Sa­ta­kun­nan vuo­den yrit­tä­jä­per­he -tit­te­lin pok­ka­si tänä vuon­na Ul­vi­lan Ko­ne­pa­ja Oy. Juh­la­vuot­taan työn mer­keis­sä viet­tä­vä kes­ki­ras­kaan te­ol­li­suu­den am­mat­ti­lai­nen siir­tyi vuon­na 2017 Mil­la Ros­ted­tin joh­det­ta­vak­si.

– Huo­mi­o­no­soi­tus tun­tuu erit­täin hy­väl­tä ja koko hen­ki­lö­kun­nan kan­nal­ta pal­kit­se­val­ta. Ta­ka­na on pit­kä ja mo­ni­vai­hei­nen tai­val. Pit­kä­jän­tei­sel­lä työl­lä olem­me saa­vut­ta­neet sekä pit­kän elin­kaa­ren et­tä van­kan ase­man alal­la, ker­too Ros­tedt.

Suh­dan­teet vaih­te­le­vat ja kil­pai­lu alal­la ki­ris­tyy en­ti­ses­tään.

– Luo­tan sii­hen, et­tä tu­lem­me pär­jää­mään jat­kos­sa­kin. Ko­ro­na-ajan jäl­keen ti­laus­kan­ta on hy­väl­lä mal­lil­la, jo­ten tu­le­vai­suus näyt­tää epä­va­kaas­ta maa­il­man­ti­lan­tees­ta huo­li­mat­ta koh­ta­lai­sen va­loi­sal­ta. Haas­tei­ta riit­tää sil­ti jat­kos­sa­kin: inf­laa­tio jyl­lää ja hin­nat nou­se­vat jne. Ne ai­heut­ta­vat epä­var­muut­ta.

Läh­tö­koh­dat pal­ki­tun per­hey­ri­tyk­sen syn­tyyn oli­vat vaa­ti­mat­to­mat. Tin­ki­mät­tö­mäl­lä työl­lä ja toi­min­ta­var­muu­del­la yri­tys lu­nas­ti vä­hi­tel­len asi­ak­kai­den luot­ta­muk­sen.

Mil­la Ros­ted­tin isoi­sä Ee­li pe­rus­ti pie­nen se­pän­vers­taan Num­me­lan alu­eel­le vuon­na 1952, mut­ta jo en­nen hän­tä su­vus­sa oli ol­lut sep­piä. Vuon­na 1986 ta­pah­tu­neen su­ku­pol­ven­vaih­dok­sen jäl­keen yri­tyk­sen joh­toon siir­tyi Es­ko Ros­tedt.

– Fir­man al­ku­ai­koi­na, kun Suo­mea säh­köis­tet­tiin, isä­ni val­mis­ti puu­pyl­väi­siin lyö­tä­viä eris­te­kouk­ku­ja. 60-lu­vul­la siir­ryt­tiin eri­tyi­ses­ti met­sien oji­tuk­sis­sa käy­tet­ty­jen trak­to­rei­den ja kai­vin­ko­nei­den te­la­ket­ju­jen tuo­tan­toon. Vä­hi­tel­len suun­tau­dut­tiin sit­ten ti­laus­ko­ne­pa­jak­si. Kun ve­to­vas­tuu siir­tyi mi­nul­le, ha­lu­sin, et­tä kään­tää toi­min­ta­lin­jan rau­ta­ra­ken­teis­ta ko­neen osien val­mis­tuk­seen, muis­te­lee Es­ko Ros­tedt.

Vii­mei­set vii­si vuot­ta Ul­vi­lan van­him­mas­sa osa­keyh­ti­ös­sä on men­ty nais­vä­en ”ko­men­nos­sa”.

– Meil­lä on koos­sa ai­van lois­ta­va tii­mi. Hom­mat hoi­de­taan joka ti­lan­tees­sa jä­mä­käs­ti ja so­vit­tu­ja ai­ka­tau­lu­ja nou­dat­ta­en, mut­ta sa­mal­la ren­nol­la ot­teel­la, sa­noo Mil­la Ros­tedt.

Ali­han­kin­ta­töi­hin kes­kit­ty­vän Ul­vi­lan Ko­ne­pa­jan am­mat­ti­tai­toi­nen ja per­hey­ri­tyk­seen si­tou­tu­nut hen­ki­lö­kun­ta on erit­täin mo­ti­voi­tu­nut­ta – kaik­ki pu­hal­ta­vat vah­vas­ti yh­teen hii­leen.

