Muu­tok­sen tuu­let kei­kut­ta­vat myös kun­ta­ta­lout­ta, ei­vät­kä ta­lous­vuo­det ole enää kes­ke­nään ver­tail­ta­vis­sa. Jot­ta pys­tyi­sim­me ku­va­maan muu­tos­ten ta­lous­vai­ku­tuk­sia ym­mär­ret­tä­väs­ti, on ol­lut tar­peen ot­taa käyt­töön myös poik­keuk­sel­li­set sa­nat ja ter­mit.

Vii­me val­tuus­to­kau­den ai­ka­na to­teu­tet­tu ve­rou­u­dis­tus ai­heut­ti ve­ro­ti­li­tyk­siin ryt­mi­häi­ri­öt, poik­keu­so­lois­sa ko­ro­na­tu­et kan­nat­te­li­vat kun­ta­ta­lout­ta ja nyt vii­me vuo­den ti­lin­pää­tös­lu­ku­ja se­li­te­tään ve­ro­hän­nil­lä. Vaik­ka hy­vin­voin­ti­a­lu­euu­dis­tuk­sen vuok­si kaik­kien kun­tien ve­rop­ro­sent­tia lei­kat­tiin ja kol­ma­so­sa yh­tei­sö­ve­ros­ta siir­ret­tiin hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den ra­hoi­tuk­seen, ti­li­tet­tiin kui­ten­kin kun­nal­lis­ve­roa ja yh­tei­sö­ve­roa kun­nil­le vie­lä osan vuot­ta van­hoil­la eli kor­ke­am­mil­la ve­ro­pe­rus­teil­la.

Vuo­si 2023 oli kun­nal­li­sen it­se­hal­lin­non his­to­ri­an suu­rin muu­tos­vuo­si ja siir­ty­mä saa­tiin to­teu­tet­tua hal­li­tus­ti. Po­ris­sa­kin pe­rus­tur­van, pe­las­tus­lai­tok­sen ja noin puo­len pal­ve­lu­lii­ke­lai­tok­sen hen­ki­lös­tön siir­ty­mi­nen Sa­ta­kun­nan hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­le puo­lit­ti kau­pun­gin hen­ki­lös­tö­mää­rän ja ku­tis­ti yli puo­lel­la bud­jet­ti­am­me. Vas­taa­vas­ti kau­pun­gin vel­ka­mää­rään ei muu­tos vai­kut­ta­nut ja ko­hol­la ole­va kor­ko­ta­so li­sää ra­si­tet­ta.

Ti­lin­pää­tök­ses­sä Po­rin kau­pun­gin vii­me vuo­den tu­lok­sek­si muo­dos­tui 14,5 mil­joo­naa ja kau­pun­ki­kon­ser­nin tu­lok­sek­si 17,5 mil­joo­naa. Nämä po­si­tii­vi­set lu­vut ei­vät saa hä­mä­tä, sil­lä ve­ro­hän­tä ei hei­lau­ta enää jat­kos­sa kau­pun­kim­me ta­lout­ta plus­sal­le, vaan se on ra­ken­teel­li­ses­ti ali­jää­mäi­nen. Juu­ri vah­vis­tet­tu vuo­den 2024 ta­lous­ke­hys on­kin 17,4 mil­joo­naa mii­nuk­sel­la. Jat­kos­sa kun­ta­ta­lou­den suh­dan­ne­herk­kyys vain li­sään­tyy, kun TE-uu­dis­tus siir­tää yhä an­ka­ram­man vas­tuun työl­li­syys­toi­mis­ta kun­nil­le. TE-uu­dis­tuk­sen toi­meen­pa­non on­nis­tu­mi­ses­sa tar­vit­sem­me­kin Priz­z­tec­hin ja Win­No­van kans­sa yh­teis­tä as­kel­lus­ta. Po­rin ta­lous on saa­tet­ta­va kes­tä­väl­le ta­sol­le ja vain me­no­leik­kauk­sil­la em­me sitä saa­vu­ta – tu­lo­ja me tar­vit­sem­me! Ve­ro­tu­lo­jen li­säk­si omai­suu­tem­me myyn­ti- ja muut tu­lot, ra­hoi­tus­tuo­tot ja sään­nöl­li­set tu­lo­vir­rat lii­ke­lai­tok­sis­tam­me ja yh­ti­öis­täm­me vii­toit­ta­vat reit­tiä ta­sa­pai­noi­seen ta­lou­teen.