Mo­nia yh­dis­tää aja­tus kai­kil­le kuu­lu­vas­ta yh­tei­ses­tä hy­väs­tä, oi­keu­den­mu­kai­suu­den ulot­ta­mi­ses­ta jo­kai­sel­le, riip­pu­mat­ta su­ku­puo­les­ta, ro­dus­ta, kou­lu­tuk­ses­ta tai ase­mas­ta.

Oi­keu­den­mu­kai­suus tar­koit­taa asi­oi­den kor­jaa­mis­ta ja en­nal­lis­ta­mis­ta. Pa­laut­ta­mis­ta toi­sel­le se, joka hä­nel­le kuu­luu. Sel­lai­sen pois­ta­mis­ta, jos­ta on tul­lut es­te hy­väl­le elä­mäl­le.

Oi­keu­den­mu­kai­suu­den to­teu­tu­mi­nen kos­ket­taa kaik­kea sitä, mikä te­kee elä­mäs­tä elä­mi­sen ar­voi­sen. Riip­pu­mat­ta sii­tä, kuin­ka mää­rit­te­lem­me hy­vän elä­män, sii­hen si­säl­tyy ko­ke­mus elä­män mer­kit­tä­vyy­des­tä ja voi­ma ja roh­keus elää ar­jen kes­kel­lä.

Mie­les­tä­ni hy­vään elä­mään kuu­luu ko­ke­mus in­hi­mil­li­sen elä­män ar­vok­kuu­des­ta, mer­ki­tyk­sel­li­nen työ, rak­kaus ja per­he, yh­tei­söl­li­syys ja to­tuu­den et­sin­tä.

Sik­si tar­peen on kuun­nel­la nii­tä, jot­ka syys­tä tai toi­ses­ta ovat jää­neet hil­jai­sik­si. Kuun­te­le­mal­la voim­me op­pia ym­mär­tä­mään, mitä mo­net vä­hem­mis­töis­täm­me päi­vit­täin jou­tu­vat koh­taa­maan ja ko­ke­maan; tän­ne muu­al­ta muut­ta­neet; tai mo­net lap­si­per­heis­täm­me; tai nuo­ret yk­sin­huol­ta­jat; tai syys­tä tai toi­ses­ta elä­mäs­tä ja yh­teis­kun­nas­ta syr­jäy­ty­neet. Siis kuu­le­maan ja ym­mär­tä­mään sel­lai­sia syi­tä ja seu­rauk­sia, jot­ka ovat muo­dos­tu­neet es­teek­si yh­tei­sen hy­vän ja mah­dol­li­suuk­sien ko­ke­mi­sel­le ja näis­tä osal­lis­tu­mi­sel­le.

Cor­nel West on eh­dot­ta­nut, et­tä ”ri­kas elä­mä löy­tyy lä­him­mäi­sen pal­ve­le­mi­ses­ta, kun yri­täm­me teh­dä ja jät­tää maa­il­man hiu­kan pa­rem­mak­si kuin tän­ne tul­les­sam­me”.

On ky­syt­ty: ”Jos en ole it­se­ä­ni var­ten, kuka on mi­nua var­ten. Ja jos olen vain it­se­ä­ni var­ten, kuka oi­ke­as­ti olen?”

Ka­ler­vo Aro­mä­ki

Pas­to­ri, Po­rin ad­vent­ti­seu­ra­kun­ta