Ar­to Pa­pu­nen

Kar­vi­a­lais­syn­tyi­sen Jaa­na Saint­ron­din ura on si­säl­tä­nyt mo­nen­lai­sia kään­tei­tä. Kar­vi­as­sa vie­te­tyn lap­suu­den jäl­keen hän opis­ke­li ke­mis­tik­si Ou­lun yli­o­pis­tos­sa ja työ­u­ran hän aloit­ti Ke­mi­ra Pig­ment­sis­sä UV-suo­ja-ai­nes­pe­si­a­lis­ti­na. Sen jäl­keen hän kui­ten­kin läh­ti maa­il­mal­le, en­sin Yh­dys­val­toi­hin ja sen jäl­keen Rans­kaan, jos­sa hän on työs­ken­nel­lyt tek­ni­se­nä joh­ta­ja­na vuo­des­ta 1995. Hä­nen vas­tuu­a­lu­ei­siin­sa on kuu­lu­nut tuo­te­ke­hi­tys­tä, laa­dun­val­von­taa, mark­ki­noin­tia ja asi­a­kas­pal­ve­lua kan­sain­vä­li­ses­ti.

Nyt hän omis­taa yh­des­sä mie­hen­sä Alain Saint­ron­din kans­sa hie­no­ke­mi­kaa­le­ja val­mis­ta­van yri­tyk­sen, jon­ka Alain pe­rus­ti vuon­na 1987. The In­no­va­ti­on Com­pa­ny -ni­mi­nen yri­tys si­jait­see 80 ki­lo­met­riä Pa­rii­sis­ta län­teen ja se työl­lis­tää noin 45 työn­te­ki­jää. Tuo­tan­to- ja toi­mis­to­ti­lo­jen li­säk­si yri­tyk­sel­lä on muun mu­as­sa hy­vin va­rus­tel­tu oma tes­taus­la­bo­ra­to­rio, jot­ta tuot­tei­den te­hok­kuus ja toi­min­nal­li­suus voi­daan tie­teel­li­ses­ti to­den­taa. Saint­ron­dien yri­tys ei kui­ten­kaan myy it­se kos­me­tiik­ka­tuot­tei­ta vaan se myy raa­ka-ai­nei­ta muil­le kos­me­tiik­ka­y­ri­tyk­sil­le maa­il­man­laa­jui­ses­ti.

Suomalaisia raaka-aineita hyödyntävä Nordic Beauty Finlandia tuotesarja esiteltiin Pariisissa vuonna 2016. Kuva: Jaana Saintrond

Suomalaisia raaka-aineita hyödyntävä Nordic Beauty Finlandia tuotesarja esiteltiin Pariisissa vuonna 2016. Kuva: Jaana Saintrond

Raa­ka-ai­nei­ta kos­me­tiik­ka­te­ol­li­suu­del­le saa­daan myös Suo­mes­ta ja Saint­ron­dien yri­tys hyö­dyn­tää myös ko­ti­mai­sia luon­non­raa­ka-ai­nei­ta. Tuo­te­sar­jan nimi on Nor­dic Be­au­ty Fin­lan­dia ja se esi­tel­tiin en­sim­mäis­tä ker­taa kan­sain­vä­li­sil­lä kos­me­tiik­ka-alan mes­suil­la Pa­rii­sis­sa huh­ti­kuus­sa 2016. Näi­den tuot­tei­den val­mis­tuk­ses­sa käy­tet­tä­vät raa­ka-ai­neet ke­rä­tään suo­ma­lai­sil­ta soil­ta, met­sis­tä ja pel­loil­ta, sil­lä tuo­te­sar­jan pää­raa­ka-ai­nei­ta ovat esi­mer­kik­si mar­jat, mah­la, koi­vun­leh­det, tur­ve ja vil­jois­ta saa­ta­vat kas­vi­öl­jyt.

