Maa­rit Kaut­to

Ha­lu­am­me li­sä­tä mer­ki­tyk­sel­lis­tä vuo­ro­vai­ku­tus­ta ta­ri­nal­li­sin kei­noin. Ta­ri­nat kieh­to­vat oli­vat­pa ne sit­ten yri­tys­ten, yh­tei­sö­jen tai yk­si­tyis­ten ih­mis­ten. Täs­tä ker­too yri­tyk­sem­me ni­mi­kin, Sun­Ta­ri­na Oy.

Olem­me avi­o­pa­ri, Ron­ja ja Juho Vii­ta­la. Yri­tyk­sem­me pal­ve­lui­hin kuu­lu­vat ää­ni- ja vi­de­o­pod­cas­tien tuo­tan­not, so­me­vi­de­ot, li­vest­rii­maus, do­ku­men­tit, vi­de­oe­di­toin­nit sekä lau­lun­te­ko ja ää­nit­tä­mi­nen.

Minä, Ron­ja olen ko­toi­sin Kul­laal­ta ja Juho Pöy­ty­äl­tä. Juho tuli Po­riin Palmg­ren-kon­ser­va­to­ri­oon opis­ke­le­maan trum­pe­tin soit­toa ja mu­siik­ki­tek­no­lo­gi­aa ja jat­koi opis­ke­lua Sa­ta­kun­nan am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lus­sa val­mis­tu­en tra­de­no­mik­si. Minä läh­din pe­rus­kou­lus­ta opis­ke­le­maan Nak­ki­laan ani­maat­to­rik­si, mut­ta mi­nul­le puh­ke­si paha mig­ree­ni, en­kä voi­nut jat­kaa alan opis­ke­lua. Sen jäl­keen val­mis­tuin te­ol­li­sek­si pin­ta­kä­sit­te­li­jäk­si ja myö­hem­min vie­lä tra­de­no­mik­si Rau­mal­la.

Olem­me aset­tu­neet Po­riin. Toi­mim­me mo­lem­mat seu­ra­kun­nas­sa ja ta­pa­sim­me toi­sem­me sitä kaut­ta. Mei­tä yh­dis­tää myös se, et­tä olem­me mo­lem­mat tra­de­no­me­ja ja kiin­nos­tu­nei­ta me­dia-alas­ta. Yh­tei­sen yri­tyk­sen pe­rus­tim­me, kos­ka ha­lu­sim­me teh­dä töi­tä yh­des­sä. Mo­lem­mil­la on omat vah­vuu­ten­sa, mi­nul­la vi­su­aa­li­suus ja Ju­hol­la in­to­hi­mo mu­siik­kiin ja ää­ni­työ­hön. Juho teki opin­näy­te­työn­sä­kin ää­nib­rän­däyk­ses­tä. Meil­lä on myös yh­tei­nen bän­di Yja­me, jon­ka kans­sa soi­tam­me seu­ra­kun­nan ti­lai­suuk­sis­sa. Mu­siik­kim­me on gos­pe­lia tai eh­kä sitä voi­si kut­sua vaik­ka­pa gos­pel­po­pik­si.

Yri­tyk­sem­me läh­ti liik­keel­le 2020, kun ko­ro­na­pan­de­mia al­koi. Seu­ra­kun­nis­sa tuli koko ajan kas­va­va tar­ve strii­ma­ta ti­lai­suuk­sia ja ju­ma­lan­pal­ve­luk­sia. Sit­tem­min työn­ku­vam­me on laa­jen­tu­nut kä­si­kir­joi­tet­tui­hin vi­de­oi­hin ja olem­me toi­mi­neet myös oh­jaa­ji­na. Olem­me teh­neet esi­mer­kik­si tuo­tan­to­ja ikäih­mi­sil­le suun­na­tul­le On­niTV:lle, ku­ten jou­luoh­jel­mien sar­jan ja eri­lai­sia ta­pah­tu­ma­ku­vauk­sia. Tä­män li­säk­si olem­me saa­neet teh­dä mu­siik­ki­vi­de­oi­ta, do­ku­men­taa­ri­sia vi­de­oi­ta ja brän­di­vi­de­oi­ta yri­tyk­sil­le, täs­tä esi­merk­ki­nä Yo­u­tu­bes­ta löy­ty­vä po­ri­lai­sen, au­rin­ko­pa­nee­lei­ta asen­ta­van Po­wer of Su­nin vi­deo. Vi­de­ol­la lau­laa Mika Ka­ro­la ja se ku­vat­tiin erää­nä kau­nii­na ke­sä­päi­vä­nä ones­hot­ti­na eli yh­del­lä otol­la, kun kaik­ki lok­sah­ti hie­nos­ti koh­dal­leen. Se oli iki­muis­toi­nen työ­keik­ka.

Työm­me pe­rus­tuu ute­li­ai­suu­teen ta­ri­noi­ta koh­taan, niin ih­mis­ten kuin yri­tys­ten­kin. Pää­sään­töi­ses­ti me­nem­me ku­vaus­ka­lus­ton kans­sa asi­ak­kaan luok­se, mut­ta meil­lä on ko­to­na au­to­tal­lis­sa stu­di­o­ti­la, jos­sa voim­me teh­dä pie­ni­muo­toi­sia ku­vauk­sia. Teem­me töi­tä kah­des­taan, mut­ta isom­mis­sa tuo­tan­nois­sa meil­lä on apu­nam­me pie­ni tii­mi. Tuom­me mu­ka­nam­me luo­van il­ma­pii­rin ja huo­leh­dim­me pie­nim­mis­tä­kin yk­si­tyis­koh­dis­ta, jot­ta asi­a­kas voi kes­kit­tyä si­säl­tön­sä laa­tuun.

Ron­jan vä­li­tön­tä per­soo­naa hyö­dyn­näm­me eri­lai­sis­sa haas­tat­te­lu­ti­lan­teis­sa. Ha­lu­am­me, et­tä ku­vauk­sis­sa säi­lyy ja vi­de­ois­ta vä­lit­tyy ai­tous ja elä­mi­sen maku. Tyk­kääm­me do­ku­men­ta­tii­vi­ses­ta ot­tees­ta ja py­rim­me sii­hen, et­tä tuot­tees­ta tu­lee asi­ak­kaan nä­köi­nen. Ha­lu­am­me he­rät­tää asi­ak­kaan ta­ri­nan hen­kiin ja ta­voit­tee­nam­me on, et­tä se jää mie­leen. Par­haat ta­ri­nat ker­ro­taan eteen­päin.