Leh­ti­tie­to­jen mu­kaan su­sil­le suun­ni­tel­laan oman met­sä­a­lu­een hank­ki­mis­ta. Tun­tuu kä­sit­tä­mät­tö­mäl­tä, et­tä su­det py­syt­te­li­si­vät vain niil­le osoi­te­tul­la alu­eel­la, kun ne ny­kyi­sin­kin ha­keu­tu­vat uu­sil­le alu­eil­le.

Var­si­nais-Suo­men ja Sa­ta­kun­nan su­det ovat yhä enem­män taa­ja­ma­su­sia eli viih­ty­vät lii­an lä­hel­lä ih­mi­siä. Maa­seu­dun ih­mi­sel­tä vaa­di­taan su­sien hy­väk­sy­mis­tä lä­hiym­pä­ris­töön, vaik­ka su­det tuot­ta­vat tur­vat­to­muut­ta lap­si­per­heil­le, on­gel­mia koi­ril­le ja ul­ko­na ole­vil­le ko­tie­läi­mil­le.

Kar­jan­kas­vat­ta­jil­ta su­sien puo­lus­ta­jat vaa­ti­vat su­si­ai­to­jen ra­ken­ta­mis­ta sekä var­ti­oin­tia pai­men­ten ja koi­rien avul­la. Maa­ta­lous on ta­lou­del­li­ses­ti niin hei­kois­sa kan­ti­mis­sa, et­tä täl­lai­siin suo­je­luin­ves­toin­tei­hin ei ole mi­tään mah­dol­li­suut­ta. Su­den koh­taa­mi­nen luon­nos­sa tuot­taa enem­män pel­koa kuin elä­myk­siä.

Oman pi­ha­ni vie­rei­sel­lä pel­lol­la kävi nel­jän su­den lau­ma. Jos täl­lai­nen lau­ma tu­li­si vas­taan met­sä­ret­kel­lä, tu­li­si sii­nä mie­leen en­nem­min sel­viy­ty­mi­nen hen­gis­sä kuin elä­myk­ses­tä naut­ti­mi­nen. Su­si­a­sia kos­kee mui­ta­kin kuin mei­tä maa­seu­dun va­ki­tui­sa­suk­kai­ta. Lou­nais-Suo­men­kin alu­eel­la on pal­jon ke­sä­mök­ke­jä, mi­hin ke­vään tul­len kau­pun­ki­lai­set saa­pu­vat. Su­det ovat yh­tä lä­hel­lä hei­tä kuin va­ki­tui­sa­suk­kai­ta.

Myös po­lii­sin ote on lip­su­nut. Po­lii­si­hal­lin­to oli ai­ka­naan jär­jes­tet­ty seu­tu­kun­nit­tain. Esi­mer­kik­si su­den lä­hen­nel­les­sä lu­ki­o­poi­kaa met­sä­tiel­lä, tuli su­del­le tap­po­tuo­mio heti. Nyt kou­lun op­pi­lai­ta ke­ho­te­taan ole­maan si­säl­lä, kun susi liik­kuu piha-alu­eel­la. Po­lii­si­hal­lin­to on siir­ty­nyt maa­kun­ta­kes­kuk­siin, jois­sa on suu­rim­mat on­gel­mat. Näin unoh­tu­vat maa­seu­dun mur­heet ku­ten pe­to­a­si­at.

Tie­do­tus­vä­li­neis­sä su­sien puo­lus­ta­jil­la on yli­o­te. YLE:n ra­di­on ajan­koh­tai­soh­jel­mas­sa kes­kus­tel­tiin su­sis­ta. Kes­kus­te­lus­sa oli mu­ka­na su­sien puo­lus­ta­ja sekä met­säs­tä­jä, joka kan­nat­ti häi­rik­kö­su­sien met­säs­tä­mis­tä. Taus­ta­toi­mit­ta­ja, joka oli laa­ti­nut ky­sy­myk­set juon­ta­jil­le, oli unoh­ta­nut ko­ko­naan ta­sa­puo­li­suu­den. Mi­nus­ta tun­tui epä­rei­lul­ta, et­tä ky­sy­myk­set oli laa­dit­tu vain su­sien suo­je­lua aja­tel­len ei­kä kri­tii­kil­le suo­je­lua koh­taan an­net­tu mah­dol­li­suut­ta. Toi­nen juon­ta­jis­ta yrit­ti lo­pus­sa pe­las­taa kes­kus­te­lua sii­nä kui­ten­kaan on­nis­tu­mat­ta.

Leh­tien ym­pä­ris­tö­toi­mit­ta­jien soi­si myös ym­mär­tä­vän, et­tä am­pu­ma-aset­ta pi­täi­si jos­kus voi­da käyt­tää su­sil­le, me­ri­met­soil­le ja val­ko­pos­ki­han­hil­le.

Mika Munk­ki

Veh­maa