Täl­lä het­kel­lä UKP Oy työl­lis­tää 45 ko­ke­nut­ta ”rau­ta­kou­raa”. Ala on ol­lut pe­rin­tei­ses­ti vah­vas­ti mies­voit­toi­nen. Muu­ta­ma nais­puo­li­nen osaa­ja on kui­ten­kin ul­vi­la­lais­fir­man­kin palk­ka­lis­toil­la.

– He ovat erit­täin pä­te­viä ja työs­sään tark­ko­ja. Ylei­ses­ti ot­ta­en pi­tää kui­ten­kin to­de­ta, et­tä alal­le toi­voi­si enem­män nuor­ta kou­lu­tet­tua vä­keä. Nuo­ret pi­täi­si saa­da in­nos­tu­maan kiin­nos­ta­vas­ta ja mo­ni­puo­li­ses­ta am­ma­tis­ta. On­han tämä ny­kyi­sin pää­o­sin siis­tiä si­sä­hom­maa.

Moni hen­ki­lö­kun­nas­ta on teh­nyt pit­kän työ­u­ran fir­man pal­ve­luk­ses­sa. Osa on ol­lut mu­ka­na jo al­ku­tai­pa­leel­ta läh­tien.

– Työ­il­ma­pii­ri on ai­na ol­lut hyvä ja väki viih­tyy työ­yh­tei­sös­säm­me mai­ni­os­ti, ko­ros­taa Ros­tedt.

Vuo­si­kym­men­ten mit­taan asi­a­kas­kun­nan luot­ta­mus on vä­hi­tel­len vah­vis­tu­nut. Ul­vi­la­lai­sy­ri­tys on kas­va­nut kan­sain­vä­li­siä suu­ry­ri­tyk­siä pal­ve­le­vak­si mo­ni­puo­li­sek­si ti­laus­ko­ne­pa­jak­si. Jous­ta­va ja ak­tii­vi­ses­ti toi­min­to­jaan ke­hit­tä­vä yri­tys on tänä päi­vä­nä täy­den pal­ve­lun ko­ne­pa­ja. UKP:n mo­ni­puo­li­siin pal­ve­lui­hin kuu­lu­vat muun mu­as­sa hit­saus, ko­neis­tus, ko­nei­den osien val­mis­tus sekä ko­nei­den ja lait­tei­den ra­ken­ta­mi­nen me­kaa­ni­ses­ti val­miik­si.

– Val­mis­ta­mam­me tuot­teet ja lait­teet pal­ve­le­vat te­ol­li­suut­ta maa­il­man­laa­jui­ses­ti.

Me­nes­tyk­sen tu­ki­pi­la­reik­si ny­kyi­nen ja en­ti­nen toi­mi­tus­joh­ta­ja nos­ta­vat osaa­van hen­ki­lö­kun­nan ohel­la työn kor­ke­an laa­dun, in­no­va­tii­vi­suu­den ja ny­ky­ai­kai­sen ko­ne­kan­nan.

– Ala ja tek­niik­ka ke­hit­ty­vät kui­ten­kin vauh­dil­la, jo­ten tar­vi­taan jat­ku­vaa kou­lu­tus­ta ja uu­sia in­ves­toin­te­ja. Vii­mei­sim­pä­nä niis­tä on vas­ti­kään 5 500 ne­li­ön hal­liin han­kit­tu huip­pu­luo­kan aar­po­ra.

Pit­kän elin­kaa­ren saa­vut­ta­nee­seen per­hey­ri­tyk­seen luo­te­taan laa­jal­ti.

– Sii­tä konk­reet­ti­se­na to­dis­tee­na ovat mo­net pit­kät asi­a­kas­suh­teet. Nii­den rin­nal­le tar­vi­taan kui­ten­kin myös uu­sia asi­ak­kai­ta ja tuo­ret­ta ti­laus­kan­taa. Asi­a­kas­mää­rien kas­vat­ta­mi­sen ohel­la stra­te­gi­aam­me on kuu­lu­nut pää­sy uu­sil­le te­ol­li­suu­den aloil­le. Mer­kit­tä­vät re­fe­rens­sim­me ja hyvä mai­neem­me ede­saut­ta­vat ta­voit­tei­den saa­vut­ta­mi­ses­sa, ko­ros­taa Mil­la Ros­tedt.

Vesa-Pek­ka Jär­ve­lä