Seu­ra­kun­ta­vaa­lien eh­do­ka­sa­set­te­lun jäl­keen eh­dok­kaat pyr­ki­vät tuo­maan omia ta­voit­tei­taan esil­le. Va­li­tet­ta­van usein nou­see esil­le asi­oi­ta, jot­ka ei­vät kuu­lu koh­ta va­lit­ta­vien kirk­ko­val­tuu­tet­tu­jen toi­mi­val­taan.

On syy­tä muis­taa, et­tä luot­ta­mus­hen­ki­löt vas­taa­vat stra­te­gi­ses­ta joh­ta­mi­ses­ta seu­ra­kun­nas­sa. Ne mää­rit­tä­vät ta­voit­teen ja suun­nan, mitä koh­den py­ri­tään me­ne­mään. Seu­ra­kun­nan vir­ka­mies­joh­to vas­taa ope­ra­tii­vi­ses­ta joh­ta­mi­ses­ta. Se huo­leh­tii ja vas­taa toi­min­nan jär­jes­tä­mi­ses­tä niin, et­tä stra­te­gi­set ta­voit­teet saa­vu­te­taan.

Luot­ta­mus­hen­ki­löil­lä on tär­keä roo­li seu­ra­kun­tien mää­rä­ra­ho­ja, hen­ki­lös­töä ja kiin­teis­tö­jä kos­ke­vis­sa pää­tök­sis­sä. Siis pu­hu­taan pää­tök­sis­tä ja se on luot­ta­mus­hen­ki­lön kes­kei­sin ja tär­kein teh­tä­vä. Ko­ros­tan sa­naa päät­tä­mis­tä, joka jää usein te­ke­mi­sen var­joon.

Edel­leen on tar­peen muis­tut­taa, et­tä seu­ra­kun­tien luot­ta­mus­hen­ki­löt edus­ta­vat laa­jas­ti koko jä­se­nis­töä, kir­kon ovet ovat avoin­na eri­lai­sil­le mie­li­pi­teil­le ja kaik­kien seu­ra­kun­ta­lais­ten ää­ni tu­lee luot­ta­mus­hen­ki­löi­den kaut­ta kuu­lua pää­tök­sen­te­os­sa.

Luot­ta­mus­hen­ki­löil­lä on tär­keä teh­tä­vä vai­kut­taa hen­ki­lös­tö­re­surs­sei­hin, vir­ko­jen ja teh­tä­vien si­säl­töi­hin sekä palk­kauk­seen, työ­suo­je­luun ja eri­tyi­ses­ti koko seu­ra­kun­ta­yh­tei­sön työ­hy­vin­voin­nin edis­tä­mi­seen. Seu­ra­kun­nan pe­rus­teh­tä­vä on­nis­tuu vain hy­vin­voi­va­na työ­yh­tei­sö­nä ja sitä koh­ta va­lit­ta­vien luot­ta­mus­hen­ki­löi­den tu­lee eri­tyi­ses­ti tu­kea.

Paa­vo Val­ta­nen

seu­ra­kun­ta­vaa­lieh­do­kas

Ko­ke­mä­ki (kes­kus­ta)