Vä­läh­dyk­se­no­mai­ses­ti on hyvä tun­nis­taa il­mi­öi­tä suo­ma­lai­ses­sa ju­ni­o­riur­hei­lus­sa. Ur­hei­lu­har­ras­tus on useis­sa la­jeis­sa iso ta­lou­del­li­nen pa­nos­tus, jo­hon kai­kil­la ei ole va­raa. Van­hem­mil­la on myös suu­ria odo­tuk­sia las­ten­sa ur­hei­lu-ural­le. Van­hem­mat pyr­ki­vät kai­kin ta­voin var­mis­ta­maan, et­tä juu­ri hei­dän lap­sen­sa "voit­taa" val­men­ta­jan huo­mi­on jouk­ku­ees­sa, saa run­saas­ti yk­si­löl­lis­tä oh­jaus­ta ja mah­dol­li­suu­den ede­tä vaa­ti­vam­mal­le ta­sol­le.

Suo­mes­sa ur­hei­lun har­ras­ta­mi­nen on kal­lis­tu­nut eri­tyi­ses­ti har­joi­tus­paik­ka­mak­su­jen myö­tä. Suo­ma­lai­set van­hem­mat te­ke­vät suu­ren mää­rän tal­koi­ta ra­hoit­taak­seen ju­ni­o­rin­sa har­joi­tus­mak­su­ja. Täl­lai­nen ak­tii­vi­nen toi­min­ta jouk­ku­een eteen yl­lät­tä­en yh­dis­tää van­hem­pia. Ur­hei­lu­van­hem­mis­ta syn­tyy ryh­mä, jois­sa sa­man­tyy­li­nen ar­vo­maa­il­ma ve­tää puo­leen­sa. Muo­dos­tuu yh­tei­sö­jä, jois­sa van­hem­mat voi­vat saa­da ver­tais­tu­kea mo­nen­lai­sis­sa elä­män­ti­lan­teis­sa. Kes­ke­nään ys­tä­vys­ty­neet van­hem­mat ja­ka­vat ilot ja mur­heet.

Las­ten har­ras­ta­mi­nen voi siis ol­la al­ku ja mah­dol­li­suus per­heen ruuh­ka­vuo­sia elä­vien ai­kuis­ten pit­kä­kes­toi­sil­le­kin ys­tä­vyys­suh­teil­le. Ur­hei­lu­har­ras­tuk­sen myö­tä mo­net isät ja äi­dit ovat löy­tä­neet tär­ke­än ver­tais­tu­en ja voi­ma­va­ran, myös nii­hin ti­lan­tei­siin, jos­sa mur­ro­si­än myl­ler­ryk­set haas­ta­vat van­hem­muut­ta. Suo­meen tar­vit­tai­siin var­maan mon­ta te­ra­peut­tia ja pa­ri­suh­de­neu­vo­jaa li­sää, jos nämä ys­tä­vyys­suh­teet oli­si­vat jää­neet syn­ty­mät­tä.

Ur­hei­lun har­ras­ta­mi­nen ja val­men­ta­ja voi­vat ol­la mo­nel­le lap­sel­le elä­mäs­sä kiin­ni pi­tä­vä voi­ma, ku­ten myös Ice­he­arts-toi­min­ta on osoit­ta­nut.

Suo­ma­lai­nen ur­hei­lu­kult­tuu­ri on vuo­si vuo­del­ta toi­min­nal­taan vah­vis­tu­nut ja saa­nut pal­jon uu­sia ys­tä­viä la­jien­sa pa­riin. La­ji­lii­tot ovat on­nis­tu­neet saa­maan toi­min­taan­sa hy­vin kou­lu­tet­tu­ja las­ten ja ikäih­mis­ten sekä eri­tyis­ryh­mien osaa­via oh­jaa­jia.

Po­ris­sa kau­pun­ki ja seu­rat ovat ot­ta­neet mu­ka­vas­ti huo­mi­oon myös eri­tyis­ryh­mät. Hy­vi­nä esi­merk­kei­nä sii­tä on Äs­sät Spe­ci­al Hoc­key eri­tyis­lap­sil­le ja -nuo­ril­le, sekä ty­töil­le ja po­jil­le, suun­nat­tua toi­min­taa, joka mah­dol­lis­taa jää­kiek­ko­har­ras­tuk­sen jo­kai­sel­le. Li­säk­si yh­teis­työs­sä FBT Kar­hut Uni­te­din kans­sa toi­mi­va eri­tyis­ryh­mä, sa­li­ban­dy­jouk­kue Spe­ci­al Olym­pics Stars.

Is­mo Län­ti­nen

Po­rin kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu, kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen jä­sen, Val­ti­on lii­kun­ta­neu­vos­ton jä­sen