Sa­ta­kun­nan ke­sän kaik­ki upe­at ta­pah­tu­mat eri puo­lil­la maa­kun­taa ”kol­kut­ta­vat” jo ovel­la. Kun läm­min au­rin­koi­nen keli saa­pui, aloin jo omas­sa mie­les­sä­ni te­ke­mään ”Sum­mer-Sa­ta­kun­ta-buc­ket­lis­tiä” ja miet­tiä, mis­sä kai­kis­sa oman maa­kun­nan ta­pah­tu­mis­sa eri paik­ka­kun­nil­la sitä eh­ti­si pii­pah­ta­maan. On jo it­ses­sään elä­mys tun­tea ja ais­tia vaik­ka­pa ke­säi­sen aa­mun to­ri­ku­hi­na kah­vi­kup­po­sen ja graa­vi­sii­ka­lei­vän kera to­ri­kah­vi­las­sa ih­mi­siä seu­ra­ten. Eri­lai­set ke­sän tuok­sut voi jo ais­tia ne­näs­sään. To­reil­la nii­tä on vaik­ka­pa til­lin, muu­rin­poh­ja­le­tun, sa­vu­ka­lan, man­si­koi­den ja iha­nien ke­sä­kuk­kien tuok­su­jen se­ka­mels­ka­na.

Ke­sän eri­lai­set mie­len­kiin­toi­set ta­pah­tu­mat kut­su­vat­kin mei­tä ym­pä­ri maa­kun­taa osal­lis­tu­maan. Voit va­li­ta vie­rai­lu­koh­teek­si vaik­ka­pa ke­sän Ku­hi­nat Sä­ky­läs­sä tai Me­ri­kar­vi­an pe­rin­tei­set ju­han­nus­mark­ki­nat. Voit läh­teä pii­pah­ta­maan ke­sä­kui­seen Ko­ke­mä­ki-päi­vään tai koh­dis­taa vie­rai­lu­si Po­riin upe­aan Suo­mi­A­ree­na-kes­kus­te­lu­ta­pah­tu­maan. Vai me­ni­si­kös sitä käy­mään Wil­lin Kar­vi­an ke­säs­sä, hei­nä­kuus­sa Huit­ti­sis­sa Laut­ta­roc­kis­sa ja Kurk­ku­purk­kien yös­sä Eu­ras­sa, Po­ris­sa jaz­zeil­la, tai vaik­ka­pa elo­kuus­sa Kir­vat­sin Jy­täs­sä tai Rau­ma Blu­e­sis­sa? Tie­sit­kö muu­ten, et­tä yrit­tä­jä­jär­jes­tön pai­kal­li­syh­dis­tyk­set ovat taus­ta­te­ki­jöi­nä mo­nis­sa maa­kun­tam­me ta­pah­tu­mis­sa? Käy­hän siis sa­mal­la moik­kaa­mas­sa myös yrit­tä­jä­jär­jes­tön vä­keä.

Mo­nis­sa Sa­ta­kun­nan ta­pah­tu­mis­sa on jäl­leen pa­nos­tet­tu eri­lais­ten ta­pah­tu­mien oh­jel­miin esi­mer­kik­si ni­mek­käil­lä val­ta­kun­nan huip­pu­e­siin­ty­jil­lä, jot­ka tuo­daan meil­le omaan maa­kun­taan ikään kuin ”tar­jot­ti­mel­la”. Ei siis tar­vit­se läh­teä ”mer­ta edem­mäs”, sil­lä Sa­ta­kun­nas­sa al­le 150 ki­lo­met­rin sä­teel­lä pää­sem­me naut­ti­maan lois­ta­vas­ta lä­hi­ruo­as­ta, pai­kal­li­sis­ta her­kuis­ta, upeis­ta esi­tyk­sis­tä, mu­sii­kis­ta ja naut­ti­maan jo­kai­sen sa­ta­kun­ta­lai­sen paik­ka­kun­nan oma­lei­mai­ses­ta tun­nel­mas­ta. Tun­nel­mas­ta, jon­ka luo­vat meil­le juu­ri­kin sa­ta­kun­ta­lai­set pai­kal­li­set ih­mi­set, yri­tyk­set ja asuk­kaat. On tär­ke­ää juu­ri nyt tu­kea pai­kal­lis­ta. Vie­rai­le­mal­la oman maa­kun­nan si­säl­lä ja os­ta­mal­la esi­mer­kik­si lip­pu­ja Sa­ta­kun­nan omiin ta­pah­tu­miin, tai tuot­tei­ta ja pal­ve­lui­ta pai­kal­li­sil­ta yri­tyk­sil­tä jä­te­tään eu­rot omaan maa­kun­taan.

Näh­däänks me muu­te jos­sai ke­sän ta­pah­tu­mas Sa­ta­kun­nas? Toi­vot­ta­vas­ti!

Ke­sä­ter­vei­sin,

Nina Huh­ta­mä­ki

Ta­pah­tu­ma­koor­di­naat­to­ri, Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jät