Kim Huo­vin­lah­ti

OP Län­si-Suo­mi teki mui­den pank­kien ta­paan vii­me vuo­del­ta vah­van tu­lok­sen. Maa­kun­nan suu­rim­man pan­kin lii­ke­voit­to oli liki 38 mil­joo­naa eu­roa ja kas­voi vii­me vuo­des­ta yli 16 pro­sent­tia. Eri­no­mai­sen tu­lok­sen taus­tal­la oli eri­tyi­ses­ti kas­va­nut kor­ko­ka­te.

Toi­mi­tus­joh­ta­ja Mat­ti Kiu­run mu­kaan myös al­ka­nees­ta vuo­des­ta on tu­los­sa pan­kil­le hyvä, jopa pa­rem­pi kuin vii­me vuo­des­ta.

– Nä­ky­mä eteen­päin on kui­ten­kin hy­vin su­mui­nen. Pan­kit hyö­ty­vät ly­hy­el­lä ai­ka­vä­lil­lä kor­ko­ta­son voi­mak­kaas­ta kas­vus­ta. Pi­dem­mäl­lä ai­ka­vä­lil­lä ta­lous­ke­hi­tyk­sen epä­var­muus, luot­to­ky­syn­nän hii­pu­mi­nen ja asi­ak­kai­den to­den­nä­köi­ses­ti li­sään­ty­vät luo­ton­hoi­to­ky­vyn on­gel­mat tuo­vat mu­ka­naan huo­lia.

Kiu­run mu­kaan Sa­ta­kun­nan ta­lou­del­li­nen toi­min­ta­ym­pä­ris­tö näyt­tää kui­ten­kin koh­tuul­li­sen po­si­tii­vi­sel­ta, vaik­ka inf­laa­tio ja ko­rot ovat nous­seet.

– Maa­kun­nas­sa on hy­vin me­nos­sa te­ol­li­sia in­ves­toin­te­ja. Us­kon, et­tä työl­li­syys säi­lyy jat­kos­sa­kin koh­tuul­li­sen hy­väl­lä ta­sol­la. Pai­nim­me enem­män työ­voi­ma­pu­lan kuin työt­tö­myy­den kans­sa, ar­vio Kiu­ru.

Pan­kin lii­ke­toi­min­nois­sa­kin nä­kyi lop­pu­vuo­den ko­hon­nut inf­laa­tio ja nous­seet ko­rot. Nii­den myö­tä sekä asun­to­kau­pan et­tä -asun­to­lai­no­jen ky­syn­tä las­ki sel­väs­ti. Koko vuo­den osal­ta asun­to­luot­to­jen kan­ta kas­voi kui­ten­kin rei­lun yh­den pro­sen­tin. Pan­kin ty­tä­ryh­tiö OP Koti Län­si-Suo­men asun­to­vä­li­tys kas­voi vuo­den ai­ka­na va­jaat nel­jä pro­sent­tia, vaik­ka Sa­ta­kun­nan van­ho­jen asun­to­jen kaup­pa­mää­rät las­ki­vat vuo­den ai­ka­na yli 14 pro­sent­tia.

Vii­me vuo­den lo­pul­la kas­va­nut ta­lou­den epä­var­muus nä­kyi myös sa­ta­kun­ta­lais­ten pk-yri­tys­ten in­ves­toin­ti­ha­luk­kuu­den vä­he­ne­mi­se­nä. Uu­sia yri­tys­luot­to­ja nos­tet­tiin vuo­den ai­ka­na 250 mil­joo­naa eu­roa eli 20 mil­joo­naa vä­hem­män kuin edel­li­se­nä vuon­na.

Tämä vuon­na OP Ryh­mä tu­kee asi­ak­kai­den ta­lous­ti­lan­net­ta mak­sa­mal­la 30 %:lla ko­ro­te­tut bo­nuk­set, mikä tar­koit­taa OP Län­si-Suo­men omis­ta­ja-asi­ak­kail­le noin kah­den mil­joo­nan eu­ron li­sä­hyö­tyä. Vii­me vuon­na pan­kin asi­ak­kail­le mak­set­tiin OP-bo­nuk­sia 7,7 mil­joo­naa eu­roa.