Pre­si­den­tin­vaa­lien en­sim­mäi­nen ää­nes­tys­kier­ros on käy­ty. Mie­les­tä­ni suu­rin yl­lä­tys oli se, et­tei yl­lä­tys­tä tul­lut, vaan gal­lup­pien sel­vät kär­jet, ko­koo­muk­sen Ale­xan­der Stubb ja vih­rei­den (+ va­lit­si­ja­yh­dis­tyk­sen) Pek­ka Haa­vis­to me­ni­vät jat­koon yl­lät­tä­vin­kin sel­vin nu­me­roin. Ero kol­man­nek­si suo­si­tuim­paan, per­sus­suo­ma­lais­ten Jus­si Hal­la-ahoon oli lä­hes 7 pro­sent­tia. Ää­nes­tysp­ro­sent­ti kai­ken kaik­ki­aan oli hyvä, eli 74,9, mikä an­taa hy­vän ku­van Suo­men de­mok­ra­ti­an ti­las­ta ja sen tär­key­des­tä.

Etu­kä­teen pu­hut­tiin ja en­nus­tet­tiin, et­tä tak­ti­nen ää­nes­tä­mi­nen tu­lee ole­maan suo­si­os­sa. Ja se oli to­del­la vaa­li­tu­lok­ses­sa näh­tä­vis­sä. Mi­ten muu­ten on se­li­tet­tä­vis­sä Sdp:n Jut­ta Ur­pi­lai­sen ja Va­sem­mis­to­lii­ton Li An­ders­so­nin to­del­la al­hai­set kan­na­tuk­set, kun nii­tä ver­ra­taan puo­lu­een ”nor­maa­lei­hin” kan­na­tus­lu­kui­hin? Ja ne ää­net me­ni­vät il­mei­ses­ti suu­rel­ta osin Pek­ka Haa­vis­tol­le, jon­ka vaa­li­tu­los taas nor­maa­liin puo­lu­e­kan­na­tuk­seen ver­rat­tu­na vas­taa­vas­ti on reip­paas­ti pa­rem­pi eli yli kak­sin­ker­tai­nen vih­rei­den kan­na­tuk­seen ver­rat­tu­na. Stub­bin tu­lok­ses­sa oli sel­väs­ti näh­tä­vis­sä ruot­sin­kie­li­sen vä­es­tö­no­san siir­ty­mi­nen hä­nen taak­seen. Rkp:llä kun ei ol­lut omaa pre­si­dent­tieh­do­kas­ta.

Sa­ta­kun­nan ää­nes­tys­tu­los oli­kin sit­ten hie­man toi­nen. Suu­rim­man kan­na­tuk­sen sai Ps:n Jus­si Hal­la-aho, mikä vii­me edus­kun­ta­vaa­lien tu­los­ten poh­jal­ta oli­kin en­nus­tet­ta­vis­sa. Ero Stub­biin ei kyl­lä ol­lut Sa­ta­kun­nas­sa suu­ri, vain pro­sen­tin luok­kaa. Jus­si Hal­la-aho oli suo­si­tuin suu­rim­mas­sa osas­sa Sa­ta­kun­nan kun­tia. Har­ja­val­las­sa oli Haa­vis­to suo­si­tuin, Po­ris­sa ja Rau­mal­la Ale­xan­der Stubb. Eu­ra­jo­el­la, Sii­kai­sis­sa ja Sä­ky­läs­sä taas kes­kus­tan Ol­li Rehn oli suo­si­tuin. Poh­jois-Sa­ta­kun­nas­sa Hal­la-ahon suo­sio oli suu­ri, Kar­vi­as­sa pe­rä­ti 38,2 pro­sent­tia ää­nes­tä­jis­tä oli hä­nen ta­ka­naan.

Edes­sä on siis pre­si­den­tin­vaa­lien toi­nen kier­ros. Mie­len­kiin­tois­ta näh­dä, mi­ten tu­lee ää­nes­tys­käyt­täy­ty­mi­nen muut­tu­maan. Jat­kaa­ko Sdp:n ja Va­sem­mis­to­lii­ton kan­nat­ta­jat Haa­vis­ton ää­nes­tä­mis­tä, nyt kun Hal­la-aho on pe­lat­tu pois jat­ko­kier­rok­sel­ta? Tai mitä te­ke­vät Ps:n ja kes­kus­tan kan­nat­ta­jat?

Va­jaan kah­den vii­kon ku­lut­tua meil­lä on tie­dos­sa Suo­men uu­si pre­si­dent­ti, Suo­men his­to­ri­as­sa jär­jes­tyk­ses­sään 13. Oli­pa kum­pi ta­han­sa jat­koon me­ni­jäs­tä sil­loin va­lit­tu, niin suu­ret saap­paat hä­nel­lä on kyl­lä täy­tet­tä­vä­nä. Sau­li Nii­nis­tön kal­tai­seen suo­si­oon pää­se­mi­nen vaa­tii kyl­lä hy­vää otet­ta ja nä­ke­mys­tä tu­le­vai­suu­des­ta. Li­säk­si Suo­men luot­saa­mi­nen ul­ko­po­li­tii­kan sa­ral­la näi­nä epä­var­moi­na, jopa vaa­ral­li­si­na ai­koi­na tu­lee ole­maan vaa­ti­va teh­tä­vä. Sii­nä tar­vi­taan oi­ke­as­ti koko kan­san pre­si­dent­tiä, jol­la on ky­kyä, tah­toa, tie­toa ja vii­saut­ta. Toi­vot­ta­vas­ti sel­lai­sen myös saam­me!

Ju­ha­ni Sep­pä­lä

kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pj (kesk.)

Ko­ke­mä­ki