Heli Kok­ko

Kräm­pän on vain va­lit­ta­va vai­vaan so­pi­va lii­kun­ta­muo­to.

– Tuki- ja lii­kun­ta­e­li­non­gel­mat ovat usein toi­min­nal­li­sia, ja nii­hin voi vai­kut­taa. Mel­kein ai­na voi jo­tain teh­dä, pai­not­taa ul­vi­la­lai­nen fy­si­o­te­ra­peut­ti ja yrit­tä­jä Sari Wi­len Krämp­pä­Cen­te­ris­tä.

– Mitä enem­män on on­gel­mia, sitä tär­ke­äm­pää on miet­tiä, mi­ten lii­ku­taan ja mi­ten ke­hoa käy­te­tään.

Krämp­pä­Cen­ter on ni­me­no­maan tuki- ja lii­kun­ta­e­li­mis­tön toi­min­taan eri­kois­tu­nut fy­si­o­te­ra­pi­ay­ri­tys Ul­vi­lan Pel­to­tiel­lä.

– Au­tam­me lii­ket­tä jat­ku­maan, Sari Wi­len ku­vaa yri­tyk­sen­sä lii­kei­de­aa.

Sari Wi­len pe­rus­ti yri­tyk­sen­sä yli 20 vuot­ta sit­ten, mut­ta fy­si­o­te­ra­peut­ti­na hän on työs­ken­nel­lyt jo yli 30 vuot­ta. Vuo­sien ai­ka­na hän on hank­ki­nut pal­jon li­sä­kou­lu­tus­ta, ja uu­sin mie­len­kiin­to on ki­pu­fy­si­o­te­ra­pi­as­sa.

Yri­tyk­sen ni­meä ei ko­ti­kon­nuil­la ole tar­vin­nut se­li­tel­lä, mut­ta muu­al­la jos­kus ky­sel­lään, mitä se tar­koit­taa. Krämp­pä on län­si- ja lou­nais­mur­tei­nen sana, joka tar­koit­taa esi­mer­kik­si huo­no­jal­kais­ta ja on­tu­vaa.

"Puhallamme yhteen hiileen eikä keskinäistä kilpailua ole", Sinimari Riikola ja Sari Wilen sanovat. Kuva: Heli Kokko

"Puhallamme yhteen hiileen eikä keskinäistä kilpailua ole", Sinimari Riikola ja Sari Wilen sanovat. Kuva: Heli Kokko

Yri­tys tar­jo­aa ryh­mä- ja yk­si­lö­lii­kun­taa ja -oh­jaus­ta ja myös fy­si­o­te­ra­pi­a­pal­ve­lu­ja. Käy­tös­sä on hoi­to-, lai­te- ja ryh­mä­ti­la, jos­sa on eri­lai­sia vä­li­nei­tä eri lii­kun­ta­muo­toi­hin.

– Meil­lä on ryh­mil­le esi­mer­kik­si pi­la­tes­ta ja chi­bal­lia, joka on tai­jin, joo­gan, pi­la­tek­sen, tans­sin, fel­denk­rai­sen ja ren­tou­tuk­sen yh­dis­tel­mä. Sa­moin on ke­ho­huol­toa, kier­to­har­joit­te­lua ja kep­pi­jump­paa. Vire-La­vik­ses­sa liik­keet teh­dään la­va­tans­si­mu­sii­kin tah­dis­sa joka toi­nen kap­pa­le seis­ten ja joka toi­nen is­tu­en. Li­säk­si sa­lis­sa on il­ma­joo­ga­lii­nat.

Ryh­mien koko on enim­mil­lään 10 hen­ki­löä, mut­ta esi­mer­kik­si al­ka­vas­sa pi­la­tes­ryh­mäs­sä on vain kuu­si hen­ki­löä. Tam­mi­kuus­sa on tar­koi­tus käyn­nis­tää start­ti­ryh­mä lii­kun­taa aloit­te­le­vil­le kräm­pil­le. Ryh­mä suun­ni­tel­laan osal­lis­tu­jien toi­vei­den mu­kaan.

Mu­ka­na toi­min­nas­sa on am­ma­tin­har­joit­ta­ja­na Si­ni­ma­ri Rii­ko­la. Ajan­va­raus on yh­tei­nen ja myös yh­teis­tä asi­a­kas­kun­taa on jon­kin ver­ran.

– Pu­hal­lam­me yh­teen hii­leen ei­kä kes­ki­näis­tä kil­pai­lua ole, nai­set sa­no­vat.

Asi­ak­kai­ta tu­lee Ul­vi­lan li­säk­si eri­tyi­ses­ti Po­ris­ta mut­ta myös Nak­ki­las­ta, Har­ja­val­las­ta, Lu­vi­al­ta ja Eu­ras­ta.

Kun Sari Wi­len pe­rus­ti yri­tyk­sen, tuki- ja lii­kun­ta­e­lin­sai­rau­det oli­vat iso on­gel­ma työ­i­käis­ten kes­kuu­des­sa. Täl­lai­nen työ on pit­kä­jän­teis­tä ja sa­mat asi­ak­kaat py­sy­vät pit­kään. Nyt työ on no­pe­a­tah­ti­sem­paa.

– Meil­le on help­po tul­la ryh­mään krämp­pi­neen. Ta­val­li­sel­le kun­to­sa­lil­le ei eh­kä roh­ke­ne men­nä, mut­ta me olem­me ma­ta­lan kyn­nyk­sen paik­ka. Hel­pos­ti sa­no­taan, et­tä sel­kä on ki­peä, en voi tul­la, mut­ta sil­loin ni­me­no­maan kan­nat­taa tul­la.

Mo­net työ­nan­ta­jat­kin ym­mär­tä­vät työn­te­ki­jöi­den­sä kun­non mer­ki­tyk­sen ja tar­jo­a­vat näil­le Smar­tu­min ja E-pas­sin kal­tai­sia työ­suh­de-etu­ja. Ai­kai­sem­min työ­an­ta­ja os­ti ryh­miä, ja nii­tä on mah­dol­li­suus os­taa edel­leen, mut­ta ny­kyi­sin etu­na on usein la­dat­ta­va lii­kun­ta­se­te­li, jon­ka voi käyt­tää mi­ten ha­lu­aa.