Ii­ro-Mat­ti Nie­mi­nen / STT

Pää­mi­nis­te­ri San­na Ma­ri­nin (sd.) hal­li­tuk­sen fi­nans­si­po­li­tii­kan mi­toi­tus jäi tar­peet­to­man väl­jäk­si vaa­li­kau­den lop­pua koh­den. Näin ar­vi­oi Val­ti­on­ta­lou­den tar­kas­tus­vi­ras­to (VTV) tä­nään jul­kais­tus­sa fi­nans­si­po­li­tii­kan val­von­nan ja tar­kas­tuk­sen vaa­li­kau­si­ra­por­tis­sa.

VTV kat­soo, et­tä ko­ro­na­pan­de­mi­an alus­sa vuon­na 2020 hal­li­tuk­sen fi­nans­si­po­li­tiik­ka tuki ta­lout­ta ja yh­teis­kun­taa oi­kea-ai­kai­ses­ti ja riit­tä­vän suu­rel­la mit­ta­kaa­val­la. Myös Ve­nä­jän hyök­käys­so­das­ta ja ener­gi­ak­rii­sis­tä seu­ran­neet li­sä­me­not oli­vat VTV:n mu­kaan pe­rus­tel­tu­ja.

–  Ko­ro­na­pan­de­mi­an jäl­keen suh­dan­teen kään­ty­es­sä fi­nans­si­po­li­tiik­ka jäi kui­ten­kin lii­an väl­jäk­si ja on tar­peet­to­mas­ti kuu­men­ta­nut ta­lout­ta, sa­noo VTV:n van­hem­pi eko­no­mis­ti Mat­t­hi­as Strif­ler tie­dot­tees­sa.

VTV:n mu­kaan suh­dan­ne­ti­lan­ne oli­si pe­rus­tel­lut ki­re­äm­pää meno- ja tu­lo­po­li­tiik­kaa vuo­den 2020 jäl­keen. Tar­kas­tus­vi­ras­to kat­soo, et­tä ai­em­min pää­tet­ty­jä me­no­li­säyk­siä oli­si pi­tä­nyt ar­vi­oi­da tar­kem­min, kun uu­sia äkil­li­siä me­no­li­säyk­siä il­maan­tui.

VTV nos­taa esiin, et­tä vaa­li­kau­den ai­ka­na on poi­ket­tu use­as­ti hal­li­tu­soh­jel­mas­sa so­vi­tus­ta me­no­ke­hyk­ses­tä. Suu­rel­ta osin poik­keuk­set se­lit­ty­vät vaa­li­kau­del­le osu­neil­la krii­seil­lä, ra­por­tis­sa sa­no­taan.

Sa­mal­la VTV huo­maut­taa, et­tä hal­li­tus on teh­nyt ke­hyk­siin myös sel­lai­sia poik­keuk­sia, jot­ka sel­ke­äs­ti rik­ko­vat me­no­ke­hys­jär­jes­tel­män pe­ri­aat­tei­ta. Tar­kas­tus­vi­ras­to muun mu­as­sa mai­nit­see, et­tä vuon­na 2021 hal­li­tus ko­rot­ti me­no­ke­hys­tä vuo­sil­le 2022 ja 2023 ke­hys­sään­nön vas­tai­ses­ti 900 mil­joo­nal­la ja 500 mil­joo­nal­la eu­rol­la.

Li­säk­si tänä vuon­na to­teu­tet­tu Veik­kauk­sen edun­saa­jien ra­hoi­tuk­sen siir­to me­no­ke­hyk­seen teh­tiin ke­hys­pe­ri­aat­tei­den vas­tai­sel­la ta­val­la, VTV kir­joit­taa. Siir­to joh­ti VTV:n mu­kaan yli­mää­räi­seen väl­jyy­teen ke­hyk­ses­sä.

–  Krii­sit ovat pal­jas­ta­neet, et­tei ke­hys­jär­jes­tel­mä pys­ty re­a­goi­maan riit­tä­väs­ti suu­riin, me­no­li­säyk­siä vaa­ti­viin krii­sei­hin. Poik­keuk­set ja me­no­li­säyk­set ovat ol­leet vält­tä­mät­tö­miä, mut­ta ne ovat ma­dal­ta­neet kyn­nys­tä teh­dä poik­keuk­sia vä­hä­pä­töi­sem­mis­tä­kin syis­tä, sa­noo VTV:n van­hem­pi eko­no­mis­ti Jen­ni Kel­lo­kum­pu tie­dot­tees­sa.