Tam­mi­kuu al­kaa ol­la lo­puil­laan, ja mie­tin, kuin­ka mo­nen Ke­säk­si kun­toon -kam­pan­ja on jo eh­ti­nyt hyy­tyä. Uu­den vuo­den lu­pauk­set sen­tään ovat van­ha­nai­kai­sia, ja ny­ky­ään as­kar­rel­laan­kin sak­set sau­hu­ten unel­ma­kart­to­ja. Ta­voit­tei­ta pi­tää ol­la ja eteen­päin on men­tä­vä. Jo­kai­nen on oman elä­män­sä boss tai boss lady mat­kai­lu­leh­des­tä lii­mat­tu­jen mai­nos­ku­vien kes­kel­lä.

Us­kon, et­tä ih­mi­set aset­ta­vat ta­voit­tei­ta en­nen kaik­kea sik­si, et­tä ne vä­hen­tä­vät riit­tä­mät­tö­myy­den tun­net­ta. Se, et­tä meil­lä on viik­ko­ja, kuu­kau­sia ja vuo­sia, aut­taa pilk­ko­maan elä­määm­me pie­nem­piin osiin, ja sie­tä­mään ai­kaa. Vä­hän sama tu­li­si muis­taa myös ta­voit­tei­den aset­ta­mi­ses­sa. Isoa pa­laa ker­ral­laan on vai­kea niel­lä, jo­ten kan­nat­taa pu­rek­sia vä­li­ta­voit­tei­na pie­nem­piä mu­ru­sia.

It­se­a­si­as­sa vain 19 pro­sent­tia lu­pauk­sen teh­neis­tä on pi­tä­nyt sen kah­den vuo­den ku­lut­tua. Kyse ei lo­pul­ta ole tah­don­voi­mas­ta, vaan ta­voit­tei­den aset­ta­mi­sen on­nis­tu­mi­ses­ta. Mitä pa­rem­min pys­tyt it­sel­le­si pe­rus­te­le­maan ”mik­si”, eli ta­voi­te on si­nul­le oi­ke­as­ti mer­ki­tyk­sel­li­nen, sen to­den­nä­köi­sem­min saa­vu­tat ta­voit­tee­si.

Ta­voit­teen tu­li­si ai­na ol­la re­a­lis­ti­nen ja to­teu­tet­ta­vis­sa ole­va. On­nis­tu­mis­ta li­sää­vät myös konk­reet­ti­suus, ja mi­tat­ta­vuus. Vain har­va py­säh­tyy tar­kas­te­le­maan, mis­sä vai­hees­sa ta­voi­tet­ta ol­laan tai edes lo­pus­sa sii­hen, on­ko ta­voi­tet­ta yli­pää­tään saa­vu­tet­tu. Niin­pä on­kin oleel­lis­ta, et­tä ta­voi­te on myös ajal­li­nen.

Moni aset­taa ta­voit­teen saa­vut­ta­mi­sek­si it­sel­leen pork­ka­nan. Mut­ta mitä käy­tän­nös­sä ta­pah­tuu, jos ta­voi­tet­ta ei saa­vu­te­ta? Yk­si ruos­kii it­sen­sä ja toi­nen unoh­taa vai­vih­kaa koko asi­an. Joku voi­si aja­tel­la, et­tä to­del­li­set te­ki­jät on­nis­tui­vat. Mi­nus­ta to­del­li­set te­ki­jät ovat ar­mol­li­sia it­sel­leen myös epä­on­nis­tu­mi­sis­saan, an­ta­vat kii­tos­ta sii­tä hy­väs­tä, mitä pro­jek­ti toi mu­ka­naan ja aset­ta­vat op­pi­man­sa pe­rus­teel­la uu­den suun­nan tai an­ta­vat it­sel­leen li­sää ai­kaa.

Ta­voi­te näh­dään usein muu­tok­se­na. Jos­kus ai­van kun­ni­oi­tet­ta­va ta­voi­te on jon­kin asi­an säi­lyt­tä­mi­nen en­nal­laan. Joka ta­pauk­ses­sa, on­nea ja me­nes­tys­tä ta­voit­teil­le­si vuo­del­le 2023, ja muis­ta, et­tä sinä rii­tät.

Pep­pi Kär­ki, yrit­tä­jä ja so­me­vai­kut­ta­ja

@pit­ka­tos­su­la