Ti­lin­pää­tök­sen avul­la sel­vi­te­tään yri­tyk­sen toi­min­nan ta­lou­del­li­nen tu­los ti­li­kau­del­ta sekä ta­lou­del­li­nen ase­ma ti­lin­pää­tös­päi­vä­nä. Ti­lin­pää­tök­sen tu­lee an­taa oi­kea ja riit­tä­vä kuva yri­tyk­ses­tä ul­ko­puo­li­sel­le­kin lu­ki­jal­le. Ti­lin­pää­tök­sen si­säl­lös­tä ja sen laa­ti­mi­ses­sa nou­da­tet­ta­vis­ta pe­ri­aat­teis­ta sää­de­tään kir­jan­pi­to­lais­sa ja -ase­tuk­ses­sa, mut­ta laa­ti­mis­ta oh­jaa li­säk­si hyvä kir­jan­pi­to­ta­pa sekä Kir­jan­pi­to­lau­ta­kun­nan ylei­soh­jeet ja lau­sun­not sekä ve­ro­lait. Ti­lin­pää­tös on siis pal­jon sään­nel­ty ko­ko­nai­suus, mut­ta voi­ko ti­lin­pää­tök­sen tu­los­ta muo­toil­la? Mah­dol­li­suuk­sia ti­li­kau­den tu­lok­sen muo­toi­luun on usei­ta. Yri­tys­muo­to ja yri­tys­ra­ken­ne mää­rit­tä­vät vaih­to­eh­dot.

Va­ras­ton ar­vol­la on mo­nes­ti suu­ri vai­ku­tus ti­li­kau­den tu­lok­seen, mut­ta va­ras­ton ar­von kei­no­te­koi­nen muut­ta­mi­nen ei ole jär­ke­vää. Va­ras­tos­sa ole­vat ta­va­rat ar­vos­te­taan han­kin­ta­hin­taan tai sitä alem­paan käy­pään ar­voon, epä­ku­ran­til­la ta­va­ral­la ei ole ar­voa. Kes­ke­ne­räi­set työt tu­lee kir­ja­ta tu­lok­si joko val­mis­tu­mi­sas­teen mu­kaan tai vas­ta koh­teen val­mis­tut­tua. Ti­lin­pää­tök­ses­sä saa­te­taan siis oi­kais­ta teh­ty­jä las­ku­tu­se­riä vas­taa­maan va­lit­tua tu­lou­tus­ta­paa.

Mak­sa­mat­to­mat työn­te­ki­jöi­den palk­ka- ja lo­ma­palk­ka­ve­lat tu­lee kir­ja­ta so­si­aa­li­ku­lui­neen ku­luk­si ja ve­lak­si ti­lin­pää­tök­seen. Yrit­tä­jän oman palk­ka­ve­lan kans­sa tu­lee käyt­tää har­kin­taa. Pal­kal­le on ai­na ol­ta­va pe­rus­te. Yh­ti­öl­le ve­lak­si kir­ja­tun yrit­tä­jän pal­kan tu­li­si tul­la yrit­tä­jän hen­ki­lö­koh­tai­ses­sa ve­ro­tuk­ses­sa ve­ro­tet­ta­vak­si sa­ma­na ve­ro­vuon­na kuin se yh­ti­ön ve­ro­tuk­ses­sa vä­hen­ne­tään. Ki­lo­met­ri­kor­vauk­sien ja päi­vä­ra­ho­jen kans­sa on eri­tyi­sen tär­ke­ää, et­tä erit­te­ly­jen si­säl­tö­vaa­ti­muk­set täyt­ty­vät ja ne säi­ly­te­tään.

