Näin lop­pu­vuo­des­ta eläm­me yh­dis­tys­ten vuo­si­ko­kous­ten ruuh­ka­viik­ko­ja. Yh­dis­tys­ten en­si vuo­den hal­li­tus­ko­koon­pa­no­ja muo­dos­te­taan ja suun­ni­tel­laan uut­ta, pa­rem­paa toi­min­ta­vuot­ta.

Yh­dis­tyk­set ovat olen­nai­nen osa yh­teis­kun­taa, ja nii­den ak­tii­vit toi­mi­vat usein sen sel­kä­ran­ka­na mo­nin eri ta­voin. Yh­dis­tyk­set kat­ta­vat laa­jan kir­jon eri­lai­sia tar­koi­tuk­sia ja toi­min­ta-alu­ei­ta, ku­ten ur­hei­lu, kult­tuu­ri, po­li­tiik­ka, so­si­aa­li­set ky­sy­myk­set, kou­lu­tus ja hy­vän­te­ke­väi­syys.

Yh­dis­tys­ten ak­tii­vit toi­mi­vat usein va­paa­eh­tois­voi­min ja in­to­hi­mos­ta tiet­tyyn asi­aan. Hei­dän työn­sä on mer­kit­tä­vää, kos­ka se täy­den­tää yh­teis­kun­nan tar­jo­a­mia pal­ve­lui­ta ja luo so­si­aa­lis­ta pää­o­maa yh­teis­kun­nas­sa. Yh­dis­tyk­set voi­vat täyt­tää auk­ko­ja, joi­ta vi­ral­li­set ra­ken­teet ei­vät pys­ty kat­ta­maan, ja si­ten ne ovat to­del­la tär­keä osa yh­teis­kun­nan toi­min­taa ja ke­hi­tys­tä.

Yh­dis­tyk­set ovat ryh­miä, jois­sa sa­man­hen­ki­set ih­mi­set voi­vat ko­koon­tua yh­teen. Ne ra­ken­ta­vat yh­tei­söl­li­syyt­tä ja voi­vat tar­jo­ta ver­kos­to­ja ja so­si­aa­lis­ta tu­kea jä­se­nil­leen.

Usein vaan yh­dis­tyk­sen toi­min­ta on ko­vin ka­pe­an ak­tii­vi­jou­kon va­ras­sa. To­kai­su “sa­mat jat­kaa” on va­li­tet­ta­van ylei­nen mo­nes­sa­kin pai­kas­sa ja uu­sien kas­vo­jen löy­tä­mi­nen on ki­ven ta­ka­na. Pit­kät vas­tuu­jak­sot hal­li­tuk­ses­sa tai joh­to­kun­nas­sa väis­tä­mät­tä na­his­tut­ta­vat toi­min­taa ja uu­dis­tu­mi­nen hi­das­tuu. Mut­ta mis­tä löy­tää uut­ta ak­tii­vis­ta yh­dis­tys­toi­mi­jaa si­tou­tu­maan vaik­ka hal­li­tuk­sen jä­se­nek­si?

Mon­taa yh­dis­tys­tä vai­vaa uk­kou­tu­mi­nen ja ak­kau­tu­mi­nen, toi­min­nas­sa mu­ka­na ole­van jä­sen­jou­kon kes­ki-ikä nou­see noin vuo­den joka vuo­si, kun uu­sia ei tule mu­kaan. Edes­sä on vää­jää­mät­tä yh­dis­tys­ten toi­min­nan hii­pu­mi­nen.

Val­miik­si jär­jes­tet­tyyn ta­pah­tu­maan on yh­dis­tyk­sen jä­se­nen help­po tul­la, mut­ta kuin­ka saa­daan ak­tii­vit nii­tä jär­jes­tä­mään?

Samu Vah­te­ris­to

Sa­ta­kun­nan Ko­koo­muk­sen pu­heen­joh­ta­ja