Roh­ke­as­ti ja en­nak­ko­luu­lot­to­mas­ti koh­ti uut­ta, ajat­te­lee Kan­kaan­pään Yrit­tä­jät ry:n uu­si hal­li­tus. Yh­dis­tys­tä luot­saa pu­heen­joh­ta­ja­na San­na Ki­vi­har­ju yh­des­sä hal­li­tuk­sen kans­sa, jo­hon kuu­lu­vat Kari Luo­ma, Min­na Lam­mi, Aa­na Ha­ka­la, Eli­na Ki­vi­kos­ki ja Mir­va Kar­tas­ten­pää. Yh­dis­tys ai­koo jär­jes­tää niin tänä vuon­na kuin tu­le­vai­suu­des­sa­kin pal­jon uu­den­lai­sia ta­pah­tu­mia unoh­ta­mat­ta kui­ten­kaan van­ho­ja, jo tu­tuk­si tul­lei­ta ti­lai­suuk­sia.

Uu­dis­tu­nut hal­li­tus­ko­koon­pa­no on lait­ta­nut tuu­le­maan heti uu­den vuo­den kun­ni­ak­si ja jo maa­lis­kuun 9. päi­vä­nä on lu­vas­sa mie­len­kiin­toi­nen puhe- ja kes­kus­te­lu­ti­lai­suus Kan­kaan­pääs­sä.

– Ti­lai­suu­teen tu­lee pu­hu­maan Pek­ka To­ve­ri. Hän pu­huu asi­an­tun­te­vas­ti muun mu­as­sa Uk­rai­nan so­das­ta ja sen vai­ku­tuk­sis­ta ja Na­tos­ta sekä sen vä­lil­li­sis­tä vai­ku­tuk­sis­ta esi­mer­kik­si työl­li­syy­teen Kan­kaan­pääs­sä. Koh­de­ryh­mä­nä ovat kaik­ki alu­een yrit­tä­jät, Ki­vi­har­ju ker­too.

Myös ke­vään edus­kun­ta­vaa­lit ovat vah­vas­ti mu­ka­na Kan­kaan­pään Yrit­tä­jien ke­vääs­sä.

– Maa­lis­kuun 16. päi­vä jär­jes­täm­me vaa­li­pa­nee­lin yh­teis­työs­sä Hon­ka­jo­en Yrit­tä­jien ja Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jien kans­sa Kan­kaan­pääs­sä, Ki­vi­har­ju ker­too.

Vaik­ka lu­vas­sa on pal­jon uut­ta, ei uu­dis­tu­nut hal­li­tus ha­lua luo­pua hy­väk­si ha­vai­tuis­ta ti­lai­suuk­sis­ta, niin­pä yrit­tä­jil­le jär­jes­te­tään jo tu­tuk­si tul­leet aa­mu­kah­vit joka kuu­kau­den en­sim­mäi­nen tors­tai. Yri­tyk­sis­tä on ol­tu hy­vin yh­tey­des­sä yh­dis­tyk­seen ja ha­luk­kuut­ta aa­mu­kah­vien jär­jes­te­lyi­hin löy­tyy. Va­rauk­sia teh­dään jo tu­le­val­le syk­syl­le.

– Aa­mu­kah­vit juo­daan en­ti­seen ta­paan kier­tä­väs­ti eri yri­tyk­sis­sä tai yh­tei­söis­sä. Ker­ran kuus­sa yrit­tä­jiä kut­su­taan myös af­ter work -ti­lai­suu­teen kes­kus­te­le­maan va­paa­muo­toi­ses­ti, yrit­tä­jien hal­li­tuk­sen jä­se­net ker­to­vat.

Elina Kivikoski on Kankaanpään Yrittäjien hallituksen tapahtumavastaava, Sanna Kiviharju puheenjohtaja ja Minna Lammi sihteeri ja rahastonhoitaja. Hallituksella on paljon ideoita muun muassa torielämän piristämiseksi.

