Juk­ka Sil­vast

Kom­pos­toi­vat ta­lou­det saa­vat tai jou­tu­vat il­moit­ta­maan keit­ti­ös­sä syn­ty­vän bi­o­jät­teen kom­pos­toin­nis­ta. Esi­mer­kik­si Lou­nais-Suo­men Jä­te­huol­lon alu­eel­la il­moi­tus pi­tää teh­dä jo nyt vuo­den lop­puun men­nes­sä.

Po­rin seu­dul­la kah­dek­san kun­nan alu­eel­la re­kis­te­riä ei ole vie­lä avat­tu­kaan.

– Vuo­den alus­sa re­kis­te­ri pi­tää ol­la. Olem­me pi­ka­puo­liin lan­see­raa­mas­sa sen alu­eel­le, vs. jä­te­huol­lon suun­nit­te­li­ja Pau­lii­na Ha­ka­la Po­rin Jä­te­huol­to­ja­os­tos­ta sa­noo.

Hän ja­ot­te­lee lä­hi­tu­le­van si­ten, et­tä en­sin il­moit­tau­tu­vat ne, jot­ka jo kom­pos­toi­vat, ja sit­ten aloit­ta­vat kah­den kuu­kau­den ku­lu­es­sa aloi­tuk­ses­ta. Lo­pet­ta­mi­ses­ta­kin tu­lee il­moit­taa kah­den kuu­kau­den ku­lu­es­sa ta­pah­tu­nees­ta.

Ha­ka­la sa­noo, et­tä re­kis­te­ris­tä enem­män­kin ovat ky­sel­leet re­kis­te­riin ha­lu­a­vat. Hän tul­kit­see si­ten, et­tä kri­tiik­kiä syy­tä­vät ne, jot­ka ei­vät kos­kaan aio kom­pos­toi­da keit­ti­ö­jä­tet­tään.

Ha­ka­la huo­maut­taa, et­tä mää­ri­tel­lyis­sä taa­ja­mis­sa ei tar­vit­se kom­pos­toi­da, vaan voi va­li­ta bi­o­jät­teen eril­lis­ke­räyk­sen. Mut­ta jos kom­pos­toi, niin se pi­tää il­moit­taa. Tämä kos­kee myös haja-asu­tu­sa­lu­ei­ta. Pa­kol­li­nen eril­lis­ke­räys tai kom­pos­toin­ti kos­kee haja-asu­tu­sa­lu­eil­la vii­den asun­non kiin­teis­töis­tä al­ka­en.

Bi­o­jä­te Ha­ka­lan mu­kaan ha­lu­taan hoi­taa se­ka­jät­teen jou­kos­ta fik­sul­la ta­val­la. Li­säk­si uu­si re­kis­te­röi­ty­mis­pak­ko an­taa tie­toa EU-ta­sol­le saak­ka syn­ty­väs­tä bi­o­jä­te­mää­räs­tä.

Se mi­ten näi­tä tul­laan tar­kas­ta­maan, on Ha­ka­lan mu­kaan enem­män­kin neu­vo­vaa toi­min­taa kom­pos­toin­nin osaa­mi­sen li­sää­mi­sek­si.

Voi­ko bi­o­jät­teen hau­da­ta maa­seu­dul­la vaik­ka kai­vu­ril­la teh­tyyn maa­kuop­paan ja peit­tää maal­la?

– Ei saa. Bi­o­jä­te on kom­pos­toi­ta­va tai hoi­det­ta­va eril­lis­ke­räyk­seen. Bi­o­jät­teen saa lait­taa taa­ja­mien ul­ko­puo­lel­la myös se­ka­jä­te­as­ti­aan.

Uu­si jä­te­la­ki kat­ta­vas­ti tu­lee voi­maan ke­säl­lä 2024, jol­loin taa­ja­mis­sa on kom­pos­toi­ta­va tai ke­rät­tä­vä bi­o­jä­te eril­lis­ke­räyk­sen kaut­ta.

– Po­rin seu­dun uut­ta kun­nal­lis­ta jä­te­huol­to­yh­ti­ö­tä ei ole vie­lä pe­rus­tet­tu. Se pe­rus­te­taan en­si ke­vää­nä. Se mää­rit­te­lee tar­kem­mat oh­jeet ja ke­räys­ta­vat. Jä­te­huol­to­mää­räyk­sis­tä tu­lee lin­jauk­set, eli mm. tyh­jen­nys­vä­li.