Mie­li­pi­de­kir­joi­tuk­ses­sa (SV 14.2.) ih­me­tel­tiin Kirk­ko­kan­kaan­tien pi­meyt­tä. On syy­tä kir­joit­taa asi­as­ta.

Po­rin kau­pun­gin­val­tuus­to teki 13 vuot­ta sit­ten pää­tök­sen va­lais­tuk­sen ra­ken­ta­mi­sek­si täl­le vii­den ky­län asuk­kai­den tär­ke­äl­le kul­ku­rei­til­le. Tiel­lä liik­kuu vuo­ro­kau­des­sa noin 500 ajo­neu­voa sekä pal­jon ke­vyt­tä lii­ken­net­tä, kun­toi­li­joi­ta ja kil­pa­pyö­räi­li­jöi­tä, jopa suun­nis­ta­jia.

Va­lais­tus­ta ra­ken­net­tiin puo­leen­vä­liin, mut­ta va­jaan kah­den ki­lo­met­rin pät­kä jä­tet­tiin te­ke­mät­tä. Syy­tä on tur­haan ky­syt­ty vas­tuu­vi­ran­hal­ti­joil­ta. Lu­pauk­sia jat­kos­ta on toki saa­tu, mut­ta, kun tek­ni­sen puo­len vir­ka­mies­joh­to vaih­tui, meni asia junt­tu­raan. Tyy­li­la­jik­si va­li­koi­tui: “Ei teh­dä, kun mää ker­ran sa­non.”

Vuon­na 2019 vii­si kiin­teis­töyh­dis­tys­tä lä­het­ti kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le asi­as­ta kir­jel­män. Kau­pun­gin­hal­li­tus ei vas­tan­nut, sil­lä asi­aa ei kos­kaan kä­si­tel­ty KH:ssa. Vi­ran­hal­ti­ja vas­ta­si sen puo­les­ta ja esit­ti muun mu­as­sa, et­tä yh­dis­tyk­set hoi­tai­si­vat va­lais­tuk­sen ra­ken­ta­mi­sen ja kau­pun­ki sit­ten eh­kä ot­tai­si sen vas­tuul­leen. Vas­taus ko­et­tiin ky­lil­lä asi­at­to­ma­na ja louk­kaa­va­na.

Tein kol­me vuot­ta sit­ten val­tuus­to­a­loit­teen, et­tä kau­pun­gin­hal­li­tus huo­leh­ti­si sii­tä, et­tä val­tuus­ton pää­tös vih­doin to­teu­tet­tai­siin. Tek­ni­nen lau­ta­kun­ta se­lit­ti kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le ja val­tuus­tol­le, et­tei va­lais­tus­ta lop­pu­pään osal­ta teh­dä, sil­lä kyse on yk­si­tyis­ties­tä. Lii­an moni nie­li se­li­tyk­sen ei­kä asia tul­lut kun­toon.

Yk­si­tyis­tie­a­ja­tus on on­ne­ton, sil­lä Po­rin mlk ot­ti en­ti­sen kär­ry­u­ran kun­nan­tiek­si jo noin 80 vuot­ta sit­ten, ra­ken­si 1,5 km oi­kai­sun pel­to­au­ke­an yli ja ot­ti tien ko­ko­naan vas­tuul­leen. Pori pääl­lys­ti tien noin 25 vuot­ta sit­ten ja ra­ken­si siis al­ku­pään ka­tu­va­lais­tuk­sen sekä on huo­leh­ti­nut ties­tä ko­ko­nais­val­tai­ses­ti. Kes­to­pääl­lys­tet­tä uu­sit­tiin va­jaa vuo­si sit­ten. Mut­ta pa­rin ki­lo­met­rin va­lais­tuk­sen ra­ken­ta­mi­ses­ta on tul­lut yli­voi­mai­nen on­gel­ma.

Aja­tus yk­si­tyis­ties­tä ei toi­mi, sil­lä tien­var­ren asut­tu­ja kiin­teis­tö­jä on vain muu­ta­ma ja noin kym­me­nen si­vu­tien var­rel­la asuu mo­nin­ker­tai­ses­ti enem­män asuk­kai­ta. Yk­si tie joh­taa kau­pun­gin noin 10 ha ko­koi­sel­le lii­kun­ta-alu­eel­le, toi­sen var­res­sa on Sa­ta­kun­nan Pe­las­tus­lai­tok­sen Prei­vii­kin pa­lo­a­se­ma. Tien var­res­sa si­jait­see suo­sit­tu juh­la­ti­la.

Toki työ saa­ta­neen vie­lä kun­toon, kun­han Po­rin vir­ka­hen­ki­löt kan­ta­vat oman vas­tuun­sa ja an­ta­vat päät­tä­jil­le oi­ke­aa tie­toa pää­tök­sen­te­on poh­jak­si.

Esa J. Ant­ti­la