Pit­kän ja an­si­ok­kaan­kin moot­to­ri­kelk­kai­lu-uran jäl­keen mi­nus­ta tuli alan yrit­tä­jä. Olin kil­pail­lut SM-ta­sol­la moot­to­ri­kelk­kai­lus­sa sekä cros­si- et­tä en­du­ro­puo­lel­la ja opis­ke­lin Sei­nä­jo­en am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lus­sa lii­ke­ta­lout­ta. Opis­ke­lut oli­vat vuon­na 2006 sii­nä vai­hees­sa, et­tä piti teh­dä opis­ke­lui­hin liit­ty­vä har­joit­te­lu. Pää­tin pe­rus­taa yri­tyk­sen, joka tar­jo­aa niin moot­to­ri­kelk­kai­luun kuin muu­hun­kin moot­to­ri­a­jo­neu­voil­la liik­ku­mi­seen ja har­ras­ta­mi­seen liit­ty­viä ajo­neu­vo­ja, va­ra­o­sia sekä huol­toa. Niin syn­tyi Sa­ta­mo­tors, jon­ka ko­ti­paik­ka on Kan­kaan­pää.

Tar­jol­la on moot­to­ri­a­jo­neu­vo­ja mön­ki­jöis­tä moot­to­ri­pyö­riin. Li­säk­si tar­jo­am­me ajo­va­rus­tei­ta joka sää­hän ja kaik­kiin vuo­de­nai­koi­hin. Yri­tyk­sen pe­rus­ta­mi­seen pää­dyin, sil­lä alu­eel­la ei ol­lut vas­taa­van­lais­ta yri­tys­tä. Oma har­ras­tu­nei­suus ja kiin­nos­tus oli pon­ti­me­na yri­tys­tä pe­rus­tet­ta­es­sa, vaik­ka näil­lä le­vey­sas­teil­la moot­to­ri­kelk­kai­lu ei eh­kä ole­kaan se suo­si­tuin har­ras­tus epä­va­kai­den olo­suh­tei­den ta­kia.

"Yrittäjyyden punaisena lankana pidän sitä, että teemme, minkä lupaamme, eli olemme luotettava myyjä ja huoltoliike asiakkaillemme", sanoo Turo Korjansalo.

"Yrittäjyyden punaisena lankana pidän sitä, että teemme, minkä lupaamme, eli olemme luotettava myyjä ja huoltoliike asiakkaillemme", sanoo Turo Korjansalo.

Annina Ruokoski

Vii­me vuo­si­na pää­toi­mi­a­la­na ovat ol­leet mön­ki­jät, jot­ka re­kis­te­röi­dään maa­ta­loust­rak­to­reik­si. Nii­tä myy­dään yhä enem­män muun mu­as­sa nuo­ri­sol­le liik­ku­mis­vä­li­neik­si. Var­sin­kin tääl­lä maa­seu­dul­la mön­ki­jät ovat suo­sit­tu­ja, vaik­ka nii­den hin­nat ovat­kin suh­teel­li­sen kor­kei­ta. Sa­mal­la ra­hal­la saa os­tet­tua jo ihan hy­vän hen­ki­lö­au­ton. Mönk­kä­reis­sä on se etu, et­tä on­nek­si nii­den jäl­leen­myyn­ti­ar­vo säi­lyy suh­teel­li­sen hy­vin. Li­säk­si ne ovat mo­po­au­to­ja tur­val­li­sem­pia me­no­pe­le­jä nuo­ril­le lii­ken­tees­sä. Nuor­ten li­säk­si maa­ta­loust­rak­to­reik­si re­kis­te­röi­ty­jä mön­ki­jöi­tä käy­te­tään myös työ­vä­li­nee­nä muun mu­as­sa maa­ta­lou­des­sa. Mo­po­jen ja skoot­te­rei­den myyn­ti on las­ke­nut vuo­si vuo­del­ta.

It­se­ni li­säk­si yri­tyk­se­ni työl­lis­tää kak­si va­ki­tuis­ta työn­te­ki­jää, he työs­ken­te­le­vät asen­nuk­ses­sa. Oma työn­ku­va­ni on pää­a­si­as­sa myyn­tiä, asi­a­kas­pal­ve­lua ja yleis­tä hal­lin­toa. Meil­lä on suu­reh­ko ki­vi­jal­ka­myy­mä­lä Kan­kaan­pääs­sä ja sen li­säk­si myym­me tuot­tei­tam­me eri­lai­sis­sa verk­ko­pal­ve­luis­sa, omaa verk­ko­kaup­paa meil­lä ei ole. Yrit­tä­jyy­den pu­nai­se­na lan­ka­na pi­dän sitä, et­tä teem­me, min­kä lu­paam­me, eli olem­me luo­tet­ta­va myy­jä ja huol­to­lii­ke asi­ak­kail­lem­me. Sen suu­rem­pia laa­jen­tu­mi­sa­ja­tuk­sia mi­nul­la ei ole yri­tyk­sen suh­teen, sil­lä tyk­kään teh­dä asi­at it­se.

Yri­tyk­sen pyö­rit­tä­mi­sen ar­keen ovat vii­me vuo­si­na vai­kut­ta­neet muun mu­as­sa kom­po­nent­ti­pu­la ja nyt har­mai­ta hiuk­sia ai­heut­taa inf­laa­tio ja ylei­nen kus­tan­nus­ten nou­su. Ajat­te­len kui­ten­kin niin, et­tä niin kau­an kuin ih­mi­siä kiin­nos­ta­vat lait­teet, ko­neet ja moot­to­rit sekä liik­ku­mi­nen, meil­lä on töi­tä. Ul­ko­puo­lil­ta tu­le­viin uh­kiin pi­tää so­peu­tua.

Yrit­tä­mi­sen li­säk­si pyö­ri­tän vai­mo­ni He­lin kans­sa he­vos­tal­lia. Meil­lä on kuu­si he­vos­ta oman pi­ha­pii­rin tal­lis­sa. Hoi­dan joka aa­mu he­vos­ten aa­mu­toi­met ja sen li­säk­si val­men­nan nii­tä. Ra­viur­hei­lus­sa kieh­too vauh­ti ja eläi­men kans­sa teh­tä­vä yh­teis­työ."

Teks­ti ja kuva: An­ni­na Ruo­kos­ki