Ii­ro-Mat­ti Nie­mi­nen / STT

Suo­men pank­ki­sek­to­rin va­ka­va­rai­suus on säi­ly­nyt vah­va­na toi­min­ta­ym­pä­ris­tön ko­hon­neis­ta ris­keis­tä huo­li­mat­ta, sa­noo Fi­nans­si­val­von­ta (Fiva).

Pank­ki­sek­to­rin ydin­va­ka­va­rai­suus­suh­de oli vii­me vuo­den lo­pul­la 17,2 pro­sent­tia ja ko­ko­nais­va­ka­va­rai­suus­suh­de 20,6 pro­sent­tia. Kum­pi­kin tun­nus­lu­ku heik­ke­ni hie­man vuot­ta ai­em­paan ver­rat­tu­na.

Myös työ­e­lä­ke­sek­to­ril­la va­ka­va­rai­suus las­ki hie­man. Sen si­jaan va­hin­ko- ja hen­ki­va­kuu­tus­sek­to­reil­la va­ka­va­rai­suus pa­ra­ni.

Fiva ai­koo tänä vuon­na kiin­nit­tää pank­ki­val­von­nas­sa huo­mi­o­ta muun mu­as­sa luot­to- ja lik­vi­di­teet­ti­ris­kin hal­lin­taan, kor­ko­ris­ki­sään­te­lyn nou­dat­ta­mi­seen sekä luo­tet­ta­van hal­lin­non ky­sy­myk­siin.

Fi­van mu­kaan suo­ma­lais­ten pank­kien riip­pu­vuus mark­ki­na­va­rain­han­kin­nas­ta al­tis­taa pan­kit mark­ki­na­häi­ri­öil­le ja va­rain­han­kin­nan kus­tan­nus­ten nou­sul­le.

Pank­ki­sek­to­rin lik­vi­di­teet­ti- eli mak­su­val­miu­sa­se­maa ku­vaa­vat tun­nus­lu­vut ylit­ti­vät vi­ra­no­mais­ten vaa­ti­muk­set, mut­ta ne ei­vät huo­mi­oi kaik­kia epä­var­maan mark­ki­na­ti­lan­tee­seen liit­ty­viä ris­ke­jä, Fiva ker­too.

Toi­saal­ta pank­kien jär­jes­tä­mät­tö­mät saa­mi­set suh­tees­sa luot­to­kan­taan py­syi­vät al­hai­sel­la ta­sol­la.

Fiva ku­vai­lee vii­me vuot­ta hy­vin poik­keuk­sel­li­sek­si. Suo­men ta­lou­den va­jo­si taan­tu­maan vii­me vuo­den jäl­ki­puo­lis­kol­la, ja yri­tys­ten ja ku­lut­ta­jien luot­ta­mus heik­ke­ni pai­koin jopa en­nä­tyk­sel­li­sen alas.

Fi­van mu­kaan myös tämä vuo­si näyt­tää vai­ke­al­ta. Kor­kea inf­laa­tio ja lai­na­kor­ko­jen no­pea nou­su vä­hen­tä­vät ku­lut­ta­jien käy­tös­sä ole­via va­ro­ja ja sitä kaut­ta hei­ken­tä­vät ve­lal­lis­ten ve­lan­mak­su­ky­kyä, Fiva sa­noo.

Ris­ke­jä ko­hot­ta­vat myös ko­ti­ta­louk­sien en­nä­tyk­sel­li­sen kor­kea vel­kaan­tu­nei­suus ja vaih­tu­va­kor­kois­ten lai­no­jen suu­ri mää­rä.

Li­säk­si Fiva to­te­aa, et­tä epä­var­muus al­tis­taa ra­hoi­tus­mark­ki­nat äkil­li­sil­le mark­ki­na­hei­lah­te­luil­le. To­teu­tu­es­saan omai­suu­se­rien hin­to­jen las­ku voi kas­vat­taa Fi­van val­vot­ta­vien si­joi­tus­tap­pi­oi­ta.

– Tois­tai­sek­si fi­nans­si­sek­to­ri on sel­vin­nyt toi­min­ta­ym­pä­ris­tön muu­tok­sis­ta suh­teel­li­sen hy­vin. Ta­lou­den ke­hi­tyk­seen liit­tyy yhä kui­ten­kin pal­jon epä­var­muut­ta, jo­ten fi­nans­si­sek­to­rin ris­kit ovat edel­leen kor­ke­al­la ta­sol­la, sa­noo Fi­nans­si­val­von­nan joh­ta­ja Tero Ku­ren­maa tie­dot­tees­sa.