Maa­rit Kaut­to

Sä­ky­län kun­nan­joh­ta­ja Tei­jo Mä­en­pää al­le­kir­joit­ti so­pi­muk­sen aloit­ta­vien yrit­tä­jien neu­von­ta­pal­ve­lun tuot­ta­mi­ses­ta Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jien kans­sa tiis­tai­na 29. mar­ras­kuu­ta. Nyt En­ter-pal­ve­lun pii­ris­sä on kol­me­tois­ta Sa­ta­kun­nan kuu­des­ta­tois­ta kun­nas­ta.

Uu­sy­ri­tys­kes­kus En­ter Sa­ta­kun­nan pal­ve­lu­kon­sep­ti kul­kee mu­ka­na alus­ta läh­tien yri­tyk­sen mah­dol­li­seen pe­rus­ta­mi­seen saak­ka.

– Lii­kei­de­as­ta läh­de­tään ja ede­tään kan­nat­ta­vuus­las­kel­mien, ra­hoi­tus­vaih­to­eh­to­jen ja yri­tyk­sen si­jain­ti­mah­dol­li­suuk­sien kaut­ta lo­pul­li­seen pää­tök­sen­te­koon ja yri­tyk­sen pe­rus­ta­mi­seen. Pal­ve­lua tuot­ta­vat sekä Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jät et­tä Priz­z­Tech, joil­la mo­lem­mil­la on omat so­pi­mus­kun­tan­sa. Sä­ky­läs­sä pal­ve­lu tu­lee Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jien kaut­ta ja yh­teyt­tä voi ot­taa yri­tys­neu­vo­ja An­ne Hei­kin­ta­loon, sel­vit­tää Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jien toi­mi­tus­joh­ta­ja Mark­ku Ki­vi­nen.

Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jät tar­jo­aa aloit­ta­vil­le yrit­tä­jil­le suun­nat­tua neu­von­taa Sä­ky­län li­säk­si Eu­ra­jo­el­la, Huit­ti­sis­sa, Kar­vi­as­sa, Me­ri­kar­vi­al­la, Nak­ki­las­sa, Po­mar­kus­sa ja Sii­kai­sis­sa. Eu­ras­sa pal­ve­lu tuo­te­taan yh­des­sä Priz­z­Tec­hin kans­sa.

Käy­tän­nös­sä neu­von­taan voi va­ra­ta ajan Uu­sy­ri­tys­kes­kus En­ter Sa­ta­kun­nan verk­ko­si­vu­jen kaut­ta.

– Kun va­lit­see va­li­kos­ta oman asuin­kun­tan­sa eli Sä­ky­län, au­ke­aa ajan­va­rau­sik­ku­na An­ne Hei­kin­ta­lon ka­len­te­riin. Toi­nen vaih­to­eh­to on va­ra­ta ai­ka pu­he­li­mit­se. An­ne voi tul­la Sä­ky­lään pai­kan­pääl­le tai an­taa etä­neu­von­taa Te­am­sin kaut­ta. Asi­ak­kaan tar­pei­den mu­kaan ede­tään.

– Meil­tä voi saa­da myös su­ku­pol­ven- ja omis­ta­jan­vaih­dos­neu­von­taa. Täs­tä pal­ve­lus­ta vas­taa Pia Ös­ter­lund, vink­kaa Ki­vi­nen.

Kun­nan­joh­ta­ja Tei­jo Mä­en­pään mu­kaan En­te­rin pal­ve­lut ovat hyvä lisä Sä­ky­län kun­nan yrit­tä­jil­le tar­jo­a­maan pa­let­tiin.

– En­te­rin asi­an­tun­ti­jan li­säk­si aloit­ta­van yrit­tä­jän neu­von­ta­tii­mis­sä voim­me kun­nan puo­lel­ta ol­la mu­ka­na myös minä sekä lii­ke­toi­min­ta­joh­ta­jam­me Han­na Nie­mi. Me Han­nan kans­sa voim­me aut­taa esi­mer­kik­si lii­ke­ti­loi­hin liit­ty­vis­sä ky­sy­myk­sis­sä.

