Saim­me het­ki sit­ten lu­kea uu­ti­sis­ta kon­kurs­sien voi­mak­kaas­ta kas­vus­ta hei­nä­kuus­sa. Suo­mes­sa lai­tet­tiin hei­nä­kuus­sa vi­reil­le rei­lut 200 kon­kurs­sia. Vii­mek­si yh­tä synk­kä kon­kurs­sien hei­nä­kuu on ko­et­tu vuon­na 1997.

Vii­me vuo­si­na yrit­tä­jä on koh­dan­nut mo­nia haas­tei­ta, jot­ka ei­vät joh­du omas­ta toi­min­nas­ta. En­sin yl­lät­ti ko­ro­na, sit­ten sota Eu­roo­pas­sa ja kai­ken kuk­ku­rak­si säh­kök­rii­si, inf­laa­tio ja kor­ko­jen nou­su. Pel­käs­tään nämä sei­kat saa­vat yrit­tä­jän poh­ti­maan eri­lai­sia rat­kai­su­ja ta­lous­huo­liin.

Aja­tuk­siin saat­taa he­rä­tä myös ky­sy­mys: Mitä jos lai­tan­kin yri­tyk­se­ni myyn­tiin? Pi­tää kui­ten­kin muis­taa, et­tä tämä ei ole mi­kään pi­ka­rat­kai­su pääs­tä ta­lou­son­gel­mis­ta. Yri­tyk­sen myyn­ti on pit­kä pro­ses­si ja yri­tyk­sen tu­lee en­nen kaik­kea ol­la myyn­ti- ja tu­los­kun­nos­sa, jot­ta se me­ni­si kau­pak­si.

Yrit­tä­jäl­le avun pyy­tä­mi­nen on jos­kus vai­ke­aa tai apua ei ”keh­da­ta” pyy­tää. Jot­kut saat­ta­vat ko­kea myös hä­pe­ää omas­ta ti­lan­tees­taan, vaik­ka sil­le ei oli­si syy­tä. Kui­ten­kin var­hai­sel­la puut­tu­mi­sel­la voi­tai­siin es­tää moni kon­kurs­si ja sii­tä syn­ty­vät li­sä­on­gel­mat muun mu­as­sa yrit­tä­jän hen­ki­sel­le jak­sa­mi­sel­le. Ke­ho­tan­kin jo­kais­ta ta­lous­huo­lien kans­sa pai­ni­vaa yrit­tä­jää ot­ta­maan ajois­sa yh­teyt­tä Yrit­tä­jän ta­lou­sa­pu­pal­ve­luun. Jo yk­si pu­he­lin­soit­to saat­taa vie­rit­tää pai­na­van ki­ven yrit­tä­jän har­ti­oil­ta.

Jos­kus myös ys­tä­vät ja tut­ta­vat saat­ta­vat huo­ma­ta yrit­tä­jän avun tar­peen en­nen kuin yrit­tä­jä saa it­se tar­tut­tua on­gel­miin­sa. Asia kan­nat­taa ot­taa pu­heek­si rei­lus­ti ja roh­ke­as­ti yrit­tä­jä­ka­ve­rin kans­sa ja roh­kais­ta hän­tä ha­ke­maan ma­ta­lan kyn­nyk­sen apua. Yrit­tä­jän ta­lou­sa­pu­pal­ve­lun kaik­ki kes­kus­te­lut ovat eh­dot­to­man luot­ta­muk­sel­li­sia.

Val­ta­kun­nal­li­nen Yrit­tä­jän ta­lou­sa­pu­pal­ve­lu aut­taa mak­sut­ta kaik­kia yrit­tä­jiä ta­lous­huo­lis­sa neu­vo­mal­la ja kes­kus­te­le­mal­la mah­dol­li­sis­ta rat­kai­suis­ta yh­des­sä yrit­tä­jän kans­sa. Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jät on mu­ka­na ta­lou­sa­pu­pal­ve­lus­sa ja meil­lä on oma alu­eel­li­nen asi­an­tun­ti­ja­rin­ki, joka voi aut­taa ja hel­pot­taa yrit­tä­jän ta­lous­huo­lis­sa kes­kus­te­le­mal­la, kuun­te­le­mal­la ja an­ta­mal­la hyö­dyl­li­siä vink­ke­jä.

Kon­kurs­sien mää­rät ovat nä­ky­neet myös Yrit­tä­jän ta­lou­sa­pu­pal­ve­lus­sa, jon­ne on tul­lut yh­tey­de­not­to­ja enem­män kuin vii­me vuon­na vas­taa­vaan ai­kaan. Tänä vuon­na hei­nä­kuun lop­puun men­nes­sä neu­von­ta­pal­ve­luun oli tul­lut tu­han­sia yh­tey­de­not­to­ja, jois­ta osa kos­ki yri­tyk­sen lo­pet­ta­mis­ta tai kon­kurs­sia.

On syy­tä tun­nus­taa, et­tä yri­tyk­sen lo­pet­ta­mi­nen on jos­kus myös vii­sas vaih­to­eh­to. Olen pu­hu­nut use­as­ti yrit­tä­jien kans­sa hei­dän omas­ta ja lä­heis­ten­sä jak­sa­mi­ses­ta ja hy­vin­voin­nis­ta. It­se­ään pi­tää sääs­tää ja kuun­nel­la. Ta­lou­sa­pu­pal­ve­lus­sa neu­vom­me myös yri­tyk­sen lo­pet­ta­mi­sa­si­ois­sa. Jos ti­lan­ne on ajau­tu­nut jo um­pi­ku­jaan, sii­tä on hel­pom­paa pääs­tä ir­ti am­mat­ti­lais­ten tu­el­la ja opas­tuk­sel­la. 

Me ta­lou­sa­pu­tii­mi­läi­set olem­me si­nun apu­na­si, jo­ten tar­tu pu­he­li­meen.

Yrit­tä­jän ta­lou­sa­pu:

– ma–pe klo 9–16.15 nu­me­ros­sa 0295 024 880 (pvm/mpm)

– Lue li­sää: www.yrit­ta­jan­ta­lou­sa­pu.fi (Verk­ko­si­vuil­la voit jät­tää myös yh­tey­de­not­to­pyyn­nön)

Kati Mä­en­pää

Pal­ve­lu­a­si­an­tun­ti­ja, Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jät