Us­kal­taa.

Ai­na yrit­tä­jyy­den ei tar­vit­se ol­la heti aluk­si pää­toi­mis­ta. Täs­sä en­nus­ta­mat­to­mas­sa maa­il­man­ti­lan­tees­sa on vii­saut­ta­kin aloit­taa yrit­tä­jyys pie­nin as­ke­lin. Var­sin­kin maa­seu­dul­la toi­meen­tu­lo on to­tut­tu ra­ken­ta­maan mo­nes­ta eri pa­la­ses­ta. Mik­sei siis yh­dis­tää palk­ka­työ­tä ja si­vu­toi­mis­ta yrit­tä­jyyt­tä aluk­si, vaik­ka haa­ve oli­si­kin ol­la ko­ko­ai­kai­nen yrit­tä­jän jo­nain päi­vä­nä? Kan­nus­tai­sin en­sin­nä ko­kei­le­maan omaa lii­kei­de­aa ja asi­ak­kuuk­sia esi­mer­kik­si ke­vy­ty­rit­tä­jä­nä las­ku­tus­pal­ve­lun kaut­ta. Kai­kil­le toi­mi­a­loil­le ke­vy­ty­rit­tä­jyys ei to­ki­kaan sovi ja toi­set taas käyt­tä­vät las­ku­tus­pal­ve­lua vuo­sia. Myyn­nis­sä ole­via – val­miin asi­a­kas­kun­nan omaa­via yri­tyk­siä – kan­nat­taa myös tie­dus­tel­la alu­een omis­ta­jan­vaih­dos­neu­vo­jal­ta, ja aloit­taa yrit­tä­jyys sitä kaut­ta.

Ylei­sin yh­dis­tä­vä piir­re yri­tyk­sen pe­rus­ta­mis­ta miet­ti­vil­lä on omaan osaa­mi­seen, har­ras­tuk­seen tai elä­män­ti­lan­tee­seen liit­ty­vä idea. Jo­tain mis­tä it­se to­del­la naut­tii, osaa tai ha­lu­aa op­pia ai­na vain li­sää.

Miet­ti­mi­sen li­säk­si, on hyvä kir­ja­ta aja­tuk­si­aan ihan ylös. Lii­ke­toi­min­ta­suun­ni­tel­ma vain kir­kas­tuu täs­sä pro­ses­sis­sa. Toi­nen vä­hin­tään yh­tä tär­keä teh­tä­vä on teh­dä heti aluk­si re­a­lis­ti­set kan­nat­ta­vuus­las­kel­mat. Jos heti yri­tys­toi­min­nan al­ku­met­reil­lä koko toi­meen­tu­lo on yri­tyk­sen tu­lok­sen va­ras­sa, kan­nat­taa las­kel­miin käyt­tää ai­kaa ja asi­an­tun­ti­ja-apua.

Mie­ti­tään­pä sit­ten las­ku­tus­pal­ve­lun käyt­töä tai yrit­tä­jyyt­tä ko­ko­päi­väi­ses­ti, mei­tä yri­tys­neu­vo­jia ja yri­ty­sa­si­an­tun­ti­joi­ta on aloit­ta­vien yrit­tä­jien tu­ke­na käy­tet­tä­vis­sä koko Sa­ta­kun­nan alu­eel­la. Nyt vuo­den 2023 alus­ta Uu­sy­ri­tys­kes­kus En­ter Sa­ta­kun­nan pal­ve­lu­a­lue kat­taa jo 13 kun­taa ja kau­pun­kia sekä 75 pro­sent­tia Sa­ta­kun­nan vä­es­tös­tä.

On­ko juu­ri nyt oi­kea ai­ka yrit­tä­jyy­del­le? Epä­on­nis­tu­mi­sia ei tule yrit­tä­jyy­des­sä pe­lä­tä, kos­ka kaik­kea ei voi ai­na en­nus­taa. Kun vaih­to­eh­to­ja pun­nit­see laa­jas­ti, niin eteen tu­le­vat tur­bu­lens­sit ei­vät heti saa lan­nis­tu­maan. Uu­sy­ri­tys­kes­kuk­sen yri­tys­neu­von­nan kaut­ta pe­rus­te­tuis­ta yri­tyk­sis­tä yli 80 pro­sent­tia on toi­min­nas­sa vie­lä vii­den vuo­den pääs­tä. Il­man neu­von­taa pe­rus­te­tuis­ta yri­tyk­sis­tä vii­den vuo­den pääs­tä on toi­min­nas­sa enää noin 40–50 pro­sent­tia.

Yrit­tä­mi­sen ko­kei­luun, osa-ai­ka­y­rit­tä­jyy­teen on tu­los­sa myös EU:n osa­ra­hoit­ta­mia yri­tys­tu­kia pai­kal­lis­ten Le­a­der-ryh­mien kaut­ta ja­et­ta­vak­si ke­vään ai­ka­na. Ra­hoi­tuk­sis­ta voi­daan tu­kea ai­neel­li­sia ja ai­neet­to­mia in­ves­toin­te­ja sekä lii­ke­toi­min­nan ke­hit­tä­mis­tä niin sa­not­tu­jen suun­nit­te­lu- ja val­mis­te­lu­pa­ket­tien kaut­ta.

Uu­sy­ri­tys­kes­kuk­sien mak­sut­to­mis­sa in­fois­sa ja mak­sut­to­mas­sa neu­von­nas­sa saat oh­jaus­ta yri­ty­si­de­an ke­hit­tä­mi­seen ja tes­taa­mi­seen sekä alus­ta­van lii­ke­toi­min­ta­suun­ni­tel­man työs­tä­mi­ses­sä huo­mi­oi­ta­viin asi­oi­hin. Mu­ka­na on myös eri­lai­sia ra­hoi­tuk­sia tar­jo­a­vien or­ga­ni­saa­ti­oi­den edus­ta­jia, ve­ro­a­si­an­tun­ti­joi­ta, start­ti­ra­ha­neu­vo­jia ja oi­kei­ta yrit­tä­jiä.

Roh­ke­as­ti ke­hit­te­le­mään omaa ide­aa ja jut­te­le­maan yri­tys­neu­vo­jien kans­sa. Va­raa ai­ka neu­von­taan ja tu­tus­tu pal­ve­lui­hin osoit­tees­sa www.en­ter­sa­ta­kun­ta.fi

Yh­des­sä yri­tys on­nis­tuu!

An­ne Hei­kin­ta­lo

Yrit­tä­jä­neu­vo­ja, Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jät, Uu­sy­ri­tys­kes­kus En­ter Sa­ta­kun­ta