– Suo­ma­lai­set luon­non­tuot­teet ovat hy­vin puh­tai­ta, mut­ta nii­den toi­nen tär­keä etu eu­roop­pa­lai­siin vas­taa­viin tuot­tei­siin ver­rat­tu­na on nii­den si­säl­tä­mien vi­ta­mii­nien ja phy­to­ke­mi­kaa­lien mo­nen­ker­tai­set pi­toi­suu­det, jota esi­mer­kik­si Hel­sin­gin yli­o­pis­tos­sa on jo pit­kään tut­kit­tu. Suo­ma­lai­set raa­ka-ai­neet ko­e­taan kor­ke­a­laa­tui­si­na sekä ek­soot­ti­si­na tuot­tei­na ul­ko­mail­la, oi­kein kieh­to­vik­si raa­ka-ai­neik­si hyö­dyn­net­tä­vik­si kos­me­tii­kas­sa sii­nä mis­sä rans­ka­lai­set vii­niu­ut­teet tai ita­li­a­lai­nen olii­vi­öl­jy, Jaa­na Saint­rond ker­too.

Luon­non­tuot­tei­den käyt­töön liit­tyy ny­ky­ään myös eet­ti­siä as­pek­te­ja.

– Esi­mer­kik­si tur­ve on yk­si par­haim­mis­ta ihoa sti­mu­loi­vis­ta tuot­teis­ta, mut­ta se ko­e­taan soi­den säi­lyt­tä­mi­sen ta­kia hie­man on­gel­mal­li­sek­si raa­ka-ai­neek­si.

Kos­me­tiik­ka-ala on tar­kas­ti kont­rol­loi­tu ala sii­nä mis­sä lää­ke- ja ruo­ka­te­ol­li­suus­kin. Jot­ta voi al­kaa kos­me­tiik­ka­tuot­tei­den val­mis­ta­jak­si, lain­sää­dän­tö pi­tää tun­tea sii­nä mis­sä kaik­ki tuot­teis­sa käy­tet­tä­vät raa­ka-ai­neet­kin. En­nen ko­ro­na-ai­kaa Jaa­na ha­lu­si­kin pe­rus­taa hank­ki­mal­leen kiin­teis­töl­le Kar­vi­aan kos­me­tiik­ka-alan kou­lu­tus­kes­kuk­sen aut­taak­seen pie­niä kos­me­tiik­ka­val­mis­ta­jia. Ko­ro­na-ai­ka kui­ten­kin muut­ti suun­ni­tel­mia.

– Nyt kou­lu­tuk­sia käy­dään enem­män in­ter­ne­tin kaut­ta ja vä­hem­män on tar­vet­ta kas­vok­kai­seen ta­paa­mi­seen.

Alain ja Jaana Saintrond ovat sisustaneet vanhan Sarvelan koulun hienoin sisustuselementein. Kuva: Arto Papunen

Alain ja Jaana Saintrond ovat sisustaneet vanhan Sarvelan koulun hienoin sisustuselementein. Kuva: Arto Papunen

Suun­ni­tel­tu kou­lu­tus­kes­kus, van­ha Sar­ve­lan ky­lä­kou­lu, kui­ten­kin muut­tui Juh­la­ta­lo Kah­vi­myl­lyk­si, jota voi vuok­ra­ta eri­lai­siin juh­liin ai­na häis­tä läk­si­äi­siin. Tä­män li­säk­si hän os­ti myös vie­rei­sen Hol­kon ni­mel­lä tun­ne­tun ra­ken­nuk­sen ja teki sii­tä ma­joi­tus­käyt­töön so­pi­van ti­lan. Kum­mat­kin ra­ken­nuk­set on si­sus­tet­tu hie­nos­ti ja niis­sä nä­kyy rans­ka­lais­ta tyy­liä. Tä­män li­säk­si Jaa­nal­la on muu­ta­ma muu kiin­teis­tö Kar­vi­as­sa. Hän viet­tää­kin ny­kyi­sin noin puo­let ajas­taan Kar­vi­as­sa ja puo­let Rans­kas­sa. Kiin­teis­töi­hin liit­ty­vät työt vie­vät­kin osan ajas­ta, vaik­ka sis­kon per­he myös on ak­tii­vi­ses­ti mu­ka­na aut­ta­mas­sa.