– Sä­ky­län kun­ta on ai­na sat­san­nut yrit­tä­jyy­teen ja kun­nas­sa on al­le­kir­joi­tet­tu myös elin­voi­ma­lu­paus, joka tuo yrit­tä­jyys­nä­kö­kul­man mu­kaan kaik­keen pää­tök­sen­te­koon ja kun­nan toi­min­taan.

– Ko­koon­sa näh­den Sä­ky­läs­sä on laa­ja ja vah­va yri­tys­kent­tä Ape­ti­tin, Suc­rok­sen ja HK:n isois­ta tuo­tan­to­lai­tok­sis­ta pie­niin ja kes­ki­suu­riin yri­tyk­siin. Haas­teel­li­sis­ta ajois­ta huo­li­mat­ta kon­kurs­se­ja ei ole ta­pah­tu­nut lain­kaan. Täs­sä on iso roo­li myös pai­kal­li­sel­la yrit­tä­jäyh­dis­tyk­sel­lä, joka on ko­ro­nan, Uk­rai­nan so­dan ja jat­ku­vas­ti nou­se­vien raa­ka-ai­ne­kus­tan­nus­ten kes­kel­lä pys­ty­nyt pi­tä­mään yl­lä us­koa tu­le­vai­suu­teen.

– Vuo­ro­pu­he­lu kun­nan ja yrit­tä­jien vä­lil­lä on ar­ki­päi­vää, mut­ta tämä aloit­ta­vien yri­tys­ten neu­von­ta on oma spe­si­aa­li alan­sa, jo­hon tar­vi­taan pe­reh­ty­neet am­mat­ti­hen­ki­löt. En­te­rin kaut­ta täl­lai­set saam­me, Mä­en­pää to­te­aa.

– Ja tämä ta­kaa ta­sa­laa­tui­sen ja yh­den­ver­tai­sen aloit­ta­vien yri­tys­ten pal­ve­lun koko Sa­ta­kun­nas­sa, Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jien hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Juk­ka Hur­ri­la jat­kaa.

Hän nos­taa esiin myös maa­kun­nal­li­sen elin­voi­ma­lu­pauk­sen, joka al­le­kir­joi­tet­tiin jo­kin ai­ka sit­ten Yrit­tä­jä­ak­tii­vi­nen kun­ta -se­mi­naa­rin yh­tey­des­sä Har­ja­val­las­sa.

– Koko Sa­ta­kun­taa kos­ke­va elin­voi­ma­lu­paus on kova pa­pe­ri, joka vah­vis­taa yrit­tä­jyys­maa­kun­ta-ajat­te­lua. Elin­voi­ma­lu­pauk­seen on kir­jat­tu pai­no­pis­te­a­lu­eet, joi­ta edis­te­tään jat­kos­sa en­tis­tä­kin vah­vem­mas­sa yh­teis­työs­sä. Li­säk­si kun­nil­la on omat, niil­le so­pi­vik­si rää­tä­löi­dyt elin­voi­ma­lu­pauk­sen­sa.

– Kun­tien ja yrit­tä­jien vuo­ro­pu­he­lu on maa­kun­nas­sa pa­ran­tu­nut huo­mat­ta­vas­ti. Kyl­lä erään­lai­nen pan­kin­joh­ta­ja­synd­roo­ma on jo men­nyt­tä ai­kaa ja kyn­nys on ma­ta­la. Enää ei kun­nan­joh­ta­jan pu­heil­le tar­vit­se men­nä jän­nit­tä­en ja hat­tu kou­ras­sa. Pu­he­lu riit­tää ja sen jäl­keen ryh­dy­tään yh­des­sä miet­ti­mään, mi­ten kun­ta voi­si par­hai­ten yrit­tä­jää pal­vel­la esi­mer­kik­si inf­ran suh­teen. Täs­sä on mu­ka­na tie­ten­kin hie­nois­ta kil­pai­lun vä­ri­nää­kin, kun kun­nat vään­tä­vät kät­tä sii­tä, kuka yri­tyk­set saa, Hur­ri­la sum­maa.