An­ne Sa­lo­mä­ki / STT

Ko­ro­na­vi­rus­pan­de­mi­an ai­heut­ta­mat häi­ri­öt te­ol­li­suus­tuo­tan­toon ja nii­den ker­ran­nais­vai­ku­tuk­set oli­vat suu­rem­pia kuin on luul­tu, sel­vi­ää Elin­kei­no­e­lä­män tut­ki­mus­lai­tok­sen Et­lan tut­ki­muk­ses­ta.

Tut­ki­mus­ta var­ten Et­lan tut­ki­mus­joh­ta­jat Tero Kuu­si ja Jyr­ki Ali-Yrk­kö las­ki­vat, mi­ten al­ku­vuo­den 2020 ko­ro­nas­hok­ki Kii­nas­sa ker­tau­tui, kun se kul­ki te­ol­li­suu­den ar­vo­ket­ju­jen läpi eri mais­sa. Hei­dän mu­kaan­sa suo­ran ul­ko­mai­sen sho­kin vai­ku­tus ko­ti­mai­sen tuo­tan­non pu­do­tuk­seen oli kym­me­niä ker­to­ja al­ku­pe­räis­tä shok­kia suu­rem­pi.

Sho­kin mit­taa­mi­ses­sa tut­ki­jat käyt­ti­vät pa­nos-tuo­tos­tau­lu­koi­ta ja Kii­nan tuo­tan­to­tie­to­ja. Vai­ku­tuk­set vaih­te­li­vat toi­mi­a­loit­tain ja alu­eit­tain riip­pu­en sii­tä, kuin­ka pal­jon eri alat tu­keu­tui­vat ul­ko­mai­siin ar­vo­ket­jui­hin en­nen pan­de­mi­aa.

Ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen le­vi­ä­mi­sen seu­rauk­se­na mo­nia teh­tai­ta ja tuo­tan­to­lai­tok­sia sul­jet­tiin joko vi­ra­no­mais­mää­räys­ten tai tar­tun­to­jen vuok­si. Sul­ke­mi­set ai­heut­ti­vat toi­mi­tus­häi­ri­öi­tä, kun glo­baa­lis­ti toi­mi­vil­le yri­tyk­sil­le ei enää toi­mi­tet­tu kom­po­nent­te­ja ja mui­ta vä­li­tuot­tei­ta.

Vä­li­tuo­te tar­koit­taa ta­lous­tie­tees­sä hyö­dy­ket­tä, jota käy­te­tään lop­pu­tuot­tei­den val­mis­ta­mi­seen.

Tut­ki­jat sa­no­vat ko­ro­na­vi­rusk­rii­sin pal­jas­ta­neen, kuin­ka haa­voit­tu­vais­ta ny­ky­ai­kai­nen ja maa­il­man­laa­jui­siin ar­vo­ket­jui­hin pe­rus­tu­va ta­lou­del­li­nen toi­min­ta on. Suu­rim­mat ker­ran­nais­vai­ku­tuk­set näh­tiin tut­ki­muk­sen mu­kaan pit­käl­le di­gi­ta­li­soi­duil­la ja eri­tyi­ses­ti tut­ki­muk­seen ja ke­hit­tä­mi­seen kes­kit­ty­vil­lä aloil­la eri­tyi­ses­ti Eu­roo­pan uni­o­nis­sa ja Poh­jois-Ame­ri­kas­sa. Vai­ku­tus oli to­sin ly­hy­tai­kai­nen.

Ali-Yrk­kö huo­maut­taa Et­lan tie­dot­tees­sa, et­tä pit­kien ar­vo­ket­ju­jen maa­il­mas­sa vain har­voil­la yri­tyk­sil­lä on täy­del­li­nen nä­ky­vyys koko ket­juun.

– Tämä ylei­nen nä­ky­vyy­den puu­te mer­kit­si sitä, et­tei yri­tyk­sil­lä ol­lut tie­toa kai­kis­ta toi­mi­tus­ket­jui­hin­sa osal­lis­tu­vis­ta yri­tyk­sis­tä ja toi­mi­pai­kois­ta. Ko­ro­nas­hok­ki suu­ruus­luo­kas­saan yl­lät­ti ko­ko­nai­sia ​​toi­mi­a­lo­ja, hän sa­noo.

Te­ol­li­suu­den toi­mi­jat ovat tut­ki­muk­sen mu­kaan sit­tem­min li­sän­neet ko­ti­mais­ta tuo­tan­toa ja ra­joit­ta­neet Kii­na-riip­pu­vuut­taan.