Jos yri­tyk­sen omis­tuk­ses­sa on käyt­tö­o­mai­suut­ta; ra­ken­nuk­sia, ko­nei­ta ja ka­lus­toa, toi­mi­ti­lan re­mont­ti­ku­lu­ja, voi­daan pois­to­jen avul­la muo­toil­la tu­los­ta mel­ko hel­pos­ti. Usein kir­jan­pi­dos­sa käy­te­tään suun­ni­tel­ma­pois­toi­na ve­rot­ta­jan sal­li­mia enim­mäis­pois­to­ja. Yri­tyk­sel­lä voi ol­la myös näis­tä poik­ke­a­va pois­to­suun­ni­tel­ma. Ve­ro­tuk­ses­sa ja kir­jan­pi­dos­sa on mah­dol­lis­ta teh­dä uu­si­na han­ki­tuis­ta ko­neis­ta ja lait­teis­ta ko­ro­te­tut vie­lä vuon­na 2023.

Mui­ta tu­lok­sen­ta­saus­kei­no­ja on muun mu­as­sa toi­min­ta­va­raus toi­mi­ni­miy­rit­tä­jil­le ja hen­ki­löyh­ti­öil­le. Toi­min­ta­va­rauk­sen avul­la voi siir­tää ve­ro­tet­ta­vaa elin­kei­no­toi­min­nan tu­loa ve­ro­tet­ta­vak­si myö­hem­pi­nä vuo­si­na. Se on vä­hen­nys, joka voi­daan teh­dä mak­set­tu­jen palk­ko­jen mu­kaan ja joka on tu­le­vai­suu­des­sa tu­lou­tet­ta­va.

Jos yri­tys saa py­sy­vien vas­taa­vien hyö­dyk­keen tu­hou­tu­es­sa va­kuu­tus­kor­vaus­ta, sii­tä voi­daan tu­lout­ta­mi­sen si­jas­ta muo­dos­taa jäl­leen­han­kin­ta­va­raus, jota mikä ta­han­sa yh­ti­ö­muo­to voi hyö­dyn­tää. Vas­taa­va mah­dol­li­suus kos­kee myös toi­mi­ti­lan myyn­nis­tä saa­tua myyn­ti­voit­toa. Va­rauk­sen myö­tä kor­vaus, joka käy­te­tään tu­hou­tu­neen tai myy­dyn omai­suu­den ti­lal­le han­kit­ta­van hyö­dyk­keen os­toon, ei li­sää kir­jan­pi­dol­lis­ta tai ve­ro­tuk­sel­lis­ta tu­los­ta ei­kä ti­li­kau­del­ta mak­set­ta­via ve­ro­ja.

Jois­sa­kin ti­lan­teis­sa on syy­tä miet­tiä ti­li­kau­den muut­ta­mis­ta pi­dem­mäk­si tai ly­hy­em­mäk­si. Ti­li­kau­den pi­den­tä­mi­nen voi hel­pot­taa, jos on tu­los­sa heik­ko tu­los ja lä­hi­tu­le­vai­suus näyt­tää pa­rem­mal­ta. On hyvä huo­ma­ta, et­tä pois­tot saa­daan teh­dä vain ker­ran ve­ro­vuo­des­sa eli pi­den­tä­mi­nen ei yleen­sä au­ta hy­vään tu­lok­seen.

Kon­ser­ni­a­vus­tus­la­ki mah­dol­lis­taa kon­ser­nis­sa toi­mi­vien osa­keyh­ti­öi­den vä­li­sen tu­lo­jen ta­saa­mi­sen tie­tyin edel­ly­tyk­sin. Kon­ser­ni­a­vus­tuk­sel­la voi­daan pie­nen­tää kon­ser­ni­a­vus­tus­ta an­ta­van voi­tol­li­sen yh­tei­sön ve­ro­tet­ta­vaa elin­kei­no­toi­min­nan tu­loa ja vas­taa­vas­ti kas­vat­taa kon­ser­ni­a­vus­tus­ta saa­van yh­tei­sön elin­kei­no­toi­min­nan tu­loa tai pie­nen­tää mah­dol­lis­ta elin­kei­no­toi­min­nan tap­pi­o­ta.

Asi­an­tun­ti­ja vas­taa

Täl­lä ker­taa ky­sy­myk­seen vas­ta­si Miia Hie­ta­nen, toi­mi­tus­joh­ta­ja, KLT, BA, Sa­ta­kun­nan Yri­tys­ti­li Oy:stä.