Ans­si Ru­la­mo / STT

Asun­to­kau­pas­sa on poik­keuk­sel­li­sen hil­jai­sen jak­son jäl­keen pi­ris­ty­mi­sen merk­ke­jä, ker­too Suo­men Kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jät ry (SKVL) yli­mää­räi­sen jä­sen­ky­se­lyn­sä pe­rus­teel­la.

Hel­mi-maa­lis­kuun vaih­tees­sa teh­ty jä­sen­ky­se­ly ker­too, et­tä asun­non­vaih­ta­jien lii­keh­din­tä on kas­va­nut mer­kit­tä­väs­ti. Kaup­po­jen mää­rä kas­vaa eni­ten kas­vu­kes­kus­ten ker­ros­ta­lo­a­sun­nois­sa, eten­kin Hel­sin­gis­sä, Tu­rus­sa ja Tam­pe­reel­la.

– Asun­to­mark­ki­noil­la val­lin­nut hil­jai­suus on päät­ty­mäs­sä, mut­ta Suo­men eri paik­ka­kun­nil­la on suu­ria ero­ja sii­nä, kuin­ka no­pe­as­ti kaup­pa on läh­te­nyt käy­mään, SKVL:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Jus­si Man­ner­berg sa­noo tie­dot­tees­sa.

Pää­kau­pun­ki­seu­dun ym­pä­rys­kun­nis­sa yli 60 pro­sent­tia vä­lit­tä­jis­tä ra­por­toi sel­vää nou­sua pien­ta­lo­kau­pas­sa. Myös Jy­väs­ky­län ja Kuo­pi­on suun­nal­la on sel­vää vil­kas­tu­mis­ta asun­to­kau­pas­sa.

SKVL:n mu­kaan asun­to­lai­no­jen eh­dot ovat ki­ris­ty­neet vii­me ai­koi­na ja pank­kien tiu­kem­pi lin­ja kaa­taa asun­to­kaup­po­ja eri­tyi­ses­ti pie­nem­mil­lä paik­ka­kun­nil­la. Man­ner­ber­gin mu­kaan tämä kos­kee eten­kin en­nen vuot­ta 1990 ra­ken­net­tu­ja pien­ta­lo­ja, jot­ka vas­taa­vat Suo­mes­sa yli 60 pro­sen­tis­ta pien­ta­lo­kau­pas­ta.

– Näi­den ta­lo­jen ra­hoit­ta­mi­ses­sa pan­kit ys­ki­vät, ja se nä­kyy nyt kaup­pa­mää­ris­sä. Tä­män ikäi­set ta­lot ovat kui­ten­kin hin­noil­taan huo­mat­ta­vas­ti hel­pom­min per­hei­den bud­je­teil­le mah­dol­li­sia, ja iso­ja­kin re­mont­te­ja ha­lu­taan teh­dä, Man­ner­berg nä­kee.

SKVL:n mu­kaan myös loma-asun­to­jen kaup­pa on kär­si­nyt hil­jai­sem­mas­ta asun­to­mark­ki­na­ti­lan­tees­ta.

Asun­to­mark­ki­nat hyy­tyi­vät vii­me vuon­na huo­mat­ta­vas­ti ko­ro­na-ajan buu­min jäl­keen. Taus­tal­la on eten­kin kor­ko­jen nou­su.