Nina Tör­nudd / STT

Dans­ke Bank ar­vi­oi, et­tä ta­lous saa en­si vuon­na uut­ta vauh­tia ku­lu­tus­ky­syn­nän nou­sus­ta. Tänä vuon­na ky­syn­tää ovat na­ker­ta­neet inf­laa­tio ja kor­ko­jen nou­su, mut­ta en­si vuon­na ku­lut­ta­jien os­to­voi­ma nou­see ja kor­ko­jen las­ku luo ti­laa pa­tou­tu­neel­le ky­syn­näl­le.

Dans­ke ar­vi­oi, et­tä yk­si­tyi­sen ku­lu­tuk­sen inf­laa­ti­o­kor­jat­tu mää­rä su­pis­tuu tänä vuon­na 0,2 pro­sent­tia. En­si vuon­na yk­si­tyi­sen ku­lu­tuk­sen odo­te­taan kas­va­van 0,8 pro­sent­tia. Jo nyt nä­kyy, et­tä ku­lut­ta­jat ovat val­mii­ta käyt­tä­mään ra­haa pal­ve­lui­hin. Seu­raus on, et­tä sääs­tä­mi­sas­te on las­ke­nut.

– Ku­lut­ta­ja on vii­me vuo­si­na yl­lät­tä­nyt jo use­as­ti – os­to­käyt­täy­ty­mi­nen ei enää seu­raa­kaan ta­lou­den suh­dan­net­ta, vaan ko­ro­na se­koit­ti pak­kaa, ja tar­peet pur­kau­tu­vat nyt eri lail­la kuin ai­em­min. Esi­mer­kik­si ra­vin­to­la­käyn­neis­tä ja mat­kai­lus­ta ei nyt ha­lu­ta tin­kiä, mikä nä­kyy muun mu­as­sa täy­si­nä ke­sä­te­ras­sei­na, sa­noi Dans­ke Ban­kin Suo­men yri­tys­pan­kin joh­ta­ja Eli­na Fo­gel­holm tie­dot­tees­sa.

Ky­syn­tä ei koh­te­le kaik­kia yri­tyk­siä sa­mal­la ta­voin, vaan esi­mer­kik­si huo­ne­ka­lu- ja ko­din­ko­ne­kaup­pa on ala­mais­sa. Uu­den hal­li­tuk­sen suun­nit­te­le­mat toi­met vai­kut­ta­vat sekä ku­lu­tus­ta tu­kien et­tä vä­hen­tä­en. Ve­ro­a­len­nus­ten koh­dis­ta­mi­nen pie­ni- ja kes­ki­tu­loi­sil­le tu­kee yk­si­tyis­tä ku­lu­tus­ta, mut­ta toi­saal­ta alen­net­tu­jen ar­von­li­sä­ve­ro­kan­to­jen ko­ro­tus nos­taa ma­joi­tus­pal­ve­lu­jen ja kult­tuu­ri­ti­lai­suuk­sien pää­sy­mak­su­ja.

Yri­tys­puo­lel­la suh­dan­ne­nä­ky­mä on Dans­ken ar­vi­on mu­kaan edel­leen vai­su. Pien­ten ja kes­ki­suur­ten yri­tys­ten tun­nel­mat ovat va­ro­vai­set.

– Yri­tyk­sil­lä on in­ves­toin­ti­suun­ni­tel­mia, mut­ta ta­lous­nä­ky­mien epä­var­muu­den vuok­si nii­tä ly­kä­tään ja suun­ni­tel­mat jää­vät nyt pöy­tä­laa­tik­koon odot­ta­maan nä­ky­män kir­kas­tu­mis­ta, Fo­gel­holm ar­vi­oi.

In­ves­toin­ti­ky­syn­nän ri­pe­äl­le uu­del­le nou­sul­le on kui­ten­kin hy­vät edel­ly­tyk­set vih­re­än siir­ty­män an­si­os­ta, hän sa­noi.