Tu­run yli­o­pis­ton opet­ta­jan­kou­lu­tus­lai­tok­sen Rau­man yk­si­kön jat­ko on tur­vat­ta­va. Opet­ta­jan­kou­lu­tuk­sel­la on pait­si sel­keä alu­eel­li­nen ja val­ta­kun­nal­li­nen tar­ve, myös vah­vat his­to­ri­al­li­set juu­ret Rau­mal­la.

Alu­eel­li­ses­ti Rau­man opet­ta­jan­kou­lu­tus­lai­tok­sen lo­pet­ta­mi­nen hei­ken­täi­si koko Sa­ta­kun­nan elin­voi­maa sekä uh­kai­si las­ten ja nuor­ten oi­keut­ta laa­duk­kaa­seen kou­lu­tuk­seen. Sa­ta­kun­ta kär­sii jo nyt opet­ta­ja­pu­las­ta, eten­kin var­hais­kas­va­tuk­ses­sa.

Rau­mal­la toi­mii Suo­men ai­noa yli­o­pis­tol­li­nen har­joit­te­lu­päi­vä­ko­ti Pik­ku­nors­si, joka on osa lak­kau­tu­su­han al­la ole­vaa yk­sik­köä. Har­joit­te­lu­päi­vä­ko­din toi­min­ta pe­rus­tuu tut­ki­mus­pe­rus­tai­seen var­hais­kas­va­tuk­seen ja sen ke­hit­tä­mi­seen. Pik­ku­nors­sin toi­min­nois­sa tär­kei­tä pai­no­pis­tei­tä ovat ku­va­tai­de­kas­va­tus, tai­to- ja tai­de­ai­neet sekä kie­li­o­pin­not. OKL:n Rau­man kam­puk­sen tu­le­vai­suus on­kin var­mis­tet­ta­va kaik­kien Sa­ta­kun­nan kun­tien yh­teis­työl­lä.

Ope­tu­sa­lan am­mat­ti­jär­jes­tö OAJ:n ja Suo­men Opet­ta­jik­si Opis­ke­le­vien lii­ton SOOL ry:n mu­kaan Rau­man opet­ta­jan­kou­lu­tuk­sen lak­kaut­ta­mi­nen li­säi­si myös val­ta­kun­nal­lis­ta opet­ta­ja­pu­laa en­ti­ses­tään. Te­ol­li­suus­liit­to yh­tyy tä­hän kri­tiik­kiin lak­kaut­ta­mi­su­han al­la ole­van Rau­man opet­ta­jan­kou­lu­tus­lai­tok­sen mo­ni­puo­li­ses­ti ke­hi­te­tyn ja pe­rin­teis­sä pit­kän kä­si­työ­kas­va­tuk­sen lop­pu­mi­su­han vuok­si. Te­ol­li­suu­den alat kär­si­vät työ­voi­ma­pu­las­ta pe­ru­so­pe­tuk­sen kä­den­tai­to­jen puut­tei­den ja am­ma­til­li­sen kou­lu­tuk­sen ta­son las­kun vuok­si. Ti­lan­net­ta ei pys­ty­tä kor­jaa­maan il­man riit­tä­vää mo­ni­puo­li­set kä­den­tai­dot omaa­vien opet­ta­jien kou­lu­tus­ta. Myös Sa­ta­kun­nas­sa on val­ta­va tar­ve te­ol­li­sen alan osaa­jil­le.

On koko maa­kun­nan etu, et­tä Sa­ta­kun­nas­sa on tar­jol­la laa­jas­ti kor­ke­a­kou­lu­tus­ta. Kou­lu­tus­tar­jon­ta on tär­keä ve­to­voi­ma­te­ki­jä uu­sien sa­ta­kun­ta­lais­ten hou­kut­te­lus­sa, mut­ta myös tär­keä pi­to­voi­ma­te­ki­jä opis­ke­le­maan suun­taa­vil­le. Opis­ke­li­jat ja opis­ke­li­ja­kult­tuu­ri kiis­tat­ta elä­vöit­tä­vät koko maa­kun­taa, eten­kin kam­pus­kun­tia.

Osaa­ja­pu­las­ta kär­si­väs­sä maa­kun­nas­sa ei ole va­raa me­net­tää yh­tä­kään kor­ke­a­kou­lu­tuk­sen yk­sik­köä tai kou­lu­tus­paik­kaa. Sa­mas­ta syys­tä Sa­ta­kun­nal­la ei ole va­raa sii­hen, et­tä asuk­kai­ta tai Sa­ta­kun­taan muut­ta­mis­ta har­kit­se­via pal­ve­le­vat laa­duk­kaat var­hais­kas­va­tuk­sen ja ope­tuk­sen pal­ve­lut heik­ke­ni­si­vät työ­voi­ma­pu­lan vuok­si.

Jark­ko San­ta­la, pj.

Sa­ta­kun­nan vih­re­ät ry.