Vii­me sun­nun­tai­na äi­tien­päi­vä nos­tat­ti po­si­tii­vi­sia yh­tei­söl­li­syy­den tun­tei­ta – iha­nia koh­taa­mi­sia. Oman äi­din luo­na vie­rai­lu sekä omien las­ten ja lap­sen­lap­sien vie­rai­lu luo­na­ni.

Yh­tei­sö, jo­hon ha­lu­an kuu­lua, ar­vos­taa ja kun­ni­oit­taa yh­tei­sön jä­se­niä. Äi­tien­päi­vä­nä tämä yh­tei­söl­li­syys ko­ros­tui per­heis­sä.

Lau­an­tai-il­ta­na Eu­ro­vii­sut toi esiin lois­ta­van yh­tei­söl­li­syy­den muo­don. Suo­men edus­ta­ja Kää­ri­jä ja Cha-cha-cha-kap­pa­le. Vih­re­ät bo­le­rot oli­vat vah­vas­ti edus­tet­tu­na fa­ni­tii­mien pääl­lä. Kai­kil­la po­si­tii­vi­nen ja yh­tei­söl­li­nen fii­lis.

Jää­kie­kon MM-ki­sat nos­tat­taa po­si­tii­vis­ta yh­tei­söl­li­syy­den tun­net­ta meis­sä suo­ma­lai­sis­sa nyt.

Yh­tei­söl­li­syys on ih­mis­ten vä­lis­tä yh­teis­työ­tä, su­ju­vaa yh­des­sä te­ke­mis­tä ja yh­des­sä toi­mi­mis­ta. Yh­tei­söl­li­syy­den kan­ta­via tee­mo­ja ovat luot­ta­mus, osal­li­suus, si­tou­tu­mi­nen, mo­ti­vaa­tio ja lä­hei­syys.

Yh­tei­söl­li­syy­den ko­ke­mus syn­tyy hel­poi­ten sel­lais­ten ih­mis­ten vä­lil­le, joil­la on jo­kin yh­tei­nen kiin­nos­tuk­sen koh­de, elä­män­ti­lan­ne tai paik­ka, jos­sa on puit­teet koh­taa­mi­sil­le. Yh­tei­söl­li­syy­den vi­ri­tes­sä ih­mi­set ko­ke­vat toi­sen­sa po­si­tii­vi­ses­ti, he viih­ty­vät tois­ten­sa seu­ras­sa ja tyk­kää­vät teh­dä yh­des­sä asi­oi­ta. Heil­lä on ryh­män si­säl­lä ”hy­vää tah­to­va” hen­ki­lö­koh­tai­nen suh­de ja asen­ne jo­kai­seen yh­tei­sön jä­se­neen.

Yh­tei­söl­li­syy­den ko­ke­mus­ta vah­vis­taa se, et­tä yh­tei­sön jä­se­nel­lä on mah­dol­li­suus ol­la yh­tei­söl­leen tär­keä eli hä­nel­lä on paik­ka ja mah­dol­li­suus ol­la yh­tei­sös­sään ak­tii­vi­nen toi­mi­ja, ei pel­käs­tään toi­min­nan koh­de.

Yh­tei­söl­li­syy­den ja osal­li­suu­den mer­ki­tyk­sen tär­keyt­tä on huo­mi­oi­tu kii­tet­tä­väl­lä ta­val­la hy­vin­voin­ti­a­lu­een star­ta­tes­sa, ym­pä­ri Sa­ta­kun­taa on pi­det­ty asu­ka­sil­to­ja, joi­hin on kut­sut­tu alu­een asuk­kai­ta suun­nit­te­le­maan uu­den­lai­sia toi­min­ta­mal­le­ja päät­tä­jien ja vi­ran­hal­ti­joi­den kans­sa.

Meil­le kai­kil­le on tär­ke­ää tun­tea it­sem­me osal­li­sik­si sa­moin tun­ne, et­tä olem­me jon­kun yh­tei­sön jä­se­niä. Tar­vit­sem­me yh­tei­söä tuo­maan tur­vaa­ja mie­lek­kyyt­tä elä­mään. Mei­hin on si­sään­ra­ken­net­tu kuu­lu­mi­sen tar­ve. Em­me pys­ty kaik­keen yk­si­näm­me – tar­vit­sem­me mui­ta ih­mi­siä. Tar­vit­sem­me sitä, et­tä saam­me ol­la osal­li­sia yh­tei­sön asi­ois­sa ja tun­tea et­tä tu­lem­me kuul­luik­si. Yh­des­sä olem­me enem­män kuin yk­sin.

Meil­lä jo­kai­sel­la on olen­nai­nen roo­li yh­tei­söl­li­syy­den ke­hit­tä­mi­ses­sä, em­me­kä voi ul­kois­taa sitä ke­nel­le­kään muul­le. Tär­ke­ää on ym­mär­rys omaa it­se­ä­si ja mui­ta koh­taan.

Yh­tei­söl­li­syys elää pie­nis­tä te­ois­ta. Se al­kaa sii­tä, et­tä olem­me toi­sil­lem­me ole­mas­sa. Sen voi osoit­taa esi­mer­kik­si si­ten, et­tä ter­veh­tii sa­mas­sa ta­los­sa asu­via.

Mir­va Hei­no

Po­rin Sos.dem.kun­nal­lis­jär­jes­tön hal­li­tuk­sen jä­sen