Kat­ri Mä­en­pää

Lä­hes jo­kai­nen työ­i­käi­nen on jos­sa­kin työ­u­ran­sa vai­hees­sa sai­ras­tu­nut. Toi­sil­la on niin on­nel­li­nen ti­lan­ne, et­tä he voi­vat sai­ras­tu­mi­sen jäl­keen pa­la­ta van­haan työ­hön­sä. Osal­la ei kui­ten­kaan ole työ­suh­det­ta tai uu­teen ti­lan­tee­seen so­pi­vaa työ­tä.

– Va­te­sin tut­ki­mus­ten mu­kaan noin 55 pro­sen­til­la työs­sä­käy­vis­tä on jo­kin vika, vam­ma tai sai­raus, joka vai­kut­taa sii­hen, mil­lais­ta työ­tä työn­te­ki­jä pys­tyy te­ke­mään. Mei­dän teh­tä­väm­me on löy­tää niil­le osa­työ­ky­kyi­sil­le työ- tai opis­ke­lu­paik­ka tai muu am­ma­til­li­nen suun­ta, ke­nel­lä ei sitä en­tuu­des­taan ole, New For­ten yrit­tä­jä­nä toi­mi­va Heik­ki Rii­hi­mä­ki to­te­aa.

New For­te Oy tar­jo­aa am­ma­til­li­sen kun­tou­tuk­sen pal­ve­lui­ta Ke­lan pää­tök­sen kaut­ta tu­le­vil­le osa­työ­ky­kyi­sil­le. Yri­tys on toi­mi­nut yli kol­me vuot­ta ja sinä ai­ka­na uu­den työn tai kou­lu­tuk­sen on aloit­ta­nut yli 170 hen­ki­löä.

– Olem­me to­del­la tyy­ty­väi­siä sii­hen, mi­ten hy­vin pal­ve­lu on otet­tu yri­tyk­sis­sä vas­taan. Las­kel­mien mu­kaan yk­si työ­ky­vyt­tö­myy­se­lä­ke mak­saa yh­teis­kun­nal­le puo­les­ta mil­joo­nas­ta noin 1,5 mil­joo­naan eu­roon. Jos saam­me yh­den­kin osa­työ­ky­kyi­sen työl­lis­tet­tyä, voim­me ol­la työ­höm­me tyy­ty­väi­siä.

Ke­lan am­ma­til­li­sen kun­tou­tuk­sen pal­ve­luis­sa toi­mi­vil­ta vaa­di­taan vä­hin­tään so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lu­tut­kin­toa ja ko­ke­mus­ta kun­tou­tuk­sen to­teu­tuk­ses­ta. New For­te on toi­mi­pis­teet Po­ris­sa ja Ul­vi­las­sa, mut­ta yri­tys toi­mii koko Sa­ta­kun­nan alu­eel­la. New For­ten kaut­ta yri­tyk­set voi­vat saa­da har­joit­te­li­joi­ta.

– Meil­lä tun­tuu ole­van hyvä mai­ne. Vuo­den 2023 alus­ta tii­mi­äm­me ovat täy­den­tä­neet myös psy­ko­lo­gi ja lää­kä­ri. Us­kon, et­tä hy­viin tu­lok­siin on pääs­ty osaa­vien työn­te­ki­jöi­den ja on­nis­tu­neen ver­kos­to­yh­teis­työn avul­la. Yri­tyk­set osaa­vat ot­taa mei­hin suo­raan yh­teyt­tä ja ky­syä, löy­tyy­kö heil­le so­pi­vaa har­joit­te­li­jaa, Rii­hi­mä­ki mai­nit­see.

Pää­a­si­as­sa New For­ten asi­ak­kaat hank­ki­vat kui­ten­kin har­joit­te­lu­pai­kan it­se.

– Työ­nan­ta­jal­le työ­har­joit­te­li­jan ot­ta­mi­nen on edul­lis­ta. Työ­har­joit­te­lu voi kes­tää 60 päi­väs­tä 240 päi­vään. Har­joit­te­li­jat saa­vat työ­har­joit­te­lun ajal­ta kun­tou­tus­ra­haa ja hei­dät on va­kuu­tet­tu mei­dän kaut­tam­me. Li­säk­si mo­net har­joit­te­li­jois­ta ovat palk­ka­tu­ki­kel­poi­sia, jos työ­nan­ta­ja päät­tää työl­lis­tää har­joit­te­li­jan har­joit­te­lu­jak­son jäl­keen.

Rii­hi­mä­en mu­kaan pit­kä har­joit­te­lu­jak­so on sekä työ­nan­ta­jan et­tä har­joit­te­li­jan etu.

– Har­va har­joit­te­lu kes­key­tyy. Oi­ke­as­taan tä­hän pää­dy­tään vain, jos osa­puo­let huo­maa­vat, et­tä työ­teh­tä­vät ei­vät so­vel­lu työn­te­ki­jän ter­vey­den­ti­lal­le. Kes­keyt­tä­mi­nen on mah­dol­lis­ta kum­man puo­lel­ta ta­han­sa.