Elina Kivikoski on Kankaanpään Yrittäjien hallituksen tapahtumavastaava, Sanna Kiviharju puheenjohtaja ja Minna Lammi sihteeri ja rahastonhoitaja. Hallituksella on paljon ideoita muun muassa torielämän piristämiseksi.

Annina Ruokoski

Jo­kai­sel­le jo­ta­kin. Se on pu­nai­nen lan­ka, jota Kan­kaan­pään Yrit­tä­jät ha­lu­aa toi­min­nas­saan käyt­tää.

– Kan­kaan­pää­läi­sil­le ja ke­sä­a­suk­kail­le tär­ke­ät ke­sä­to­rit jat­ku­vat lau­an­tai­sin niin, et­tä jo­kai­sel­le lau­an­tail­le on lu­vas­sa oma tee­man­sa. Ai­no­as­taan ju­han­nus­lau­an­tai­na ei ole to­ri­päi­vää. Tee­mat tar­ken­tu­vat ke­vään ai­ka­na, Eli­na Ki­vi­kos­ki ker­too.

Kun to­ri­kaup­pa ku­kois­taa, saa­vat sii­tä osan­sa myös kes­kus­ta-alu­een ki­vi­jal­ka­kau­pat.

– To­ri­toi­min­nan ke­hit­tä­mi­sek­si on­kin tär­ke­ää, et­tä ki­vi­jal­ka­kaup­po­jen yrit­tä­jät ovat mu­ka­na ide­oi­mas­sa, kan­nat­taa ot­taa roh­ke­as­ti yh­teyt­tä. Eri­lai­sis­ta ide­ois­ta saa­daan yh­tei­sel­lä to­teu­tuk­sel­la pal­jon pö­hi­nää ai­kaan, hal­li­tuk­sen jä­sen Min­na Lam­mi muis­tut­taa.

Uu­te­na pu­heen­joh­ta­ja­na jo vii­me vuo­den puo­lel­la aloit­ta­nut San­na Ki­vi­har­ju ker­too, et­tä jä­se­ny­rit­tä­jät ovat ol­leet ah­ke­ras­ti yh­tey­des­sä ja ker­to­neet toi­veis­taan ja haas­teis­taan.

– Ta­voit­tee­na on uu­sil­la avauk­sil­la saa­da jä­se­ni­äm­me ak­ti­voi­tu­maan, sil­lä yrit­tä­jäyh­dis­tyk­ses­sä pys­tyy hel­pos­ti saa­maan ver­tais­tu­kea ja löy­tää mah­dol­li­ses­ti jopa rat­kai­su­ja kes­kus­te­lu­jen kaut­ta omiin haas­tei­siin­sa. Kan­kaan­pään yrit­tä­jäyh­dis­tyk­ses­sä on 244 jä­sen­tä, jo­ten olem­me suh­teel­li­sen iso toi­mi­ja, Ki­vi­har­ju miet­tii.

Vii­me ai­koi­na Kan­kaan­pään Yrit­tä­jien pu­heen­joh­ta­ja on kes­kus­tel­lut jä­se­ny­rit­tä­jien kans­sa pal­jon, ja saa­nut kah­den­lais­ta vies­tiä.

– Toi­sil­la on ko­vaa työ­voi­ma­pu­laa ja taas pie­ny­rit­tä­jät kamp­pai­le­vat töi­den vä­hyy­den kans­sa. Yrit­tä­jät ei­vät myös­kään us­kal­la juu­ri nyt in­ves­toi­da, sil­lä kas­va­neet kus­tan­nuk­set jar­rut­ta­vat pää­tök­sen­te­koa, hän to­te­aa.

– Suu­rin osa yrit­tä­jis­tä on kui­ten­kin sitä miel­tä, et­tä kau­pun­gis­sa on hy­vät edel­ly­tyk­set toi­mia ja yh­teis­työ pe­laa mo­neen suun­taan, täs­tä on hyvä jat­kaa, Ki­vi­har­ju sum­maa.

An­ni­na Ruo­kos­ki