Osuus­pank­ki­ryh­mä jul­kis­ti vii­me vii­kol­la ta­lou­sen­nus­teen­sa ja eri­tyi­sen mie­len­kiin­toi­sek­si sen teki se, et­tä mu­ka­na oli nyt myös maa­kun­ta­koh­tai­set en­nus­teet. En­nus­te ulot­tui vuo­teen 2025 as­ti. En­nus­te oli pää­piir­teis­sään odo­te­tun­lai­nen, mut­ta se an­toi us­koa sii­hen, et­tä Sa­ta­kun­ta on mu­ka­na kas­vus­sa, kun se en­si vuon­na Suo­mes­sa laa­jem­min al­kaa.

Työt­tö­myy­sas­te tu­lee py­sy­mään Sa­ta­kun­nas­sa tänä ja en­si vuon­na noin kah­dek­san pro­sen­tin tie­tä­mis­sä. Sii­nä maa­kun­ta ei muus­ta maas­ta juu­ri eroa. Brut­to­kan­san­tuot­teen osal­ta vie­lä tänä vuon­na Sa­ta­kun­nan kan­san­tuo­te su­pis­tuu rei­lun pro­sen­tin ver­ran, mut­ta en­si vuon­na Sa­ta­kun­ta­kin pää­si­si ta­lou­den lie­vän kas­vun imuun, kun ta­lous kas­vai­si maa­kun­nas­sa 1,2 pro­sent­tia. Sa­ta­kun­ta on to­sin jää­mäs­sä ta­lous­kas­vus­sa mo­nen muun maa­kun­nan ja koko maan kes­ki­ar­vos­ta jäl­keen. Tär­keä ta­lou­den toi­me­li­ai­suut­ta mit­taa­vaa in­di­kaat­to­ri on in­ves­toin­tien mää­rä. Se ker­too, mi­ten luo­te­taan sii­hen, et­tä maa­kun­taan kan­nat­taa in­ves­toi­da. Sa­ta­kun­nas­sa in­ves­toin­nit oli­si­vat kas­va­mas­sa en­si vuon­na 2,1 pro­sent­tia. Ku­ten kan­san­tuot­teen kas­vus­sa niin in­ves­toin­tien­kin kas­vus­sa Sa­ta­kun­ta on jää­mäs­sä puo­leen koko maan kes­ki­ar­von vauh­dis­ta.

Yk­si van­ha to­tuus kui­ten­kin ti­las­tois­ta käy hy­vin il­mi, ei­kä sitä kan­na­ta hä­ve­tä. Sa­ta­kun­ta on edel­leen­kin te­ol­li­suus­maa­kun­ta. Ja­los­tuk­sen ar­vo kan­san­tuot­tees­ta on tääl­lä yhä liki nel­jä­kym­men­tä pro­sent­tia ja si­ten koko maan toi­sek­si kor­kein. Vas­ta­pai­nok­si pal­ve­lut ei­vät ole Sa­ta­kun­nas­sa kas­va­neet sa­maan mit­taan kuin mo­nes­sa muus­sa maa­kun­nas­sa ja eri­tyi­ses­ti kas­vu­kes­kuk­sis­sa. Sa­ta­kun­ta on te­ol­li­suus­maa­kun­ta, ja sil­lä on suu­ria odo­tuk­sia vih­re­ään siir­ty­mään.

Sa­ta­kun­nan mer­ki­tys koko maal­le au­ke­aa par­hai­ten kui­ten­kin muu­al­ta kun tuo­rees­ta en­nus­tees­ta. Sa­ta­kun­nan ar­vo tu­lee il­mi Tul­lin ti­las­tois­ta. Kun koko maan ta­va­ra­vien­nin ar­vo oli vii­me vuon­na 76 mil­jar­dia eu­roa, niin Sa­ta­kun­nan osuus ta­va­ra­vien­nis­tä oli koko maan nel­jän­nek­si suu­rin. Edel­lä oli­vat vain kas­vu­a­lu­eet: Uu­si­maa, Var­si­nais-Suo­mi ja Pir­kan­maa. Jos ta­va­ra­vien­nin ar­von suh­teut­taa maa­kun­nan asu­kas­lu­kuun, niin asu­kas­ta koh­den Sa­ta­kun­nan ta­va­ra­vien­nin ar­vo on maan toi­sek­si suu­rin. Maa­kun­nan tu­le­vai­suus le­pää vah­vas­ti vien­nis­sä ja te­ol­li­suu­des­sa. Niil­lä se myös erot­tuu mo­nes­ta muus­ta maa­kun­nas­ta.