Eu­ra­jo­ke­lai­sen Ra­ken­nus Rau­vo­lan his­to­ria ulot­tuu 1980-lu­vun al­kuun, jol­loin alet­tiin ra­ken­taa tie­tä Ol­ki­luo­toon. Tuol­loin sil­loi­set maan­vil­je­li­jä­naa­pu­ruk­set Il­ma­ri Rau­vo­la ja Ee­ro Si­mu­la te­ki­vät tiel­lä maan­ra­ken­nus­hom­mia, ja kun tie val­mis­tui, jat­ket­tiin ra­ken­nus­töil­lä Ol­ki­luo­dos­sa.

TVO on edel­leen tär­keä asi­a­kas, sil­lä kol­ma­so­sa Ra­ken­nus Rau­vo­lan työn­te­ki­jöis­tä toi­mii ydin­voi­ma­lai­to­sa­lu­eel­la kun­nos­sa­pi­to­teh­tä­vis­sä. Ke­väi­sin työn­te­ki­jä­vah­vuus kas­vaa, kun yri­tys työl­lis­tää nuo­ria Ol­ki­luo­don vuo­si­huol­lon ajak­si.

Il­ma­ri Rau­vo­la ja Ee­ro Si­mu­la jäi­vät eläk­keel­le 1990-lu­vul­la ja hei­dän lap­sen­sa jat­koi­vat yri­tyk­sen toi­min­taa. Ny­kyi­nen toi­mi­tus­joh­ta­ja Tuo­mo Jasu on Il­ma­ri Rau­vo­lan tyt­tä­ren­poi­ka.

– Fir­man nimi oli vuo­teen 2017 as­ti Rau­vo­la & Si­mu­la. Sil­loin minä, van­hem­pa­ni ja äi­din sis­ko os­tim­me yri­tyk­sen. Rau­vo­la-nimi ha­lut­tiin säi­lyt­tää, kos­ka se on tun­net­tu, to­te­aa Jasu.

Nykyinen toimitusjohtaja Tuomo Jasu on yrityksen toisen perustajan, Ilmari Rauvolan, tyttärenpoika

Nykyinen toimitusjohtaja Tuomo Jasu on yrityksen toisen perustajan, Ilmari Rauvolan, tyttärenpoika

Kuva: Tuija Saarinen

Yri­tys on mo­ni­puo­li­nen ra­ken­nus­lii­ke, sil­lä re­fe­rens­seis­tä löy­tyy kaik­kea ai­na va­lo­ku­va­ta­pe­tin asen­nuk­ses­ta te­ol­li­suus­hal­lien ra­ken­ta­mi­seen. Ala on Ja­sun mu­kaan to­del­la kil­pail­tu.

– Vä­lil­lä kil­pai­lem­me pien­ten toi­mi­ni­mien kans­sa ja sit­ten taas esi­mer­kik­si jon­kun ison toi­mi­jan ku­ten Har­te­lan kans­sa. Teem­me kaik­kea lai­das­ta lai­taan.

– Ala on kär­jis­te­tys­ti il­mais­tu­na sel­lai­nen, et­tä sa­maa hom­maa voi teh­dä, jos on vaik­ka vain Hi­a­ce ja pe­rä­kär­ry. Meil­lä on am­mat­ti­tai­tois­ta vä­keä, ja py­rim­me te­ke­mään laa­du­kas­ta jäl­keä.

Ra­ken­nus Rau­vo­lal­la on täl­lä het­kel­lä kol­mi­sen­kym­men­tä työn­te­ki­jää. Lii­ke­vaih­to pyö­rii 2,5–3 mil­joo­nan eu­ron tun­tu­mas­sa. Toi­min­ta­sä­de ulot­tuu noin 50 ki­lo­met­rin pää­hän Eu­ra­jo­el­ta ja Rau­mal­ta. Vii­me vuo­sien asi­ak­kai­ta ovat ol­leet TVO:n li­säk­si esi­mer­kik­si Kek­ki­lä, Rau­man te­lak­ka ja Lo­ka­ri Leo Lai­ne Oy.

