Rau­man Yrit­tä­jät vie po­si­tii­vis­ta sa­no­maa yrit­tä­jyy­des­tä eteen­päin ja sai nyt kak­si nuor­ta ko­kei­le­maan ke­sä­kis­kan pyö­rit­tä­mis­tä.

– Nuor­ten kiin­nos­tuk­sen he­rät­tä­mi­nen yrit­tä­jyyt­tä koh­taan on yk­si tär­keim­piä teh­tä­vi­äm­me, to­te­aa Rau­man Yrit­tä­jien pu­heen­joh­ta­ja Ant­ti Si­mu­la.

– Teem­me Län­si­ran­ni­kon Kou­lu­tus Oy Win­No­van ja Sa­ta­kun­nan am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lun kans­sa yh­teis­työ­tä. Yrit­tä­jyys on opis­ke­lus­sa ko­vas­sa nos­tees­sa, Si­mu­la jat­kaa.

Rau­man Yrit­tä­jien toi­mes­ta on nyt ra­ken­net­tu ki­os­ki­kop­pi, jota tar­jo­taan nuo­ril­le alus­tak­si.

– Eli inf­ra on kaik­ki val­mii­na, sen kun vain tu­lee yrit­tä­mään. Tämä on meil­le mer­kit­tä­vä pon­nis­tus.

Win­No­van lii­ke­ta­lou­den opis­ke­li­jat Lah­ja Leh­to­la, 16, ja El­mo Su­ho­nen, 17, tart­tui­vat tar­jot­tuun mah­dol­li­suu­teen.

– Huo­ma­sin ke­sä­kis­kaa kos­ke­van vies­tin luo­kan ryh­mäs­sä. Ky­syin El­mol­ta, et­tä pi­täi­si­kö mei­dän yrit­tää. Pis­tim­me sit­ten ha­ke­muk­sen me­ne­mään, Leh­to­la jut­te­lee.

Ke­sä­kis­ka tu­lee si­jait­se­maan Kip­pa­rin­puis­ton eli myös lii­ken­ne­puis­ton vie­res­sä.

– Siel­lä käy ai­ka pal­jon lap­sia van­hem­pi­neen, jo­ten asi­ak­kai­ta luu­li­si riit­tä­vän, nä­kee Si­mu­la.

Ke­säy­rit­tä­jil­tä on toi­vot­tu sään­nöl­li­sä au­ki­o­lo­ai­ko­ja.

– Ta­voi­te on, et­tä ke­sä­kis­ka oli­si au­ki vii­si päi­vää vii­kos­sa ja mah­dol­li­ses­ti joi­den­kin vii­kon­lo­pun ta­pah­tu­mien ai­kaan. Kis­kan on tar­koi­tus ol­la toi­min­nas­sa toi­min­nas­sa ke­sä­kuun al­ku­päi­vis­tä hei­nä­kuun lop­puun, Si­mu­la tar­ken­taa.

– Olem­me miet­ti­neet, et­tä oli­sim­me au­ki 10–16 maa­nan­tais­ta per­jan­tai­hin ja jos­kus poik­keuk­sel­li­ses­ti lau­an­tai­sin, jat­kaa Su­ho­nen.

WinNovan liiketalousopiskelijat Lahja Lehtola (vas.) ja Elmo Suhonen valikoituivat Rauman Yrittäjien avustuksella uuden kesäkiskan yrittäjiksi. Rauman Yrittäjien puheenjohtaja Antti Simula (oik.) on mielissään.

WinNovan liiketalousopiskelijat Lahja Lehtola (vas.) ja Elmo Suhonen valikoituivat Rauman Yrittäjien avustuksella uuden kesäkiskan yrittäjiksi. Rauman Yrittäjien puheenjohtaja Antti Simula (oik.) on mielissään.

Ari Anteroinen

Mitä ke­sä­kis­kas­sa myy­dään?

– Säm­py­lää, pul­laa, kah­via, tee­tä, me­hua ja ai­na­kin jää­te­lö­tuut­te­ja. Han­kim­me tuot­teet it­se ja jos­kus voim­me it­se­kin lei­poa pul­lia, lu­et­te­lee Su­ho­nen.

Sekä Lah­jan et­tä El­mon isil­lä on yrit­tä­jä­taus­taa. Juha Leh­to­la pyö­rit­tää Rau­mal­la Kymp­pi-Kirp­pis­tä ja Tero Su­ho­nen pe­rus­ti ai­ka­naan Rau­mal­le Ruo­ka­puo­ti Lu­mon. On­ko tul­lut oh­jei­ta tai kom­ment­te­ja?

– Isä oli ihan in­to­na, kun ker­roin ha­ke­nee­ni täl­lai­seen jut­tuun, Lah­ja Leh­to­la nau­rah­taa.

– Kan­nus­tus­ta on tul­lut, li­sää El­mo Su­ho­nen.

Mi­ten ka­ve­rit on kom­men­toi­neet?

– Muu­ta­ma ka­ve­ri on yl­lät­ty­nyt, et­tä olen oi­ke­as­ti me­nos­sa ke­sä­töi­hin, et­ten vaan is­tu päi­vät pit­kät tuol­la kirp­pa­ril­la, to­kai­see Leh­to­la.

Nuo­ret us­ko­vat, et­tä ke­sä­kis­ka­tou­hus­sa tu­lee pa­ras­ta ole­maan tiet­ty va­paus.

– Saam­me it­se päät­tää au­ki­o­lo­a­jat. Se­kin on hyvä, et­tä saam­me vä­hän ra­haa­kin. Ke­sä­lo­man ly­he­ne­mi­nen ei se­kään niin kau­he­as­ti hait­taa. Tämä on en­sim­mäi­nen ker­ta, kun olen yleen­sä­kin ke­säl­lä töis­sä. Kun­han plus­sal­le jää­dään, niin hyvä jut­tu, tii­vis­tää Su­ho­nen.

Mark­ki­noin­tia teh­dään ai­na­kin Ins­tag­ra­mis­sa, jon­ne tu­lee ak­tii­vi­ses­ti päi­vi­tyk­siä au­ki­o­lo­a­jois­ta, mah­dol­li­sis­ta uu­sis­ta tuot­teis­ta ja muus­ta. Myös Rau­man Yrit­tä­jät aut­ta­vat mai­non­nas­sa omis­sa ka­na­vis­saan.

Ari An­te­roi­nen