Ar­to Pa­pu­nen

Jä­mi­jär­ven Kor­ven­ky­läs­sä si­jait­se­vas­sa Kek­ke­ri­keit­tiö Ri­ta­kor­ves­sa on mo­nen­lais­ta pal­ve­lua ym­pä­ri vuo­den. Yrit­tä­jä­pa­ris­kun­ta, Sau­li ja Tuu­la Ri­ta­kor­pi, on jo pit­kään pi­tä­nyt pi­to­pal­ve­lu­aan ja vuok­ran­nut ti­lo­jaan eri­lai­sil­le juh­lil­le. Sau­li Ri­ta­kor­ven pää­työ on met­sä­a­lal­la, mut­ta sen li­säk­si hän eh­tii ole­maan pal­jon Tuu­lan apu­na.

Yri­tyk­sen vuok­rat­ta­va tila, Kor­ven hovi, on ol­lut al­ku­jaan su­ku­ti­lan na­vet­ta­na, jon­ka toi­min­ta lop­pui vuon­na 2000. Vuon­na 2013 tila muu­tet­tiin ny­kyi­seen käyt­töön­sä. Ti­loi­hin teh­tiin iso re­mont­ti juh­la­ti­lak­si. Sau­li Ri­ta­kor­pi ra­ken­si ti­lan pöy­dät it­se yh­te­nä ke­sä­nä.

– Oli han­ka­laa löy­tää juu­ri sen ko­koi­sia pöy­tiä kuin ha­lu­sim­me, jo­ten it­se te­ke­mäl­lä saim­me sel­lai­set, Tuu­la ker­too.

Korvenkylässä sijaitseva Korven hovi antaa puitteet monenlaisiin juhliin. Kuva: Arto Papunen

Korvenkylässä sijaitseva Korven hovi antaa puitteet monenlaisiin juhliin. Kuva: Arto Papunen

Kor­ven ho­vin ti­lat so­pi­vat­kin mo­nen­lai­siin ta­pah­tu­miin ris­ti­äi­sis­tä hau­ta­jai­siin. Par­haim­mil­laan ti­loi­hin so­pii 400 hen­keä. Ti­laa täy­den­tää ke­säi­sin suu­li. Ti­lat so­vel­tu­vat myös ko­kous­käyt­töön ja pai­kal­la on myös pi­det­ty eri­lai­sia tyky-päi­viä.

Pi­to­pal­ve­lua teh­dään muu­al­la­kin kuin omis­sa ti­lois­sa. Sitä var­ten on käy­tös­sä esi­mer­kik­si kyl­mä­au­to ja pal­jon siir­ret­tä­vää ruo­ka­ka­lus­toa. Mo­nes­ti pi­to­pal­ve­lun työt pää­o­sin si­joit­tu­vat­kin lä­hi­a­lu­eel­le.

Asi­ak­kai­ta yri­tyk­sel­lä on riit­tä­nyt ym­pä­ri vuo­den. Ko­ro­na-ai­ka oli yri­tyk­sel­le haas­teel­lis­ta, mut­ta sen jäl­keen toi­min­ta on vil­kas­tu­nut. Vii­me vuon­na heil­lä oli vain kak­si va­paa­ta vii­kon­lop­pua. Esi­mer­kik­si vii­me kuus­sa yri­tyk­sen kaut­ta läh­ti 650 eri­lais­ta laa­tik­koa jou­lu­ruo­kaa. Pää­o­sin he pär­jää­vät kak­sin ja apu­voi­mia tar­vi­taan vas­ta, kun juh­lat al­ka­vat.

Sana yri­tyk­ses­tä on kier­tä­nyt esi­mer­kik­si juh­lien kaut­ta.

– Ih­mi­set ovat tul­leet mo­nes­ti toi­sen ih­mi­sen juh­liin tän­ne ja myö­hem­min sit­ten ovat it­se soit­ta­neet, et­tä tar­vit­tai­siin hei­dän omiin­kin juh­liin­sa pi­to­pal­ve­lua ja tar­vit­ta­es­sa juh­la­ti­laa­kin.

Kekkerikeittiö Ritakorven yrittäjäpariskunta Sauli ja Tuula Ritakorpi on jo pitkään pitänyt pitopalvelua ja vuokrannut tiloja erilaisille juhlille. Kuva: Arto Papunen

Kekkerikeittiö Ritakorven yrittäjäpariskunta Sauli ja Tuula Ritakorpi on jo pitkään pitänyt pitopalvelua ja vuokrannut tiloja erilaisille juhlille. Kuva: Arto Papunen

Pa­ris­kun­ta ker­too, et­tä ruu­at teh­dään pää­o­sin it­se.

– Vaik­ka kau­pas­ta sai­si ruo­kaa edul­li­ses­ti­kin niin ih­mi­set ar­vos­ta­vat ko­to­na teh­tyä ruo­kaa. Esi­mer­kik­si ka­lo­jen sa­vus­tus eri­lai­siin juh­liin on Sau­lin työ­tä.

Ar­ki­sin yri­tyk­sen toi­min­taa ovat myös kul­je­tus­lou­naat Jä­mi­jär­ven ja osin Kan­kaan­pään ikäih­mi­sil­le ja muil­le ate­ri­a­pal­ve­lua tar­vit­se­vil­le. Lou­nas­lis­ta on teh­ty kuu­kau­dek­si ker­ral­laan ja ruo­kaa kul­je­te­taan sun­nun­tai­ta lu­kuu­not­ta­mat­ta. Yri­tyk­ses­sä kui­ten­kin poh­di­taan, kuin­ka kan­nat­ta­vaa kul­je­tus­lou­nas­pal­ve­lun jat­ka­mi­nen on.

Toi­saal­ta Sau­li ja Tuu­la ker­to­vat poh­ti­neen­sa ma­joi­tus­ka­pa­si­tee­tin kas­vat­ta­mis­ta.

– Mo­nis­sa juh­lis­sa on pit­kän­mat­ka­lai­sia, jot­ka kai­paa­vat yö­si­jaa. Täl­lä het­kel­lä yri­tyk­sel­lä on muu­ta­ma ma­joi­tus­paik­ka ja sau­na.

Pi­dem­män pääl­le haas­tee­na näh­dään kui­ten­kin myös yri­tyk­sen tu­le­vai­suus ja omis­ta lap­sis­ta ei vält­tä­mät­tä saa jat­ka­jaa täl­le toi­min­nal­le.