Et­sim­me usein oh­jei­ta, jot­ka aut­tai­si­vat mei­tä voi­maan pa­rem­min. Stres­si, huo­li, ah­dis­tus ja mie­li­pa­ha ovat ar­kis­ta to­del­li­suut­ta elä­es­säm­me mo­nen­lais­ten vaa­ti­mus­ten vii­da­kos­sa. Raa­ma­tus­ta löy­däm­me mo­nia te­hok­kai­ta hy­vin­voin­ti­vink­ke­jä, sil­lä se si­säl­tää pal­jon ikuis­ta vii­saut­ta vuo­si­tu­han­sien­kin ta­kaa. Ju­ma­lan sana on hu­na­jaa sie­lul­le ja sie­lu tu­lee kyl­läi­sek­si kuin juh­la­pöy­däs­sä (Ps. 63:6).

Us­ko Ju­ma­laan luo tur­val­li­suut­ta, kun saam­me pyy­tää hä­nen suo­je­lus­taan ja oh­jaus­taan elä­määm­me. Ru­kous aut­taa va­pau­tu­maan huo­lis­ta ja ah­dis­tuk­sis­ta. Raa­mat­tu neu­voo: ’Äl­kää ol­ko mis­tään huo­lis­san­ne, vaan saat­ta­kaa ai­na se, mitä tar­vit­set­te ru­koil­len, ano­en ja kiit­tä­en Ju­ma­lan tie­toon. Sil­loin Ju­ma­lan rau­ha, joka ylit­tää kai­ken ym­mär­ryk­sen, var­je­lee sy­dä­men­ne ja aja­tuk­sen­ne’ (Fil. 4:6–7).

Si­säis­tä rau­haa me juu­ri tar­vit­sem­me tänä rau­hat­to­ma­na ai­ka­na.

Kii­tol­li­suus li­sää on­nel­li­suut­ta ja luo po­si­tii­vi­suut­ta mie­leem­me vai­kei­na­kin ai­koi­na ja li­sää tyy­ty­väi­syyt­tä. Raa­mat­tu neu­voo kiit­tä­mään kai­kes­ta ja tyy­ty­mään sii­hen, mitä meil­lä on ei­kä kes­kit­ty­mään sii­hen, mitä meil­lä ei ole. Ju­ma­lan ar­mah­ta­va rak­kaus ja an­teek­si­an­to oh­jaa mei­tä an­ta­maan an­teek­si toi­sil­lem­me ja es­tää kau­naa ja kat­ke­ruut­ta, jot­ka voi­vat myr­kyt­tää ih­mis­suh­tei­tam­me ja vä­hen­tää iloa elä­mäs­täm­me. Us­ko tuo pal­jon iloa mu­ka­naan: iloa pe­las­tuk­ses­ta, an­teek­si saa­mi­ses­ta, ian­kaik­ki­sen elä­män toi­vos­ta. Loh­du­tuk­sen Ju­ma­la loh­dut­taa us­ko­vaa me­ne­tys­ten ai­koi­na. Lä­him­mäi­sen pal­ve­le­mi­nen, aut­ta­mi­nen ja ra­kas­ta­mi­nen an­taa tar­koi­tuk­sen ja mer­ki­tyk­sen ja kään­tää kat­seem­me pois omaan na­paan tui­jot­ta­mi­ses­ta. Voi, jos­pa kun­ni­oit­tai­sim­me Raa­ma­tun ar­vo­val­taa ja lu­ki­sim­me sitä ah­ke­ras­ti, omak­si ja koko kan­sam­me par­haak­si.

Mar­ket­ta Jun­tu­nen

Las­ten­lää­kä­ri, Po­rin seu­dun kris­til­lis­ten elä­ke­läis­ten pu­heen­joh­ta­ja

Marketta Juntunen

Marketta Juntunen