Tui­ja Saa­ri­nen

Il­moi­tus­leh­ti Eu­ra­jo­en maa­lis­kuun pai­nos on al­ku­vii­kos­ta saa­tu ja­et­tua ja tuo­rein leh­ti on Topi Uu­si­ta­lon pöy­däl­lä.

– Ihan nor­mi leh­ti, kol­mi­sen­kym­men­tä mai­nos­ta ja kah­dek­san si­vua. Enim­mäk­seen pai­kal­lis­ten tai tääl­lä toi­mi­vien yri­tys­ten mai­nok­sia, li­säk­si mai­nok­sia lä­hi­a­lu­ei­den pal­ve­luis­ta, joi­ta Eu­ra­jo­el­ta tai Lu­vi­al­ta ei saa, to­te­aa Uu­si­ta­lo.

Il­moi­tus­leh­ti Eu­ra­jo­en ja­ke­lu on tal­vi­sin 4 200 ja ke­säi­sin mök­ki­kau­del­la 4 500 kap­pa­let­ta, ja se ja­e­taan joka ta­lou­teen Eu­ra­jo­ki–Lu­via-alu­eel­la kym­me­nen ker­taa vuo­des­sa.

– Jaan it­se pa­ket­ti­au­tol­la huo­mat­ta­van osan, li­säk­si mi­nul­la on kol­me ka­ve­ria, jot­ka aut­ta­vat ura­kas­sa. Mat­kaa ker­tyy kah­den päi­vän ai­ka­na mel­ko tark­kaan tu­hat ki­lo­met­riä. Ke­säi­sin meil­tä nel­jäl­tä me­nee 70 tun­tia alu­een kier­tä­mi­seen. Kaik­ki met­sä- ja ran­ta­tiet aje­taan.

Ilmoituslehti Eurajoki löytää tiensä pienten metsä- ja rantateiden varren postilaatikoihinkin.

Ilmoituslehti Eurajoki löytää tiensä pienten metsä- ja rantateiden varren postilaatikoihinkin.

Uu­si­ta­lo myy leh­teen it­se kaik­ki mai­nok­set. Leh­ti pai­ne­taan Tam­pe­reel­la ja tai­tos­ta vas­taa Pia Tuo­no­nen Rau­man Pai­no­pis­tees­tä.

– Pia on niin sa­no­tus­ti leh­den hyvä hen­ge­tär. It­se teen ai­na van­ha­nai­kai­ses­ti kä­sin kir­joi­te­tun hah­mo­tel­man leh­des­tä, otan kän­ny­käl­lä sii­tä ku­van ja lä­he­tän hä­nel­le.

Leh­ti on ty­kät­ty, ja sekä lu­ki­joi­den et­tä mai­nos­ta­jien pa­lau­te on ol­lut po­si­tii­vis­ta.

– Ovi kuu­lem­ma käy, kun leh­des­sä on ol­lut il­moi­tus. Par­haas­sa ta­pauk­ses­sa tar­jous­tuot­teen myyn­ti on kas­va­nut jopa 400 pro­sent­tia. Tänä päi­vä­nä to­sin mai­nos­ten myyn­nis­sä on haas­teen­sa, kun jot­kin huo­mat­ta­van isot­kin toi­mi­jat ovat teh­neet sel­lai­sen pää­tök­sen, et­tä print­ti­mai­non­taa ei teh­dä ol­len­kaan.

Uu­si­ta­lon mis­sio on lä­hen­tää Eu­ra­jo­kea ja Lu­vi­aa toi­siin­sa.

– Puu­kir­kol­la eli Eu­ra­jo­el­la ei vält­tä­mät­tä tie­de­tä ki­vi­kir­kon eli Lu­vi­an pal­ve­luis­ta ja päin­vas­toin.

Il­moi­tus­leh­ti Eu­ra­jo­ki sai al­kun­sa vuon­na 2009 Eu­ra­jo­ki­set-ni­mi­se­nä. Se luo­tiin tu­ke­maan eu­ra­jo­ke­lais­ta jää­ur­hei­lua. Tuol­loin Uu­si­ta­lo toi­mi Eu­ra­jo­en Lät­kän edus­tus­jouk­ku­een vas­tuu­val­men­ta­ja­na. Jouk­kue pe­la­si Rau­ta­lii­gas­sa.

– Em­me saa­neet Rau­ta­lii­gan ur­hei­lu­tu­lok­sia val­ta­leh­tiin, jo­ten pää­tim­me pe­rus­taa oman.

Uu­si­ta­lo on ha­lun­nut pai­nat­taa il­moi­tus­leh­den laa­duk­kaal­le pa­pe­ril­le. Leh­ti ei pää­dy hel­pos­ti ros­kiin. Uu­si­ta­lon yri­tys tar­jo­aa myös ja­ke­lu­pal­ve­lua il­moit­ta­jil­le. Mai­nok­set voi esi­mer­kik­si koh­den­taa tiet­tyi­hin ky­liin tai asun­to­a­lu­eil­le.

Topi Uusitalo on halunnut painattaa lehden laadukkaalle paperille.

Topi Uusitalo on halunnut painattaa lehden laadukkaalle paperille.

Kun­ni­oi­tet­ta­van jää­kiek­kou­ran teh­nees­tä Uu­si­ta­los­ta on suun­nit­teil­la elä­mä­ker­ta. Ko­van luo­kan kir­joit­ta­ja­ta­ho on jo löy­ty­nyt. Muis­to­ja riit­tää, sil­lä Uu­si­ta­lo on val­men­ta­nut jää­kiek­koa pe­rä­ti seit­se­mäl­lä vuo­si­kym­me­nel­lä.

– 50 kaut­ta ja 14 eri seu­raa. Aloi­tin 1960-lu­vul­la ja lo­pe­tin täl­lä vuo­si­kym­me­nel­lä. Olen val­men­ta­nut muun mu­as­sa Mat­ti ”Möl­li” Kei­nos­ta Uu­den­kau­pun­gin Lät­kä -77 -jouk­ku­ees­sa kak­kos­di­vi­si­oo­nas­sa vuon­na 1978 ja Hä­mä­läi­sen Ee­piä Lu­kon B-ju­ni­o­reis­sa vuon­na 1981, muis­te­lee Uu­si­ta­lo.