Vii­meis­ten viik­ko­jen ai­ka­na lun­ta on sa­ta­nut erit­täin reip­paas­ti ja tämä on tuo­nut haas­tei­ta pi­tää väy­lät puh­taa­na lu­mes­ta. Tei­tä on vii­mei­set päi­vät au­rat­tu kai­kil­la yk­si­köil­lä vuo­ro­kau­den ym­pä­ri työn­te­ki­jöi­den la­ki­sää­tei­set le­po­a­jat huo­mi­oon ot­ta­en. Hen­ki­lö­kun­ta on ol­lut tänä vuon­na myös pää­o­sin ter­vee­nä ja yli­töi­hin on an­net­tu tei­den kun­nos­sa­pi­toon lupa.

Tek­ni­nen lau­ta­kun­ta käyn­nis­ti hel­mi­kuus­sa 2022 tal­vi­kun­nos­sa­pi­don ke­hit­tä­mis­työn, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on pa­ran­taa ja no­peut­taa kun­nos­sa­pi­don laa­tua. Täl­lä het­kel­lä Po­ris­sa on 32 liik­keel­le läh­te­vää alu­eyk­sik­köä, jos­ta 17 hoi­taa ke­vy­en lii­ken­teen väy­liä ja 15 ka­tu­ja. Alu­eyk­si­köi­den tu­ke­na on li­säk­si tie­höy­liä ja au­ra-au­to­ja pää­rei­teil­la. Alu­eet on ja­et­tu kol­meen kun­nos­sa­pi­to­luok­kaan, jos­ta en­sim­mäi­seen kuu­luu pää­väy­lät ja vii­mei­sim­pään luok­kaan pää­o­sin asuin­ka­dut. Yk­kös­luo­kas­sa ole­vat ka­dut hoi­de­taan en­sim­mäi­se­nä, jon­ka jäl­keen yk­si­köt siir­ty­vät seu­raa­van luo­kan koh­tei­siin.

Ke­hit­tä­mis­työs­sä vuo­del­le 2023 on mää­ri­tel­ty alu­eyk­si­köi­den mää­rän nos­ta­mi­nen 4:llä, jos­ta puo­let on tar­koi­tus jär­jes­tää os­to­pal­ve­lu­na yk­si­tyi­sel­tä toi­mi­jal­ta. Tek­ni­nen toi­mi jär­jes­ti taan­noin mark­ki­na­vuo­ro­pu­he­lun yri­tyk­sil­le, jol­la on so­vel­tu­vaa ka­lus­toa hoi­taa tal­vi­kun­nos­sa­pi­toa. Tä­hän vuo­ro­pu­he­luun osal­lis­tui maan­ra­ken­nus­puo­len yri­tyk­siä ja kut­sut­tu­na oli myös yk­si­tyi­siä kiin­teis­tön­hoi­to­y­ri­tyk­siä. Va­li­tet­ta­vas­ti yh­tään kiin­teis­tön­hoi­to­y­ri­tys­tä vuo­ro­pu­he­luun ei kut­sus­ta huo­li­mat­ta osal­lis­tu­nut. Mark­ki­na­vuo­ro­pu­he­lun eväs­tyk­sen jäl­keen os­to­pal­ve­lu­na pää­tet­tiin kil­pai­lut­taa kak­si alu­et­ta Itä-Pori ja Meri-Pori. Itä-Po­rin osal­ta saim­me tätä kaut­ta os­to­pal­ve­lun, mut­ta Meri-Po­rin osal­ta em­me saa­neet yh­tään tar­jous­ta.

Täl­lä het­kel­lä läh­te­vien yk­si­köi­den osal­ta jääm­me kun­nos­sa­pi­to­mää­rään suh­teu­tet­tu­na noin puo­leen ver­rat­tu­na esi­mer­kik­si Jy­väs­ky­läs­sä ja Hä­meen­lin­nas­sa läh­te­viin yk­si­köi­hin. Tu­le­vai­suu­des­sa on siis erit­täin pe­rus­tel­tua koh­den­taa mää­rä­ra­haa yk­si­köi­den mää­rän li­sää­mi­sek­si. Tu­le­vai­suu­des­sa toi­voi­sin, et­tä Po­rin ka­tu­ja hoi­det­tai­siin te­hok­kaas­ti yh­teis­työs­sä yk­si­tyis­ten toi­mi­joi­den ja oman ka­lus­ton tur­vin. Ka­tu­jen kun­nos­sa­pi­to on yk­si kun­nan tär­keim­mis­tä teh­tä­vis­tä, jol­la on myös suu­ri vai­ku­tus kun­ta­lais­ten tur­val­li­suu­teen ja elin­kei­no­e­lä­mään.

Pi­dem­mäl­lä ai­ka­vä­lil­lä vuo­del­le 2025 on alu­eyk­si­köi­den mää­rää tar­koi­tus li­sä­tä 15 yk­si­köl­lä ver­rat­tu­na vuo­teen 2022, joka no­peut­taa ja ede­saut­taa kun­nos­sa­pi­toa. Omaa au­raus­ka­lus­toa on tar­koi­tus myös uu­sia mää­rä­ra­ho­jen puit­teis­sa, sekä pi­tää huol­ta toi­min­ta­var­muu­des­ta.

Ke­hit­tä­mis­tä on tar­koi­tus myös teh­dä di­gi­ta­li­saa­ti­on kaut­ta. Aja­tuk­se­na on käyt­tää reit­ti­op­ti­moin­tia, jot­ta työ oli­si tu­le­vai­suu­des­sa mah­dol­li­sim­man te­ho­kas­ta. Lä­hi­tu­le­vai­suu­des­sa oli­si tar­koi­tus lan­see­ra­ta ka­lus­ton si­jain­ti­tie­don ja­ka­mi­nen ver­kos­sa, jos­sa kun­ta­lai­set pää­si­si­vät seu­raa­maan ka­lus­toa ja au­rauk­sen edis­ty­mis­tä. Liuk­kau­den tor­jun­taa on ol­lut ta­voi­te myös pa­ran­taa li­sää­mäl­lä nel­jä hiek­ka­sii­loa ja kuu­si hie­koit­tin­ta.

Mi­ka­el Ropo

tek­ni­sen lau­ta­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja

kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu (kok.)