Mi­ten si­nun jou­lu­si on men­nyt? Ohi­han se ei vie­lä ole, vaik­ka mo­nel­la ar­ki on jo koit­ta­nut. Tä­nään on nel­jäs jou­lu­päi­vä, jota kut­su­taan myös vi­at­to­mien las­ten päi­väk­si. Va­li­tet­ta­van ajan­koh­tai­nen on tämä alun pe­rin He­ro­dek­sen las­ten­mur­han uh­rien muis­ta­mi­seen liit­ty­vä päi­vä.

Eri­tyi­sen kos­ket­ta­va ja tun­nel­mal­taan vä­hem­män jou­lui­nen on las­ten kär­si­mys ja hätä, jos­ta meil­le ker­ro­taan Uk­rai­nas­ta ja muu­al­ta­kin. Vi­at­to­mien las­ten sur­maa­mi­nen on ää­rim­mäis­tä pa­huut­ta. Se ker­too myös yh­den puo­len mei­dän maa­il­mam­me to­del­li­suu­des­ta. Per­soo­nal­li­nen paha, jota kut­sum­me Saa­ta­nak­si, on ole­mas­sa. Kun ih­mi­nen et­sii se­li­tys­tä ja ha­lu­aa jä­sen­tää asi­oi­ta jär­jel­lään, on pa­han val­to­ja mah­do­ton­ta liit­tää tie­teel­li­seen maa­il­man­ku­vaan. Pi­meys, syn­ti ja kuo­le­ma te­ki­si mie­li lait­taa si­vuun.

Vie­lä to­del­li­sem­pi on Ju­ma­lan ole­mas­sa­o­lo ja hä­nen vas­tauk­sen­sa pa­han ja kär­si­myk­sen on­gel­maan. Ju­ma­la on syn­ty­nyt it­se ih­mi­sek­si tä­hän kär­si­myk­sen maa­il­maan. Pie­ni Jee­sus-lap­si pe­las­tui Beet­le­he­min ve­ri­löy­lys­tä ja eli van­hem­pi­neen pa­ko­lai­se­na Egyb­tis­sä en­sim­mäi­set vuo­ten­sa. 30-vuo­ti­aa­na koit­ti se het­ki, jol­loin hän ei enää pe­las­tu­nut. Ris­til­lä rin­nal­la ryö­vä­rin nuk­kui uh­ri puh­ta­hin.

Tämä oli syy, mik­si Jee­sus syn­tyi. En­ke­li il­moit­ti ilo­sa­no­man Va­pah­ta­jan syn­ty­mi­ses­tä. Pai­me­net löy­si­vät lap­sen, joka ma­ka­si sei­mes­sä. Olet­ko sinä löy­tä­nyt? Syk­syn me­di­a­kam­pan­jas­sa moni ker­toi löy­dös­tään. Jou­lun pa­ras lah­ja on Jee­sus. Raa­ma­tun kää­re­pa­pe­rit ovat vaa­ti­mat­to­mat, mut­ta kät­ke­vät kal­liin aar­teen. Suo­sit­te­len avaa­maan. Löy­dät vas­tauk­sia, mut­ta en­nen kaik­kea Rak­kau­den.

Jo­han Helk­ku­la

Sleyn pas­to­ri, Pori