Min­ja Vii­ta­nen / STT

Yli nel­jä vii­des­tä suo­ma­lai­ses­ta on huo­lis­saan inf­laa­ti­os­ta sekä ener­gi­an hin­nas­ta ja riit­tä­vyy­des­tä, käy il­mi Kun­nal­li­sa­lan ke­hit­tä­mis­sää­ti­ön teet­tä­mäs­tä tut­ki­muk­ses­ta.

Li­säk­si suo­ma­lai­sia huo­let­ta­vat so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­den riit­tä­mät­tö­myys, Ve­nä­jän so­ti­laal­li­set toi­met ja pai­nos­tus sekä Suo­men vel­kaan­tu­mi­nen.

Vä­hi­ten suo­ma­lai­set kan­ta­vat huol­ta il­mas­ton­muu­tok­sen seu­rauk­sis­ta, kor­ko­ta­son nou­sus­ta ja työt­tö­myy­den li­sään­ty­mi­ses­tä. Jopa kol­man­nes vas­taa­jis­ta oli näis­tä asi­ois­ta jok­seen­kin huo­le­ton it­sen­sä tai lä­heis­ten­sä kan­nal­ta.

Ilmastonmuutos huolettaa korkeakoulutettuja

Mie­hiä huo­let­ti nai­sia enem­män vain Suo­men vel­kaan­tu­mi­nen. Nai­set taas oli­vat mie­hiä huo­les­tu­neem­pia so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­den riit­tä­vyy­des­tä, il­mas­ton­muu­tok­sen seu­raa­muk­sis­ta sekä Ve­nä­jän so­ti­laal­li­sis­ta toi­mis­ta.

Lä­hes yh­dek­sän kym­me­nes­tä yli 60-vuo­ti­aas­ta ker­toi ole­van­sa huo­lis­saan Ve­nä­jän so­ti­laal­li­sis­ta toi­mis­ta. Huo­let Ve­nä­jäs­tä li­sään­ty­vät joh­don­mu­kai­ses­ti vart­tu­neim­man ikä­luo­kan suun­taan.

Kor­ke­as­ti kou­lu­te­tuis­ta enem­män kuin kak­si kol­ma­so­saa ker­toi ole­van­sa huo­lis­saan il­mas­ton­muu­tok­sen seu­rauk­sis­ta, kun taas pe­rus­kou­lu­tuk­sen saa­neis­ta vain joka toi­nen huo­les­tui il­mas­tos­ta.

Haas­ta­tel­tu­jen puo­lu­e­kan­ta­kin vai­kut­ti hei­dän huo­liin­sa. Inf­laa­tio oli huo­li­lis­tan kär­jes­sä kaik­kien kuu­den suu­rim­man puo­lu­een kan­nat­ta­jil­la, pait­si vih­reil­lä. Ener­gi­an hin­ta ja riit­tä­vyys oli­vat ko­koo­muk­sen, pe­rus­suo­ma­lais­ten ja kes­kus­tan kan­nat­ta­jien huo­lien kär­ki­jou­kos­sa.

SDP:n, vih­rei­den ja va­sem­mis­to­lii­ton suu­rim­piin huo­le­nai­hei­siin kuu­lui so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­jen riit­tä­vyys. Vih­rei­den ja va­sem­mis­to­lii­ton kan­nat­ta­jil­le yh­tei­nen huo­li oli il­mas­to­muu­tok­sen seu­rauk­set.

Kan­tar TNS:n lo­ka­kuun alus­sa to­teut­ta­maan tut­ki­muk­seen haas­ta­tel­tiin run­saat tu­hat 18–79-vuo­ti­as­ta suo­ma­lais­ta. Tut­ki­muk­sen tu­los­ten vir­he­mar­gi­naa­li on koko ai­neis­ton ta­sol­la suu­rim­mil­laan va­jaat kol­me pro­sent­tiyk­sik­köä suun­taan­sa.