Ari An­te­roi­nen

Vii­me vii­kon tiis­tai­na 5.9. vie­tet­tiin val­ta­kun­nal­lis­ta yrit­tä­jän­päi­vää. Rau­mal­la jär­jes­tet­tiin tuol­loin Yrit­tä­jän­päi­vän bruns­si Vil­la Tal­l­bon juh­la­ta­los­sa. Vie­raak­si oli saa­tu yrit­tä­jä ja kan­sa­ne­dus­ta­ja Har­ry ”Hjal­lis” Har­ki­mo.

Har­ki­mo ker­toi ren­nos­sa ja mie­len­kiin­toi­ses­sa pu­hees­saan omas­ta yrit­tä­jän po­lus­taan vä­rik­kääs­ti ja osu­vin esi­mer­kein höys­tet­ty­nä. Pu­hee­seen oli saa­tu mah­du­tet­tua niin maa­il­ma­nym­pä­ri­pur­jeh­duk­set, hal­lien ra­ken­ta­mi­set kuin Jo­ke­rit-tai­val­kin. Mie­hen en­sim­mäi­nen yri­tys, eli opis­ke­lu­ai­ko­jen mat­to­jen ja huo­ne­ka­lu­jen pe­su­fir­ma, tuli se­kin mai­nit­tua.

– Us­ko­mal­la it­seen­sä ja ide­oi­hi­si saa ih­mei­tä ai­kai­sek­si ja sa­mal­la saa myös va­kuu­tet­tua muut us­ko­maan si­nuun, tii­vis­ti Har­ki­mo.

– Te­ke­mäl­lä kaik­ken­sa pää­see pää­mää­rään.

Har­ki­mon mie­les­tä yrit­tä­jät ovat hei­tä, jot­ka mak­sa­vat kai­ken.

– Tätä ei oi­kein tah­do­ta esi­mer­kik­si tuol­la edus­kun­nas­sa ym­mär­tää, Har­ki­mo to­te­si.

– Siel­lä ei oi­kein ole yrit­tä­jiä edus­ta­ji­na. Eli puut­tuu sel­lai­sia ih­mi­siä, jot­ka ta­ju­ai­si­vat tei­dän yrit­tä­jien elä­mää ja sitä mitä se yrit­tä­mi­nen on Suo­mes­sa, mää­rit­te­li Har­ki­mo.

Yrittäjän päivän brunssin puhujat ryhmittyivät Villa Tallbon juhlatalon portaille ryhmäkuvaan. Herrat vasemmalta oikealle ovat Satakunnan Yrittäjien väistyvä toimitusjohtaja Markku Kivinen, kansanedustaja Harry Harkimo, OP Länsi-Suomen varatoimitusjohtaja Esa Sainio ja Rauman Yrittäjien puheenjohtaja ja RS-Rakennus Oy:n toimitusjohtaja Antti Simula.

Yrittäjän päivän brunssin puhujat ryhmittyivät Villa Tallbon juhlatalon portaille ryhmäkuvaan. Herrat vasemmalta oikealle ovat Satakunnan Yrittäjien väistyvä toimitusjohtaja Markku Kivinen, kansanedustaja Harry Harkimo, OP Länsi-Suomen varatoimitusjohtaja Esa Sainio ja Rauman Yrittäjien puheenjohtaja ja RS-Rakennus Oy:n toimitusjohtaja Antti Simula.

Ari Anteroinen

Har­ki­mon mu­kaan ai­noa asia, mil­lä Suo­mi pe­las­tuu, on kas­vu.

– Mut­ta mil­lä me saam­me kas­vua tä­hän maa­han? Me sel­vi­äm­me pel­käs­tään yrit­tä­mi­sel­lä. Yrit­tä­jät ja työn­te­ki­jät mak­sa­vat kai­ken. Mak­sam­me hei­dän­kin pal­kat, jot­ka me­ne­vät tuon­ne val­ti­on­ta­lou­des­ta päät­tä­mään.

Jos maa­han ei saa­da li­sää yrit­tä­jiä ja yri­tyk­siä, Suo­mi on Har­ki­mon mu­kaan ihan eri tiel­lä kuin esi­mer­kik­si Ruot­si ja Tans­ka.

