Po­rin sta­di­o­nin alu­een re­mont­ti suo­ri­te­taan 2025-2026 vuo­sien ai­ka­na. Re­mon­tin to­teu­tuk­ses­sa on tär­ke­ää kat­soa vuot­ta 2026 pi­dem­mäl­le ja teh­dä se niin, et­tä se tu­kee ylei­sur­hei­lun ja jal­ka­pal­lon olo­suh­tei­ta 2030-lu­vul­le as­ti.

Ylei­sur­hei­li­joil­la on kak­si toi­vet­ta. Ra­ta­pin­noit­teen pi­tää ol­la vas­taa­va kuin muis­sa­kin isois­sa kau­pun­geis­sa, joi­den kans­sa kil­pai­lem­me tu­le­vis­ta kil­pai­luis­ta ja ur­hei­li­jois­ta. Täl­lä het­kel­lä em­me pys­ty ny­kyi­sel­lä ra­dal­la hou­kut­te­le­maan huip­pu­ja pai­kal­le kuin kor­kein­taan Ka­le­van ki­soi­hin. No­pea ja ny­ky­ai­kai­nen ra­ta­pin­noi­te ta­kaa sen, et­tä jat­kos­sa voim­me ha­vi­tel­la mui­ta­kin isom­pia kil­pai­lu­ja paik­ka­kun­nal­le.

Joil­la­kin on se kä­si­tys, et­tä sta­di­o­nin re­mont­ti teh­täi­siin vain vuo­den 2027 Ka­le­van ki­so­jen vuok­si. Kä­si­tys on ai­van vää­rä. Pää­tös re­mon­tis­ta on teh­ty jo vuo­sia sit­ten ja Ka­le­van ki­sat saim­me vas­ta huh­ti­kuus­sa. Toki esi­tys re­mon­tis­ta ja tu­le­vis­ta huip­puo­lo­suh­teis­ta oli ki­so­jen saa­mi­ses­sa kes­kei­nen asia. Jär­jes­täm­me myös 2026 nuor­ten 19-22-vuo­ti­ai­den SM-kil­pai­lut ja toi­vot­ta­vas­ti tu­le­vi­na vuo­si­na pää­sem­me jär­jes­tä­mään val­ta­kun­nal­li­ses­ti mer­kit­tä­viä GP-kil­pai­lu­ja. Mi­kään näis­tä ei ole mah­dol­lis­ta, jos nyt sös­sim­me tä­män re­mon­tin.

Toi­nen toi­ve on läm­mit­te­ly­suo­ra ta­ka­kat­so­mon taak­se. Tämä toi­mi­si al­kuun myös har­joit­te­lu­paik­ka­na, kun ra­taa uu­dis­te­taan ke­säl­lä 2025. Jat­kos­sa se toi­mi­si läm­mit­te­ly­a­ree­na­na kil­pai­luis­sa ja sitä hyö­dyn­ne­tään myös har­joit­te­lus­sa ke­vääs­tä syk­syyn. Suu­rim­mis­ta kau­pun­geis­ta ai­no­as­taan Jy­väs­ky­lä ei tar­joa vas­taa­vaa. Tä­mä­kin vain sik­si, et­tä Har­jun sta­di­o­nil­le sel­lais­ta ei pys­ty­tä te­ke­mään. Muu­ten se oli­si jo siel­lä.

Suo­mes­sa jal­ka­pal­loa tul­laan jat­kos­sa pe­laa­maan te­ko­nur­mien ää­res­sä. Sik­si sta­di­o­nin re­mon­tis­sa pa­nos­ta­mi­nen jal­ka­pal­loi­li­joi­den olo­suh­tei­siin oli­si ty­pe­rää. Sen si­jaan te­ko­nur­men yh­tey­teen on pa­nos­tet­ta­va uu­sia kat­so­mo­ra­ken­tei­ta ja läh­teä ke­hit­tä­mään jal­ka­pal­loi­lun olo­suh­tei­ta sy­ner­gi­as­sa sta­di­o­nin fa­si­li­teet­tien kans­sa. Tu­le­vai­suu­des­sa toi­vot­ta­vas­ti Po­ris­sa pe­la­taan jal­ka­pal­loa ylim­mil­lä sar­ja­ta­soil­la. Tu­le­vai­suu­den ra­ken­ta­mi­nen kan­nat­taa aloit­taa jo nyt.

Jus­si Iha­mä­ki

ylei­sur­hei­lu­val­men­ta­ja, jal­ka­pal­lo­fa­naa­tik­ko