Vuo­si sit­ten tä­hän ai­kaan, ei ku­kaan osan­nut aa­vis­taa mi­ten mer­kit­tä­väs­ti 26.2.2022 tu­lee muut­ta­maan ih­mis­kun­nan elä­mää. Pie­nes­sä ajas­sa itä­naa­pu­rim­me ar­vaa­ma­ton käy­tös sai myös mei­dät miet­ti­mään tur­val­li­suut­tam­me uu­des­ta nä­kö­kul­mas­ta. His­to­ri­al­li­nen pää­tös jät­tää ha­ke­mus Na­toon saa­tiin ai­kaan on­nek­si mah­dol­li­sim­man no­pe­as­ti. On­nek­si sitä ai­kai­sem­min vas­tus­ta­neet po­lii­ti­kot­kin ym­mär­si­vät, et­tä ai­ka en­ti­nen ei kos­kaan enää pa­laa.

Nato-ha­ke­muk­sem­me odot­taa edel­leen Un­ka­rin ja Tur­kin ra­ti­fi­oin­tia. Sa­no­mat­ta­kin lie­nee sel­vää Tur­kin osal­ta, mik­si ha­ke­mus­tam­me ei siel­lä vie­lä ole ra­ti­fi­oi­tu. Ve­nä­läi­sen Ro­sa­to­min ydin­voi­ma­la­hank­keet Tur­kin ja Syy­ri­an ra­jal­la on osa­syy­nä to­den­nä­köi­ses­ti mikä ti­lan­tees­sa jar­rut­taa. Myös Ruot­si on saa­nut mais­taa osan ve­nä­läis­ten ar­vaa­mat­to­muu­des­ta Ko­raa­nin polt­ta­jan ta­kia, joka ai­heut­ti hei­dän ha­ke­muk­sen suh­teen jar­rut­ta­mis­ta. Lie­nee­kö sat­tu­maa vai tie­toi­suut­ta Tur­kin osal­ta sii­tä, et­tä ai­heut­ta­mal­la Ruot­sin osal­ta ko­hua saa­daan Suo­men­kin ha­ke­muk­sen ra­ti­fi­oin­tia pit­ki­tet­tyä. Oli ti­lan­ne sit­ten mikä ta­han­sa niin Suo­men ja Ruot­sin pi­tää liit­tyä yh­des­sä, kos­ka ka­ve­ria ei jä­te­tä.

Tu­le­vai­suu­den osal­ta Suo­men tär­kein reit­ti kan­sain­vä­li­seen kau­pan­käyn­tiin ja yh­teis­työ­hön on ni­me­no­maan län­nen kans­sa. Itä­naa­pu­rim­me osal­ta voi­si sa­noa, et­tä mei­dän su­ku­pol­vem­me ai­ka­na luot­ta­mus ja kau­pan­käyn­ti ei­vät ai­na­kaan en­ti­sel­le ta­sol­le tule pa­laa­maan. Aja­tus EU:n eros­ta ja ra­jo­jen kiin­ni lait­ta­mi­ses­ta on jär­je­tön­tä ja ih­met­te­len suu­res­ti, mi­ten näin voi­daan aja­tel­la. Bri­tan­nia on hyvä esi­merk­ki, Bre­xi­tin jäl­keen las­ku on ol­lut lä­hes 40 mil­jar­dia BKT ja in­ves­toin­nit su­kel­ta­vat, joi­ta ko­e­te­taan pai­ka­ta ve­ro­ja ko­rot­ta­mal­la.

Kas­va­va, ke­hit­ty­vä ja hy­vin­voi­va Suo­mi ra­ken­net­taan yh­teis­työs­sä län­nen kans­sa. Va­paa­kaup­pa­so­pi­mus on glo­baa­lin kas­vun sy­dän sekä uu­den ai­ka­kau­den ener­gi­a­tek­no­lo­gi­an hank­keet, Na­ton tuo­mien mah­dol­li­suuk­sien hyö­dyn­tä­mi­nen, tuo­vat myös Sa­ta­kun­taan­kin mer­kit­tä­väs­ti po­ten­ti­aa­lia kään­tää muut­to­vir­ta kun­nis­sa po­si­tii­vi­sek­si. Yk­sin em­me pär­jää, yh­des­sä olem­me enem­män. Ka­ve­ria ei jä­te­tä.

Niko Vii­na­mä­ki

kan­sa­ne­dus­ta­ja­eh­do­kas

Po­rin kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu

Sa­ta­kun­nan alu­e­val­tuu­tet­tu

(liik.) Pori