Vuo­den vaih­tees­ta on tu­los­sa Puu­vil­lal­le vauh­di­kas, kun kol­me uut­ta toi­mi­jaa avaa­vat oven­sa kaup­pa­kes­kuk­ses­sa. Puu­vil­la saa uu­den ra­vin­to­lan, naa­mi­ais- ja juh­la­tar­vi­ke­liik­keen sekä kol­man­nen toi­mi­jan, joka jul­kais­taan myö­hem­min ke­vääl­lä.

Uu­det yri­tyk­set täy­den­tä­vät jo en­nes­tään run­sas­ta Puu­vil­lan tar­jon­taa. Sa­mal­la kaup­pa­kes­kuk­sen lii­ke­ti­lat tu­le­vat täy­teen kun 99 % vuok­rat­ta­vas­ta alas­ta on käy­tös­sä.

Ra­vin­to­la­maa­il­mas­sa Sa­ku­ra Buf­fet ja Tep­pa­ny­a­ki -ni­mi­nen ra­vin­to­la aloit­taa toi­min­tan­sa vuo­den vaih­tees­sa. Yrit­tä­jä on Yan­li Liu. Puu­vil­lan ra­vin­to­las­sa ei kui­ten­kaan tar­jo­ta sus­hia, vaan muun mu­as­sa tep­pa­ny­a­kia, joka tar­koit­taa ja­pa­ni­lais­ta gril­li­ruo­ka buf­fe­tia. Se on nyt ko­vas­sa huu­dos­sa elä­myk­sel­li­syy­ten­sä an­si­os­ta maa­il­mal­la. Asi­a­kas va­lit­see eri­lai­sia li­ho­ja ja kas­vik­sia buf­fe­tis­ta, jot­ka kok­ki val­mis­taa hä­nel­le avog­ril­lis­sä. Li­säk­si tar­jol­la on koko päi­vän buf­fet ja mah­dol­li­suus ala car­te ruo­kai­luun.

Naa­mi­ai­sa­su­jen ja juh­la­tar­vik­kei­den eri­kois­myy­mä­lä Ma­ra­kat­ti aloit­taa myös toi­min­tan­sa Puu­vil­lan kaup­pa­kes­kuk­ses­sa heti al­ka­va­na vuon­na. Van­taan Fla­min­gos­sa ja Lem­pää­län Ide­a­par­kis­sa toi­mi­va yri­tys avaa nyt en­sim­mäi­sen myy­mä­län­sä Län­si-Suo­meen. Ma­ra­ka­tin va­li­koi­mas­sa on muun mu­as­sa naa­mi­ai­sa­su­ja ja asus­tei­ta, pe­ruuk­ke­ja, juh­la­tar­vik­kei­ta, il­ma­pal­lo­ja, eri­lai­sia pe­le­jä ja haus­ko­ja lah­jo­ja, sekä uu­sim­pia Tik­To­kin hit­ti­tuot­tei­ta.

Kaup­pa­kes­kus­joh­ta­ja Tii­na Justén ker­too jou­lu­se­son­gin su­ju­mi­ses­ta:

–  Vaik­ka ajat ovat tiu­kat, Puu­vil­la te­kee vah­vaa kas­vua. Jou­lu­myyn­nis­sä olem­me pää­se­mäs­sä ta­voit­tei­siim­me ener­gi­ak­rii­sis­tä ja ai­em­mis­ta ko­ro­na­vuo­sis­ta huo­li­mat­ta.

Ku­lu­va­na vuon­na Puu­vil­las­sa on avat­tu kuu­si uut­ta yri­tys­tä. Uu­det avauk­set ovat vauh­dit­ta­neet po­si­tii­vi­seen tu­lok­seen pää­se­mis­tä. Puu­vil­lan myyn­ti oli kol­man­nel­la kvar­taa­lil­la 72 mil­joo­naa eu­roa eli 7,5 pro­sent­tia vii­me vuo­den vas­taa­vaa ti­lan­net­ta enem­män.