Kak­si vuot­ta sit­ten saim­me tie­tää, et­tä Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jien ha­ke­mus Suo­men Yrit­tä­jien suu­rim­piin ta­pah­tu­miin kuu­lu­vil­le Val­ta­kun­nal­li­sil­le yrit­tä­jä­päi­vil­le Po­riin oli hy­väk­syt­ty ja sai­sim­me jär­jes­tää ne vuo­den 2023 lo­ka­kuus­sa. Sii­tä al­koi­kin mie­len­kiin­toi­nen pa­rin vuo­den, oman työ­his­to­ri­a­ni suu­rin ta­pah­tu­map­ro­jek­ti.

Pro­jek­tin työs­tä­mi­seen ku­lui­kin sit­ten sa­to­ja työ­tun­te­ja muun mu­as­sa ho­tel­li- ja ta­pah­tu­ma­paik­ka­va­rauk­sis­ta ja kil­pai­lu­tuk­sia aloi­tel­len. Suo­men Yrit­tä­jien ta­pah­tu­ma­tii­min ja yh­teis­työ­kump­pa­nien kans­sa jär­jes­te­tyis­sä lu­kui­sis­sa pa­la­ve­reis­sa edis­tet­tiin muun mu­as­sa oh­jel­man suun­nit­te­lua, bud­jet­tiin so­pi­vien juon­ta­jien, esiin­ty­jien, key­no­te­pu­hu­jien, esiin­ty­vien bän­dien et­si­mis­tä, miet­ti­mis­tä ja buuk­kaa­mis­ta. Yrit­tä­jä­päi­vien tee­ma­na oli Duu­ris­ta Mol­liin mark­ki­noin­nin, myyn­nin ja kas­vun avul­la. Iso osa suun­nit­te­lus­ta oli tee­man vi­su­aa­li­sen il­meen ra­ken­ta­mis­ta jazz-maus­teil­la tie­ten­kin, kun ker­ran Po­ris­sa ol­tiin. Pro­jek­tin edis­tä­mi­seen kuu­lui eri­tyi­ses­ti myös Ener­sen­se Aree­nan ta­pah­tu­ma­kump­pa­nei­den ja kym­me­nien eri ta­ho­jen kon­tak­toi­mis­ta, pa­la­ve­re­ja ja ta­paa­mi­sia. Suun­nit­te­lu ete­ni pie­nen pie­nis­tä yk­si­tyis­koh­dis­ta hi­o­mal­la ja miet­tien, mi­ten sai­sim­me luo­duk­si par­haim­man on­nis­tu­neen asi­a­kas­ko­ke­muk­sen. Tah­to­ti­la­na oli näyt­tää, mitä me tääl­lä Sa­ta­kun­nas­sa ja Po­ris­sa osaam­me. Tämä to­teu­tet­tiin sat­saa­mal­la eri­tyi­ses­ti hy­vän tun­nel­man ja fii­lik­sen luo­mi­seen, hy­vään ruo­kaan ja lois­ta­vaan oh­jel­maan.

Upea ja on­nis­tu­nut yrit­tä­jä­päi­vien vii­kon­lop­pu koos­tui­kin kah­den päi­vän bu­si­ness-se­mi­naa­reis­ta ja kump­pa­nien ja Yrit­tä­jien in­fo-kli­nik­ka­la­vas­ta. En­sim­mäis­tä ker­taa toim­me yrit­tä­jä­päi­vil­le uu­tuu­te­na myös maa­kun­nan osaa­mis­ta Sa­ta­kun­nan oman Yrit­tä­jyys­maa­kun­ta-esit­te­ly­o­sas­ton myö­tä. Yrit­tä­jyys­maa­kun­ta-osas­tol­la kaik­ki sa­ta­kun­ta­lai­set kun­nat esit­täy­tyi­vät ja myös noin pa­ri­sen kym­men­tä yri­tys­tä eri toi­mi­a­loil­ta esit­te­li­vät omaa osaa­mis­taan kä­vi­jöil­le.

Yh­teis­työ­kump­pa­nien luo­man ”jaz­z­ka­dun” upea to­teu­tus on­nis­tui eri toi­min­nal­lis­ten osas­to­pis­tei­den myö­tä. Tun­nel­maa luo­tiin per­jan­tai-il­lan ren­nois­sa jaz­z­bi­leis­sä Sami Saa­ren, Jus­su Pöy­hö­sen & Soul­mies­ten kera. Yrit­tä­jä­päi­vät hui­pen­tui­vat upe­aan lau­an­tai-il­lan Yrit­tä­jä­gaa­laan, jos­sa ja­et­tiin val­ta­kun­nal­li­set yrit­tä­jä­pal­kin­not. Sa­ta­kun­ta­lais­ta ruo­ka­o­saa­mis­ta nä­kyi myös Yrit­tä­jä­gaa­las­sa mait­ta­van kol­men ruo­ka­la­jin il­lal­li­sen kera. Gaa­lail­lan lo­puk­si kan­nat kat­toon nos­tat­ti ja hui­pen­si pai­kal­li­nen HitW­heel-bän­di so­lis­ti Hei­di Vil­ja­sen sekä Din­gon Nipa Neu­man­nin myö­tä.

Mitä jäi mie­leen 1 300 osal­lis­tu­jan yrit­tä­jä­päi­vis­tä it­sel­le? Tär­keim­pä­nä mah­ta­va, hy­vän fii­lik­sen tii­miyh­teis­työ kol­le­goi­den, kaik­kien yh­teis­työ­kump­pa­nei­den, eri esiin­ty­jien ja pai­kal­lis­ten yrit­tä­jien kans­sa. Mi­tään ei teh­dä, ei­kä teh­ty yk­sin. Upe­aa oli on­nis­tu­nut ta­pah­tu­ma ja mah­ta­va po­si­tii­vis­ten pa­laut­tei­den tul­va – ne saa­vat vie­lä­kin hel­pot­tu­neen hy­myn huu­lil­le­ni. Me teim­me sen, YH­DES­SÄ!

Sy­dä­mel­li­nen kii­tos ihan kai­kil­le!

Näh­dään taas ta­pah­tu­mis­sa,

Nina Huh­ta­mä­ki

ta­pah­tu­ma­koor­di­naat­to­ri