STT

Verk­ko­lai­teyh­tiö No­kia suun­nit­te­lee jopa sa­to­jen työ­paik­ko­jen vä­hen­tä­mis­tä Suo­mes­sa, ker­too Hel­sin­gin Sa­no­mat.

Leh­den mu­kaan No­kia har­kit­see näil­lä nä­ky­min aloit­ta­van­sa muu­tos­neu­vot­te­lut Suo­mes­sa joko ke­säl­lä tai syk­syl­lä, mut­ta pää­tös­tä ajan­koh­das­ta ei ole vie­lä teh­ty. Kar­sit­ta­vien työ­paik­ko­jen mää­rä täs­men­tyy lä­hi­ai­koi­na.

No­kia il­moit­ti lo­ka­kuus­sa, et­tä se aloit­taa sääs­tö­oh­jel­man ja suun­nit­te­lee vä­hen­tä­vän­sä maa­il­man­laa­jui­ses­ti jopa 14 000 työn­te­ki­jää vuo­den 2026 lop­puun men­nes­sä.

Yri­tys pyr­kii saa­vut­ta­maan vuo­si­ta­sol­la 800–1 200 mil­joo­nan eu­ron brut­to­sääs­töt seu­raa­vien kol­men vuo­den ai­ka­na.

Suo­mes­sa No­ki­al­la on noin 6 800 työn­te­ki­jää. Yh­tiö kävi vii­me vuon­na Suo­mes­sa kol­met muu­tos­neu­vot­te­lut.