En­si vuo­den alus­sa voi­maan as­tu­va Te-pal­ve­lui­den uu­dis­tus pyr­kii edis­tä­mään työn­te­ki­jöi­den no­pe­aa työl­lis­ty­mis­tä. New For­ten ta­voi­te osa­työ­ky­kyis­ten koh­dal­la on sama, vaik­ka ajan­ku­va luo haas­tei­ta.

– Vaik­ka työ­nan­ta­jat ovat kiin­nos­tu­nei­ta ot­ta­maan har­joit­te­li­joi­ta, ylei­nen mark­ki­na­ti­lan­ne nä­kyy myös meil­lä. Yri­tyk­set ovat va­ro­vai­sia työl­lis­tä­mään, kun ele­tään taan­tu­ma­vai­hees­sa. Myös esi­mer­kik­si ra­ken­nu­sa­lal­le on täl­lä het­kel­lä vai­kea pääs­tä, Heik­ki Rii­hi­mä­ki sa­noo.

Vaik­ka har­joit­te­li­ja ei sai­si­kaan työ­paik­kaa, on am­ma­til­li­ses­ta kun­tou­tuk­ses­ta hä­nel­le etua.

– Ta­voit­tee­na on, et­tä yk­si­kään am­ma­til­li­sen kun­tou­tuk­sen käy­nyt ei jäi­si tyh­jän pääl­le. Vaik­ka hän pa­lau­tui­si­kin työn­ha­ki­jak­si, on hä­nel­lä hy­vät läh­tö­koh­dat ja val­miu­det läh­teä ha­ke­maan työ­paik­kaa avoi­mil­ta työ­mark­ki­noil­ta. Hä­nel­lä on työn­haun asi­a­kir­jat kun­nos­sa ja ko­ke­mus­ta sii­tä, mil­lai­set työ­teh­tä­vät hä­nel­le par­hai­ten so­pi­vat.

Kuva: Suomen Yrittäjät

Kuva: Suomen Yrittäjät

Uu­dis­tu­vat työl­li­syys­pal­ve­lut

Jul­kis­ten työ­voi­ma­pal­ve­lui­den jär­jes­tä­mis­vas­tuu siir­tyy val­ti­on työ- ja elin­kei­no­toi­mis­toil­ta kun­nil­le ja kun­tien muo­dos­ta­mil­le yh­teis­toi­min­ta-alu­eil­le 1.1.2025. Työl­li­syy­sa­lu­ei­ta tu­lee ole­maan Suo­mes­sa yh­teen­sä 45. Sa­ta­kun­nas­sa tu­lee toi­mi­maan kak­si työl­li­syy­sa­lu­et­ta: Sa­ta­kun­nan työl­li­syy­sa­lue (Har­ja­val­ta, Jä­mi­jär­vi, Kan­kaan­pää, Kar­via, Ko­ke­mä­ki, Me­ri­kar­via, Nak­ki­la, Po­mark­ku, Pori, Sii­kai­nen, Ul­vi­la) sekä Ete­lä-Sa­ta­kun­nan työl­li­syy­sa­lue (Eu­ra, Eu­ra­jo­ki, Huit­ti­nen, Rau­ma, Sä­ky­lä).

Työl­li­syy­sa­lu­eil­la työ­voi­ma­vi­ra­no­mais­ten teh­tä­viin kuu­luu työn­vä­li­tys­pal­ve­lut, tie­to-, neu­von­ta- ja oh­jaus­pal­ve­lu­ja, val­men­nus­ta, työ­voi­ma­kou­lu­tus­ta sekä muu­tos­tur­va­kou­lu­tus­ta. Kah­des­ta työl­li­syy­sa­lu­ees­ta huo­li­mat­ta on tär­ke­ää, et­tä pal­ve­lut saa­daan toi­mi­maan ta­sa­ver­tai­ses­ti koko maa­kun­nan alu­eel­la.

Yrit­tä­jien nä­kö­kul­mas­ta uu­dis­tuk­ses­sa on otet­ta­va huo­mi­oon alu­een elin­voi­man tar­peet ja maa­kun­nal­li­sen yh­teis­työn ja kär­ki­hank­kei­den edis­tä­mi­nen kah­des­ta työl­li­syy­sa­lu­ees­ta huo­li­mat­ta. Uu­dis­tus­ta tu­lee ra­ken­taa seu­raa­vis­ta läh­tö­koh­dis­ta:

– Asi­ak­kaa­na sekä yri­tyk­set et­tä työn­ha­ki­jat

– Asi­a­kas­läh­töi­set pal­ve­lut il­man raja-ai­to­ja

– Ei hi­das­te­ta työ­voi­man liik­ku­vuut­ta – am­mat­ti­lai­sia voi­daan et­siä kan­sal­li­ses­ti ja kan­sain­vä­li­ses­ti

– Kes­ki­ty­tään sekä työ­nan­ta­jiin et­tä työt­tö­miin

– Avoin tie­dol­la joh­ta­mi­nen

Tär­ke­ää on var­mis­taa, et­tä alu­eil­la jo hy­vin toi­mi­vat yri­tys­pal­ve­lut var­mis­te­taan uu­dis­tuk­ses­sa. Hy­vin to­teu­tet­tu uu­dis­tus ra­ken­ne­taan huo­mi­oi­den eri­lai­set di­gi­taa­li­set alus­ta­ta­lou­den mal­lit ja mah­dol­li­suu­det.

Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jät