Yri­tys pait­si ra­ken­taa oma­ko­ti­ta­lo­ja niin sa­no­tus­ta ”pit­käs­tä ta­va­ras­ta”, myös pys­tyt­tää muut­to­val­mii­ta ta­lo­pa­ket­te­ja.

– Jon­kun­lai­sen ta­lo­pa­ke­tin ot­taa tänä päi­vä­nä yhä use­am­pi, har­vem­min ra­ken­ne­taan alus­ta as­ti it­se.

Rakennusalan paljon puhuttu hiljeneminen ei ainakaan vielä näy Rakennus Rauvolan toiminnassa, toteaa toimitusjohtaja Tuomo Jasu.

Rakennusalan paljon puhuttu hiljeneminen ei ainakaan vielä näy Rakennus Rauvolan toiminnassa, toteaa toimitusjohtaja Tuomo Jasu.

Kuva: Tuija Saarinen

Hin­to­jen ja kor­ko­jen nou­su nä­kyy Ja­sun mu­kaan sii­nä, et­tä nyt re­mon­toi­daan mie­luum­min van­haa ja ole­mas­sa­o­le­vaa kuin ra­ken­ne­taan uut­ta.

– Pal­jon pa­ran­nel­laan ja ehos­te­taan ti­lo­ja. Meil­lä­kin on jat­ku­vas­ti pari kyl­py­huo­ne­re­mont­tia käyn­nis­sä.

Pal­jon pu­hu­taan ra­ken­ta­mi­sen hil­je­ne­mi­ses­tä, mut­ta il­miö ei Ja­sun mu­kaan ai­na­kaan vie­lä näy tääl­lä.

– Mitä olen ju­tel­lut mui­den fir­mo­jen kans­sa, niin hil­je­ne­mi­nen ei näy tä­män ko­koi­sis­sa yri­tyk­sis­sä. Eh­kä se tu­lee vii­veel­lä. Meil­lä on nyt ai­na­kin puo­li vuot­ta eteen­päin hyvä ti­lan­ne.

Täl­lä het­kel­lä ei ole laa­jen­tu­mis­suun­ni­tel­mia, vaan tar­koi­tus on te­hos­taa toi­min­to­ja en­ti­ses­tään.

– Tur­hat liik­keet pi­täi­si saa­da pois, Jasu sa­noo.

– Yk­si asia, joka kai­pai­si te­hos­ta­mis­ta on töi­den epä­ta­sai­nen ja­kau­tu­mi­nen. Tämä on aal­to­lii­ket­tä: Hom­mia on ai­na joko lii­kaa tai lii­an vä­hän.

Jasu on pan­nut mer­kil­le, et­tä am­mat­ti­tai­tois­ta työ­voi­maa on vai­kea löy­tää.

– Tu­li­joi­ta oli­si vaik­ka kuin­ka pal­jon, mut­ta pu­heet ja teot ei­vät vält­tä­mät­tä koh­taa.

Alal­la on pu­laa esi­mer­kik­si osaa­vis­ta laa­toit­ta­jis­ta. Ku­lut­ta­va työ vaa­tii ve­ron­sa.

– Niil­lä, jot­ka ovat nuo­res­ta as­ti sitä työ­tä teh­neet, on pol­vet rik­ki tai muu­ta vas­taa­vaa. Meil­lä on on­nek­si nel­jä mies­tä, jot­ka pys­ty­vät laa­toit­ta­maan.

Va­paa-ai­kaa toi­mi­tus­joh­ta­jal­la on ra­jal­li­ses­ti, mut­ta se ku­luu vai­mon ja 2,5-vuo­ti­aan tyt­tä­ren kans­sa van­haa maa­ti­laa re­mon­toi­des­sa.

– Os­tim­me 1800-lu­vul­la ra­ken­ne­tun maa­ti­lan ki­vi­na­vet­toi­neen Kui­va­lah­del­ta. Sii­hen oli teh­ty 1970-lu­vul­la re­mont­ti, jon­ka jäl­jet olem­me nyt pur­ka­neet. Meil­le tu­lee per­heen­li­säys­tä tam­mi­kuus­sa, ja vai­mo on sitä miel­tä, et­tä re­mon­tin pi­tää ol­la sil­loin val­mis, hy­myi­lee Jasu.

Tui­ja Saa­ri­nen