Maa­lis­kuun 10. päi­vä al­koi mm. va­rik­sen, naa­kan ja har­maa­lo­kin pe­si­mä­ai­kai­nen rau­hoi­tus.

Sa­ma­na päi­vä­nä al­koi muu­ta­man muun­kin lin­nun rau­hoi­tu­sai­ka, mut­ta mai­nit­se­mie­ni kol­men la­jin rau­hoi­tu­sai­ka al­kaa muu­ta lin­tu­maa­il­maa aja­tel­len lii­an ai­kai­sin ja päät­tyy lii­an myö­hään.

Eri­tyi­ses­ti va­ris ja har­maa­lok­ki ovat lin­tu­maa­il­man te­hok­kaim­pia pe­sä­ros­vo­ja, jot­ka ai­heut­ta­vat suur­ta tu­hoa mui­den lin­tu­la­jien kes­kuu­des­sa. Va­rik­sen "toi­min­ta-alu­ee­na" on sekä man­ner- et­tä ran­nik­ko- ja jär­vi­a­lu­eet har­maa­lo­kin kes­kit­ty­es­sä ran­ni­kol­le, saa­ris­toon ja myös joil­le­kin isom­mil­le si­sä­ve­si­a­lu­eil­le.

Mo­lem­mal­le la­jil­le on omi­nais­ta, et­tä pe­sien "puh­dis­tu­so­pe­raa­tio" ete­nee mui­den lin­tu­jen pe­si­mä­ai­ka­tau­lun mu­kaan. En­sik­si vuo­ros­sa ovat ve­si­lin­nut, joil­la pää­a­si­as­sa naa­ras hoi­taa sekä hau­don­nan et­tä poi­kas­ten hoi­vaa­mi­sen. "Yk­sin­huol­ta­ji­na" ne ovat­kin eri­tyi­sen suu­res­sa vaa­ras­sa me­net­tää usein koko poi­ku­een, sil­lä luon­nos­sa ei sää­liä tun­ne­ta.

Va­ris kui­ten­kin ero­aa har­maa­lo­kis­ta sii­nä, et­tä sen pe­si­mä­a­lu­eil­la saa­vat muut sa­mal­la alu­eel­la pe­si­vät lin­tu­e­mot ol­la niil­tä rau­has­sa, mut­ta vain tiet­tyyn het­keen as­ti. Tuo het­ki on se, kun va­rik­sen poi­ka­set ovat len­to­ky­kyi­siä. Var­hai­se­na pe­si­jä­nä va­rik­sel­la tämä ta­pah­tuu ai­kaan, jol­loin mo­net muut ja eri­tyi­ses­ti pik­ku­lin­nut ovat vie­lä hau­don­ta­puu­his­sa.

"Hy­vi­nä van­hem­pi­na" va­ri­se­mot poi­ka­si­neen puh­dis­ta­vat­kin en­sin kaik­ki oman pe­sin­tä­a­lu­een­sa muna- ja poi­kas­pe­sät, siir­ty­en sitä mu­kaa edem­mäs, mitä "ope­tus­suun­ni­tel­ma" pi­tää si­säl­lään.

Har­maa­lok­ki puo­les­taan aloit­taa pe­si­mä­a­lu­een­sa/-luo­ton­sa/-saa­ren­sa mui­den la­jien muna- ja poi­kas­pe­sien hä­vit­tä­mi­sen heti, kun poi­ka­set al­ka­vat liik­kua oma­toi­mi­ses­ti. Olen mo­nien vuo­sien ajan seu­ra­nut ul­ko­luo­doil­la, kuin­ka hie­nos­ti ja suun­ni­tel­mal­li­ses­ti har­maa­lok­kie­mot toi­mi­vat alu­een mui­den pe­si­mä­la­jien emo­lin­tu­ja "hui­ja­ten".

Ta­sai­sin vä­li­a­join pe­si­mä­luo­dol­la kai­kuu­kin har­maa­lok­kien "il­ma­hä­ly­tys" -kir­kai­sut, jol­loin muut emo­lin­nut nou­se­vat kuin käs­kys­tä il­maan val­mii­na tor­ju­maan uh­kaa kä­sit­tä­mät­tä, et­tä uh­ka on­kin "va­roit­ta­ja". Täl­löin har­maa­lo­kin poi­ka­sil­la on­kin "muna- ja poi­kas­buf­fet etu­hin­taan" tar­jol­la. Tuo hin­ta on to­sin niin kova et­tä lin­tu­luo­doil­la, joil­la har­maa­lo­kit pe­si­vät, ei juu­ri mui­den la­jien pe­sin­tä on­nis­tu. Täs­tä syys­tä har­maa­lok­ki on­kin pa­hem­pi pe­sien tu­ho­a­ja kuin mink­ki kon­sa­naan. "Il­ma­her­ruu­ten­sa" an­si­os­ta har­maa­lo­kit ky­ke­ne­vät saa­vut­ta­maan tar­vit­ta­es­sa yh­den vuo­ro­kau­den ai­ka­na myös pal­jon suu­rem­man alu­een, kuin mink­ki. Kum­man­kin jät­tä­mä jäl­ki ul­ko­luo­doil­le ja saa­ris­toon on kui­ten­kin yh­tä­läi­nen eli loh­du­ton.

"Hait­ta­lin­tu­jen" rau­hoit­ta­mi­nen käy­tän­nös­sä koko pe­sin­tä­a­jak­si eli 10.3.– 31.7. on ol­lut suu­ri vir­he. Tra­gi­koo­mi­sek­si asi­an te­kee se, et­tä "luon­to­jär­jes­töt ja -ih­mi­set" vaa­ti­muk­si­neen luu­li­vat "nä­päyt­tä­vän­sä" ja ai­heut­ta­van­sa hait­taa met­säs­tä­jil­le.

Ei­vät he ai­heut­ta­neet hait­taa met­säs­tä­jil­le, vaan luon­non me­ka­nis­me­ja ym­mär­tä­mät­tä he ai­heut­ti­vat lin­tu­maa­il­mas­sa suu­ren jouk­ko­tu­hon­nan!

Jar­mo Mur­ro

Ve­si­lin­tu­las­ki­ja ja lin­tu­jen ys­tä­vä!

Ul­vi­la