Po­rin alu­eel­la (Pori, Me­ri­kar­via, Ul­vi­la ja Har­ja­val­ta) Po­rin Nuor­kaup­pa­ka­ma­ri ry:n jär­jes­tä­mä Jou­lu­puu-ke­räys päät­tyy it­se­näi­syys­päi­vään. Lop­pu­ki­ril­le on tar­vet­ta, sil­lä rei­lun kol­men vii­kon ai­ka­na pa­ket­te­ja on löy­ty­nyt kuus­ten luo­ta vä­hem­män kuin vii­me vuon­na.

Ot­ta­jia kyl­lä oli­si, sil­lä Po­rin per­he­so­si­aa­li­työn asi­a­kas­mää­rät ovat ol­leet vii­mei­sen vuo­den ajan nou­su­suh­dan­tees­sa.

Po­rin lap­si­per­he­pal­ve­lui­den per­he­so­si­aa­li­työn joh­ta­va so­si­aa­li­työn­te­ki­jä Veli Nuor­saa­ri ker­too, et­tä tyy­pil­li­ses­ti Jou­lu­puu-ke­räys kiih­tyy lop­pua koh­ti. Isoim­mat lah­ja­las­tit ha­e­taan kuu­sien al­ta vii­mei­sel­lä vii­kol­la. Ti­lan­ne voi siis vie­lä muut­tua pa­rem­mak­si.

Pa­ket­te­ja kä­sit­te­le­vä so­si­aa­li­työn tii­mi toi­voo, et­tä Jou­lu­puu-ke­räyk­seen tuo­tai­siin ko­ko­naan pa­ke­toi­mat­to­mia lah­jo­ja. Syy on se, et­tä suu­rin osa lah­jois­ta ava­taan joka ta­pauk­ses­sa la­jit­te­lu­vai­hees­sa. Pa­ket­tien si­säl­tö on tar­kis­tet­ta­va, kos­ka siel­tä löy­tyy vuo­sit­tain myös pal­jon ke­räyk­seen kuu­lu­ma­ton­ta ta­va­raa. Ros­kaa tu­lee joka vuo­si jä­te­sä­keit­täin.

Nuor­saa­ri ym­mär­tää, et­tä lah­jan an­ta­jaa voi har­mit­taa, et­tei saa pa­ke­toi­da.

– Tämä on vä­hän sel­lai­nen tun­ne­jut­tu. On­han se eri­lais­ta an­taa kau­nis pa­ket­ti, kuin an­taa pelk­kä ta­va­ra, jon­ka me pis­täm­me eteen­päin.

Tu­han­sien pa­ket­tien tar­kis­ta­mi­nen on kui­ten­kin per­he­so­si­aa­li­työn työn­te­ki­jöil­le se ke­räyk­sen työ­läin vai­he. Pa­ke­toi­mat­to­muus hel­pot­taa urak­kaa.

Vuo­sit­tain Jou­lu­puu-ke­räyk­ses­sä suu­rin tar­ve on nuor­ten lah­joil­le, joi­ta tu­lee sel­ke­äs­ti vä­hem­män, kuin pien­ten las­ten lah­jo­ja. Nuo­ril­le 15 ja16 -vuo­ti­ail­le hy­viä lah­jai­de­oi­ta ovat lef­fa­li­put, tai lah­ja­kor­tit esi­mer­kik­si ur­hei­lu-, tai vaa­te­liik­kee­seen.

Toi­mit­ta­ja: Pau­lii­na Vil­pak­ka