Mo­net suo­ma­lai­set muis­ta­vat Raa­ma­tus­ta py­hä­kou­luo­pet­ta­jien ker­to­ma­na eten­kin Jee­suk­sen ja epä­re­hel­li­sen tul­li­mies Sak­keuk­sen koh­taa­mi­sen. On kos­ket­ta­vaa lu­kea, mi­ten syn­nin pai­na­ma tul­li­mies lait­taa kai­ken pe­liin elä­mäs­sään, jot­ta sai­si koh­da­ta syn­tien­sä so­vit­ta­jan, Jee­suk­sen. Pie­ni­ko­koi­nen Sak­keus ly­myi­lee vii­ku­na­puus­sa iso­jen leh­tien suo­jaa­ma­na näh­däk­seen ohi kul­ke­van Jee­suk­sen, mut­ta saa­kin ko­kea yl­lä­tyk­sen, kun syn­tis­ten sy­dän­ten asi­an­tun­ti­ja Jee­sus Ju­ma­lan Poi­ka te­kee­kin aloit­teen kut­su­mal­la syn­nin mu­reh­dut­ta­man Sak­keuk­sen luok­seen.

Jee­suk­sen vil­pi­tön ja pyy­tee­tön rak­kaus su­lat­taa Sak­keuk­sen sy­dä­men. Hän te­kee iloi­ten elä­mäs­sään pa­ran­nuk­sen eli mie­len­muu­tok­sen, täy­del­li­sen kään­ty­myk­sen, tun­nus­ta­mal­la ja hyl­kää­mäl­lä syn­ti­sen elä­män­sä. Sak­keus sai si­ten osak­seen Jee­suk­sel­ta täy­del­li­sen an­teek­si­an­ta­muk­sen ja sitä seu­raa­van rau­han. Ian­kaik­ki­nen ka­do­tus­tuo­mio hel­ve­tis­sä väis­tyi ja tie koh­ti Ian­kaik­kis­ta elä­mää tai­vaa­seen Ju­ma­lan luo al­koi hä­nen koh­dal­laan.

Me olem­me tä­män päi­vän Sak­keuk­sia. Ko­ro­na ja so­dat maa­il­mas­sa ovat erit­täin va­ka­via asi­oi­ta. Maa­il­man va­ka­vin asia on kui­ten­kin syn­ti. Se erot­taa jo­kai­sen ih­mi­sen Ju­ma­las­ta. Vain Jee­sus voi aut­taa syn­ti­a­si­as­sa ja an­taa syn­nit an­teek­si, kos­ka hän on ne ris­til­lä so­vit­ta­nut. Jee­sus kut­suu si­nu­a­kin pa­ran­nuk­sen te­koon. Tun­nus­ta hä­nel­le syn­ti­nen elä­mä­si ja hyl­kää pi­mey­den teot eli syn­ti elä­mäs­tä­si. Pyy­dä Jee­sus­ta tu­le­maan elä­mä­si Her­rak­si ja luo­vu­ta koko elä­mä­si val­tuu­det hä­nel­le. Saat ko­kea sa­man Ju­ma­lan vai­kut­ta­man rau­han ja ilon jon­ka myös Sak­keus sai osak­seen.

Mark­ku Kos­ki

Evan­ke­lis­ta, Po­rin va­paa­seu­ra­kun­ta