STT

Työ­e­lä­keyh­tiö Il­ma­ri­sen si­joi­tus­sal­kun tuot­to oli 3,7 pro­sent­tia eli 2,1 mil­jar­dia eu­roa vuo­den en­sim­mäi­sel­lä puo­lis­kol­la, yh­tiö ker­too. Hy­vien si­joi­tus­tuot­to­jen vuok­si ko­ko­nais­tu­los nou­si rei­luun 600 mil­joo­naan eu­roon.

Vii­me vuo­den al­ku­puo­lis­kon lu­vut oli­vat huo­mat­ta­vas­ti syn­kem­mät: si­joi­tus­salk­ku teki sil­loin 3,8 mil­jar­din eu­ron tap­pi­ot ja ko­ko­nais­tu­los kyn­ti 3,4 mil­jar­dia eu­roa pak­ka­sen puo­lel­la.

Toi­mi­tus­joh­ta­ja Jou­ko Pö­lö­sen mu­kaan tuot­toa pa­ran­si­vat tänä vuon­na eten­kin osa­ke­mark­ki­nan suo­tui­sa ke­hi­tys sekä kor­ko- ja luot­to­ris­ki­si­joi­tuk­set.