– Ruot­sis­sa ja Tans­kas­sa me­nee ta­lous ylös­päin ja vel­ka alas­päin. Meil­lä me­nee päin­vas­toin. Olem­me ihan eri tiel­lä kuin muut. Ja kaik­ki on kiin­ni täs­tä yrit­tä­mi­ses­tä. Kaik­ki on kiin­ni sii­tä, mi­ten saa­daan kas­vua. Minä ai­na­kin si­joit­tai­sin yrit­tä­mi­seen ja yrit­tä­jyy­teen, Har­ki­mo lu­kit­see.

Mil­lai­se­na Har­ry Har­ki­mo nä­kee yrit­tä­jyys­kas­va­tuk­sen mer­ki­tyk­sen?

– Kyl­lä kou­luis­sa pi­täi­si ol­la enem­män yrit­tä­jä­kou­lu­tus­ta, Har­ki­mo vas­taa.

En­tä mitä oh­jei­ta pit­kän lin­jan yrit­tä­jä voi­si niil­le tä­män päi­vän nuo­ril­le, jot­ka suun­nit­te­le­vat yrit­tä­jyyt­tä?

– Yrit­tä­jyys on elä­män­ta­pa ja se on haas­teel­lis­ta, mut­ta pal­kit­se­vaa. Nuor­ten pi­täi­si näh­dä yrit­tä­jyys mah­dol­li­suu­te­na to­teut­taa it­se­ään, haa­vei­taan ja unel­mi­aan.

Yrit­tä­jän päi­vän bruns­sil­la pu­hui myös Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jien koh­ta elä­köi­ty­vä toi­mi­tus­joh­ta­ja Mark­ku Ki­vi­nen, jol­la oli iloi­sia uu­ti­sia.

– Sa­ta­kun­nas­sa yrit­tä­jät ovat hy­vin vah­vas­ti jär­jes­täy­ty­nei­tä. Tääl­lä on jär­jes­täy­ty­mi­sas­te koko val­ta­kun­nan kor­kein. Ohi­tim­me vuo­den­vaih­tees­sa Ete­lä-Poh­jan­maan.

Täl­le il­moi­tuk­sel­le noin 80 pai­kal­le saa­pu­nut­ta yrit­tä­jää an­toi ap­lo­dit. Ki­vi­nen kut­sui myös kaik­ki Po­riin viet­tä­mään val­ta­kun­nal­li­sia Yrit­tä­jä­päi­viä lo­ka­kuus­sa.

Gal­lup: Mitä yrit­tä­jyys mer­kit­see si­nul­le ja Suo­mel­le?

Teija Tuominen

Teija Tuominen

Tei­ja Tuo­mi­nen, Tuk­ka­nuot­ta

40 vuot­ta yrit­tä­jä­nä ol­leel­le Tuo­mi­sel­le yrit­tä­jyys on jo­ka­päi­väis­tä lei­pää, ih­mi­siä, ide­oi­ta ja vuo­ro­vai­ku­tus­ta.

– Se mer­kit­see liki kaik­kea, mut­ta ei se sen­tään yli las­ten­lap­sien mene.

– Yrit­tä­jä­hen­keä pi­tää saa­da työn­te­ki­jä­puo­lel­le ja kaik­kiin. Pyö­rim­me tääl­lä ihan poh­ja­mu­dis­sa.

Marko Seppälä

Marko Seppälä

Mar­ko Sep­pä­lä, Puu­su­ti

Sep­pä­läl­le yrit­tä­jyys mer­kit­see elan­toa ja pää­toi­mis­ta yrit­tä­jyyt­tä.

– Olin pit­kään si­vu­toi­mi­nen yrit­tä­jä. Nyt työ on sitä, mitä tyk­kään teh­dä.

– Olen Har­ki­mon kans­sa sa­maa miel­tä. Yrit­tä­mi­nen ja yrit­tä­jät ovat tär­kei­tä.

Sep­pä­lä li­sää, et­tä ha­lu­aa puu­sep­pä­nä jät­tää jäl­jen jäl­ki­pol­vil­le.

Esa Sainio

Esa Sainio

Esa Sai­nio, OP Län­si-Suo­mi

– Yrit­tä­jil­lä on Osuus­pan­kin ja koko Suo­men kan­nal­ta tosi iso mer­ki­tys. Heil­lä on tär­keä ase­ma sii­nä, et­tä toi­min­ta­ym­pä­ris­tö toi­mii ja voi hy­vin.

– Jos ei yrit­tä­jiä oli­si, ei tääl­lä mi­kään pyö­ri­si, Sai­nio to­te­aa.

Sai­ni­o­kin har­kit­si nuo­re­na ur­hei­lu­kau­pan pe­rus­ta­mis­ta.

– Se on­nek­si jäi.