Sä­ky­lä­läi­sen Kul­je­tus Per­ko­la Oy:n al­ku­vai­heet voi­daan jäl­jit­tää 1940-lu­vul­le, jol­loin Väi­nö Per­ko­la kul­jet­ti he­vos­rat­tail­la mai­to­tonk­kia Vuo­ren­maan ky­läs­tä Vam­pu­lan mei­je­riin. Kaup­pa­re­kis­te­riin Kul­je­tus Per­ko­la Oy mer­kit­tiin vuon­na 1984, jol­loin Jar­mo Per­ko­la aloit­ti yri­tys­toi­min­nan. Sil­loin kul­je­tet­ta­va pää­tuo­te oli so­ke­ri, jota toi­mi­tet­tiin asi­ak­kail­le muu­ta­man ajo­neu­von ka­lus­tol­la.

Kul­je­tus Per­ko­lan toi­min­taa on kas­va­tet­tu hal­li­tus­ti: ny­ky­ään yli 50 ajo­neu­voa ajaa vuo­sit­tain mil­joo­nia ki­lo­met­re­jä kyy­dis­sään nes­te­mäi­siä tai ki­de­mäi­siä elin­tar­vik­kei­ta, ra­ken­nus­te­ol­li­suu­den tuot­tei­ta tai kier­to­ta­lou­den puu­tar­han­hoi­to­tuot­tei­ta.

Toi­mi­tuk­set suun­tau­tu­vat pait­si kaik­ki­al­le Suo­meen, tar­vit­ta­es­sa myös muu­al­le Eu­roop­paan. Suu­rin osa yh­ti­ön ka­lus­tos­ta on rää­tä­löi­ty pal­ve­le­maan asi­ak­kaan eri­kois­tar­pei­ta, esi­merk­kei­nä läm­pö­sää­del­lyt nes­teet, il­mas­toi­dut eläin­kul­je­tu­sa­jo­neu­vot tai ra­ken­nus­te­ol­li­suu­den nos­tu­ri­au­to­ka­lus­to.

– Puh­taat elin­tar­vi­ke­kul­je­tuk­set edel­lyt­tä­vät eri­kois­val­mis­teis­ta kul­je­tus­ka­lus­toa tuot­tei­den laa­dun huo­mi­oi­den, kul­kee sit­ten kyy­dis­sä Fa­ze­rin Si­nis­tä tai Suo­ma­lais­ta Ta­lous­so­ke­ria, tai vas­taa­vas­ti mai­toa tai vis­kiä tai mo­nia mui­ta elin­tar­vik­kei­ta, ku­vai­lee Sa­ta­kun­nan vuo­den yrit­tä­jä 2022, Kul­je­tus Per­ko­la Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Juu­so Per­ko­la.

Tur­val­li­set eläin­kul­je­tuk­set liik­ku­vat mi­nuut­ti­ai­ka­tau­lul­la. Eläin­ten hy­vin­voin­tia val­vo­taan useis­sa mit­taus­pis­teis­sä, joi­den avul­la tark­kail­laan muun mu­as­sa il­man­laa­tua ja -kos­teut­ta, läm­pö­ti­laa ja il­man­vaih­toa.

Li­säk­si yri­tyk­sen ras­kai­siin ja yli­le­vei­siin kul­je­tuk­siin sekä nos­toi­hin rää­tä­löi­ty ka­lus­to kul­jet­taa ra­ken­nus­työ­mail­le muun mu­as­sa rau­doi­tus- ja ele­ment­ti­verk­ko­ja sekä vil­la- ja le­vy­tuot­tei­ta.

Kuljetus Perkola Oy:llä on yli 50 ajoneuvoa, jotka ajavat vuosittain miljoonia kilometrejä. Toimitusjohtaja Juuso Perkola on Satakunnan vuoden yrittäjä 2022.

Kuljetus Perkola Oy:llä on yli 50 ajoneuvoa, jotka ajavat vuosittain miljoonia kilometrejä. Toimitusjohtaja Juuso Perkola on Satakunnan vuoden yrittäjä 2022.

Tuija Saarinen

Kul­je­tus Per­ko­lan edis­tyk­sel­li­set va­ras­toin­ti­pal­ve­lu­ti­lat si­jait­se­vat Sä­ky­läs­sä ja Eu­ras­sa.

– Va­ras­toin­ti­pal­ve­lut kä­sit­tä­vät ly­hyt- ja pit­kä­ai­kais­va­ras­toin­nin li­säk­si muun mu­as­sa lä­he­ty­se­rien ke­räi­lyä, pak­kaus­ta ja bulk­kaus­toi­min­taa eli suur­säk­kien tyh­jen­nys­tä ja ir­to­ta­va­ran las­taa­mis­ta edel­leen säi­li­öau­toi­hin. Ny­ky­ään ko­ko­nais­val­tai­siin lo­gis­tiik­ka­pal­ve­lui­hin kuu­luu myös re­aa­li­ai­kai­nen asi­ak­kai­den va­ras­to­pin­to­jen seu­ran­ta, jon­ka pe­rus­teel­la huo­leh­di­taan asi­ak­kai­den va­ras­tois­ta ja nii­den täy­tös­tä. Kaik­kien toi­min­to­jen var­muut­ta li­sää­vät omat huol­to­pal­ve­lut sekä laa­ja ma­te­ri­aa­lien­kä­sit­te­ly­ka­lus­to, Juu­so Per­ko­la ker­too.

Ku­ten ai­kai­sem­min­kaan, ei asi­ak­kail­le edel­leen­kään mil­loin­kaan sa­no­ta ei.

– Asi­a­kas­suh­teem­me pe­rus­tu­vat avoi­meen yh­teis­työ­hön ja tii­vii­seen kump­pa­nuu­teen. Asi­ak­kaam­me ar­vos­ta­vat sitä, et­tä saa­vat meil­tä no­pe­as­ti hy­vää pal­ve­lua kii­reel­li­sis­sä­kin ti­lan­teis­sa. Meil­le on kun­nia-asia ol­la luot­ta­muk­sen ar­voi­nen toi­mi­ja, sum­maa Per­ko­la.

Tui­ja Saa­ri­nen